Kvalitet och påverkan

Inom Stockholms stad är vi angelägna om att stadens förskolor har hög kvalitet. Vi undersöker regelbundet att de uppfyller våra krav. Dessutom kan du som vårdnadshavare påverka med klagomål, synpunkter eller beröm.

Synpunkter och klagomål

Alla förskolor ansvarar för att ha god kvalitet, oavsett om det är en kommunal eller fristående verksamhet. Förskolorna ska ha skriftliga rutiner för att ta emot klagomål och för att utreda klagomålen. Upptäcks brister ska förskolan åtgärda dem.

Kommunal förskola

Går ditt barn i kommunal förskola ska du i första hand kontakta förskolan om du har synpunkter eller klagomål. Om förskolan inte hanterar ditt klagomål, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta den stadsdelsförvaltning där ditt barns förskola finns.

Om klagomålet inte hanteras av den ansvariga stadsdelen, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta Skolinspektionen.

Fristående förskola och pedagogisk omsorg

Om ditt barn går i fristående förskola eller pedagogisk omsorg bör du i första hand kontakta chefen för verksamheten om du har synpunkter eller klagomål. I andra hand kan du kontakta ansvarig för verksamheten, huvudmannen.

Har du kontaktat huvudmannens klagomålshantering, och anser att dina synpunkter inte hanterats av förskolan, är du välkommen att anmäla det till Stockholms stad.

Skicka ifylld anmälningsblankett nedan till förskoleförvaltningen på adress anmalan@edu.stockholm.se.

Anmälan mot förskola eller pedagogisk omsorg (pdf)

Kränkande behandling

Om du har ett klagomål som gäller kränkande behandling ska du kontakta Skolinspektionen.

Du kan vara anonym

Du kan vara anonym när du kontaktar oss i Stockholms stad. En anonym anmälan hanteras, men vi kan inte kommunicera med dig under utredningens gång. Det kan försvåra utredningen. Vi kan inte heller skicka ett beslut till dig när utredningen är klar. Beslutet blir dock en allmän handling, vilket betyder att du kan begära ut det.

Begära ut en handling

Om du vill begära ut en handling ska du kontakta den förvaltning som har hanterat ärendet. Om det är en kommunal förskola kontaktar du den stadsdelsförvaltning där förskolan finns och om det är en fristående förskola kontaktar du förskoleförvaltningen.

Tillsyn

Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna och Stockholms stad sköter tillsynen av de fristående förskolorna.

Tillsynen görs regelbundet. Där kontrolleras det att verksamheterna uppfyller de krav som finns i skollagen, läroplanen, övriga författningar och Stockholms stads riktlinjer.

Förskoleundersökningar

Förskoleundersökningar är en del av stadens kvalitetsuppföljning. Du hittar dem som pdf-dokument vid respektive verksamhets beskrivning. 

I undersökningarna får vårdnadshavare möjlighet att uttrycka sina åsikter generellt, om verksamhetens kvalitet och om miljön.

Syftet med förskoleundersökningarna är att

  • mäta den upplevda kvaliteten av stadens pedagogiska verksamheter
  • vara ett underlag för stadens och enheternas uppföljning av kvaliteten där jämförelser kan göras
  • ge information till vårdnadshavare om de pedagogiska verksamheterna och vara ett underlag för val.

Regler för intagning och plats

Regler för intagning och plats på förskola och pedagogisk omsorg är antagna av kommunfullmäktige i Stockholms stad.

Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad (pdf)

Uppdaterad