Kötid och erbjudande om plats

Tre saker styr när och var ditt barn får en plats i förskolan: våra kö- och intagningsregler, vilket datum ditt barn ska börja och ditt barns plats i kön.

När du ansöker om plats i förskola eller fritidshem får ditt barn ett ködatum och en preliminär (ungefärlig) köplats. Köplatsen kan påverkas av andra barns behov av förtur. Den kan också påverkas av när du vill ha plats. 

Ködatum

Ködatumet räknas från det datum du ansökt om plats. Ditt barns sexmånadersdag är det tidigaste ködatumet som går att få, även om du kan ansöka tidigare.

Varje val har ett eget ködatum. Om du ändrar din ansökan, genom att lägga till ett nytt val, blir ködatumet för det nya valet det datum du gör ändringen. Dina tidigare val behåller sina ködatum.

Att ändra rangordning på dina val påverkar inte ködatumet.

Gör du en helt ny ansökan så skrivs den tidigare ansökan över och då får alla val nya ködatum.

Så fördelas lediga platser

Lediga platser fördelas enligt denna ordning:

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling i form av förskola.
  2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.
  3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
  4. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Platsgaranti

Platsgaranti innebär att ditt barn, från ett års ålder, har rätt till en plats på

  • en kommunal förskola
  • en fristående förskola eller fritidshem som låter stadsdelen tilldela platser till sin verksamhet.

Från att din ansökan har kommit in har ditt barn rätt till en plats inom tre kalendermånader. Exempel: du gör ansökan i januari, då blir din platsgaranti i april.

Du kan önska om en plats längre fram i tiden. Exempel: du gör ansökan i januari och vill ha plats om fem månader, då blir din platsgaranti senast juni.

Dina önskemål tas hänsyn till så långt det är möjligt. Platsgarantin gäller i första hand till de verksamheter du valt att stå i kö till. Om plats inte kan erbjudas där du valt att stå i kö, ska plats erbjudas så nära hemmet som möjligt i den stadsdel där ditt barn är folkbokfört.

Tänk på att platsgarantin inte gäller om du bara väljer verksamheter markerade med F i e-tjänsten Förskola och fritidshem.

När du fått ett erbjudande om plats upphör platsgarantin. 

Flest platser i augusti

Det finns flest lediga platser i augusti, då många barn lämnar förskolan för att börja skolan. Du kan få erbjudande om plats i augusti redan i början på året. Resten av året finns platser i huvudsak om någon flyttar eller av annan anledning byter förskola. 

Verksamheter med eller utan platsgaranti

Alla kommunala verksamheter, och även vissa fristående verksamheter, omfattas av platsgarantin. Erbjudanden om plats till dessa hanteras av stadsdelsförvaltningarna.

En del fristående verksamheter har valt att själva hantera sin tilldelning av platser och omfattas därför inte av platsgarantin. Dessa verksamheter är markerade med ett F i e-tjänsten Förskola och fritidshem.

Tänk på, att om du bara väljer verksamheter markerade med ett F, så gäller inte platsgarantin. Du riskerar då att bli utan plats den månad du önskar.

Tacka ja eller nej

Du får erbjudande om plats via mejl och sms. Då behöver du lämna besked om du tackar ja eller nej till erbjudandet, normalt inom fem dagar. Fristående förskolor med en egen köhantering kan ha andra krav på svarstid.

Svara på erbjudandet i e-tjänsten Förskola och fritidshem. Om du behöver svara via svarsblankett, hör av dig till Kontaktcenter.

Har du frågor eller behöver hjälp, hör av dig till Kontaktcenter.

Stå kvar i kön

Tackar du ja eller nej till ett erbjudande kan du välja att stå kvar i kön till högre rangordnade val, medan de lägre rangordnade valen automatiskt tas bort. Om du erbjuds ditt tredjehandsval, kan du alltså stå kvar i kön till ditt första- och andrahandsval medan tredjehandsvalet, fjärdehandsvalet och femtehandsvalet tas bort. Om du tackar nej till ett erbjudande upphör platsgarantin att gälla, även om du står kvar i kön.

Bekräfta din köplats

Uppdaterad