Skeppet Skeppargatan 73

Skeppargatan 73

Skeppets förskola är en förskola med 3 avdelningar som ligger på nedre Gärdet med egen fin gård och med närhet till Tessinparken och Lill-Jansskogen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel legitimerade förskollärare
44 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Engelbrekt-Gärdets förskolor bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1–6 år. Tillsammans skapar vi en välkomnande pedagogisk atmosfär, en lärande organisation och en reflekterande kultur med fokus på barnens hållbara och livslånga lärande. För oss betyder det att alla barn ska veta att de är lärande individer "Jag är kompetent och någon som kan lära!" Genom tema- och projektarbete får barnen, i mindre grupper, undersöka och fördjupa sig i olika ämnen/områden. Lärandet är lustfyllt och barnen utmanas och är delaktiga med sina tankar, idéer och engagemang. Ett projektarbete pågår olika lång tid och syftar till att ge möjlighet att sätta in barnets lärprocesser i ett sammanhang kopplat till målen i läroplanen, lpfö-18.

Inne- och utemiljö

Förskolan erbjuder en lärmiljö, både utomhus och inomhus, där barnen får leka, skapa, undersöka, reflektera och möta nya utmaningar tillsammans med andra barn och vuxna. Våra avdelningar är indelade efter ålder, med åldersnära grupper kan vi erbjuda alla barn en lärmiljö, situationer, upplevelser, möten mellan barn, ett material som är mer anpassat till varje åldersgrupp. Barnen möter barn och vuxna från andra avdelningar varje dag.

Kost och måltider

Maten tillagas i förskolans egna kök.

Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer och Östermalms riktlinjer för måltider i förskolan.

Mål och vision

”Lust att lära, rätt att lyckas – tillsammans!”

Målet för vår verksamhet är, att tillsammans med vårdnadshavare, stötta barnen att utvecklas till trygga och hänsynsfulla människor med social, emotionell, motorisk och intellektuell kompetens, nyfikna och redo för nutida och framtida utmaningar. Leken är ett viktigt inslag och skall vara grunden i utbildningen. Genom leken stimuleras barnens fantasi och inlevelse. Leken kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning.

Demokrati

Vår värdegrund är starkt förknippad till demokratibegreppet som beskrivs i Lpfö 18. Demokrati handlar för oss på Engelbrekt-Gärdets enhet om att varje individ ges möjlighet att såväl delta i verksamheten utifrån sina egna förutsättningar som att ges möjlighet att göra sin röst hörd. Genom att se alla människor som individer, men också som del av en grupp, vill vi att alla som deltar på olika sätt i våra verksamheter ska känna att både deras egna behov blir respekterade och tillgodosedda men också att de respekterar andras.

Trygghet och respekt

Alla människor som på olika sätt är delaktiga i enhetens verksamheter ska bli bemötta med respekt och känna sig trygga, lika mycket värda och accepterade som de är. Vårt arbete ska motverka mobbing, trakasserier, diskriminering och kränkande behandling oavsett om den är direkt eller indirekt.

Mer om oss

Engelbrekt-Gärdets förskolor är en kommunal verksamhet som bedriver 11 förskolor. Förskolornas ramtider är 06.30–18.30 men anpassas efter familjernas behov.

Visning av förskolan

Kontakta platsansvarig Maria Marcusson, maria.marcusson@edu.stockholm.se, för anmälan till visningstillfälle (föranmälan krävs!).

Visningar klockan 9.30 under vårterminen 2023:

  • Fredag 20/1
  • Fredag 17/2
  • Fredag 17/3
  • Fredag 28/4
  • Fredag 12/5
  • Fredag 9/6

Övrigt

Introduktion och inskolning

Inskolningen pågår under ett par veckor och är en introduktion till förskolans verksamhet, där ni som föräldrar är med på förskolan i tre till fem dagar.

Under introduktionstiden får föräldrar en inblick i sina barns vardag på förskolan och möjlighet att lära känna både oss pedagoger och de andra barnen och ert barn får en trygg start på sin förskoletid tillsammans med sina föräldrar.

De första dagarna är ni tillsammans med ert barn. Det är ni som utgör tryggheten och vi som pedagoger som erbjuder barnen spännande aktiviteter att prova på.

Under den tredje dagen utvärderar vi tillsammans om det är lämpligt att lämna barnet den fjärde dagen. Veckan efter introduktionen går barnen mellan klockan 09.00 och 15.00, sedan är tanken att barnen kan gå sin ordinarie tid på förskolan.

Hitta hit

Uppdaterad