Avgifter för förskola

Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går i förskolan eller pedagogisk omsorg.

Din avgift räknas ut utifrån

 • vilken inkomst ditt hushåll har
 • hur många barn som bor i ditt hushåll
 • om ditt barn går deltid eller heltid.

Avgiften gäller från första inskolningsdagen och betalas den sista dagen i varje månad. Du betalar avgift även när ditt barn är ledigt, till exempel under sommaren. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.

Avgiftens storlek

Avgiften för förskola och fritidshem beräknas på

 • den sammanlagda månadsinkomsten i det hushåll där ditt barn är folkbokfört
 • antalet barn som är folkbokförda i samma hushåll och är inskrivna i förskola eller fritidshem
 • den tid ditt barn är på förskolan (vistelsetid).

Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt.

Maxtaxa 2024

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 56 250 kronor per månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn i förskolan är 1 688 kronor per månad och för fritidshem 1 125 kronor per månad.

Kommunfullmäktige tog den 29 januari beslut om att de nya avgifterna för 2024 börjar gälla den 1 februari.

Beräkna din avgift

Du kan själv beräkna din preliminära avgift med verktyget Beräkna avgift.

Heltidsavgift 2024

Heltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går mer än 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år ändras beloppet till deltidsavgift, oavsett antal timmar i veckan. Avgiften ändras automatiskt.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 3 procent av inkomsten, högst 1 688 kronor per månad
 • Barn 2: 2 procent av inkomsten, högst 1 125 kronor per månad
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 563 kronor per månad
 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Deltidsavgift 2024

Deltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går högst 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år gäller deltidsavgift, oavsett antal timmar. Deltidsavtal gäller även för barn till föräldralediga.

Deltidsavtal förskola och pedagogisk omsorg (pdf)

 • Barn 1 (yngsta barnet): 2 procent av inkomsten, högst 1 125 kronor per månad
 • Barn 2: 1 procent av inkomsten, högst 563 kronor per månad
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 563 kronor per månad
 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Allmän förskola är avgiftsfri

Barn som är tre till fem år får under skolterminerna gå i förskola avgiftsfritt 15 timmar i veckan. Det gäller från och med augusti det år barnet fyller tre år. Går barnet mer än 15 timmar i veckan gäller deltidsavgift, avgiften ändras i detta fall automatiskt.

Inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är normalt hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Lämnar du ingen inkomstuppgift, eller om vi inte kan kontrollera dina uppgifter, får du betala högsta avgift.

Om din inkomst visar sig vara högre än du angett kan du få betala höjd avgift i efterhand. Kontroller mot inkomst görs årligen när Skatteverket har fastställt (bestämt) taxerad inkomst. Taxerad inkomst är den inkomst som du har tjänat in och beskattas för.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • lön/inkomst från eget företag
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • pension
 • sjukersättning/sjukbidrag
 • familjehemsersättning för barn placerade i familjehem.

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån).

Ändring av inkomst eller familjeförhållanden

Om hushållets sammanlagda inkomst ändras kan det påverka din avgift till förskolan. Därför måste du anmäla förändrad inkomst. Du anmäler ändringen via e-tjänsten Förskola och fritidshem. Din nya avgift börjar gälla månaden efter din ändring.

Förskola och fritidshem

Du kan även använda en blankett för att anmäla ny eller förändrad inkomst.

Inkomstblankett – Avgift för förskola och pedagogisk omsorg (pdf)

English: Income Form – Childcare fee for pre-school children (pdf)

Anmälan av ändrade familjeförhållanden (pdf)

Vistelsetid

Med vistelsetid menas den tid under dagen som ditt barn är på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen. Din avgift kan påverkas av vistelsetiden. Om du vill ändra, från heltid till deltid eller deltid till heltid, gör du det i e-tjänsten Förskola och fritidshem. Anmäl ändringen senast 30 dagar innan du vill att den nya tiden ska börja gälla. Byte av avgiftsnivå kan endast göras vid månadsskifte, det vill säga om du exempelvis anmäler ändringen under januari månad, ändras din avgift från den första mars.

Om du vill ändra befintligt schema så gör du det, för kommunala förskolor i appen Tempus Hemma och för fristående förskolor till förskolan och om ditt barn går i pedagogisk omsorg lämnar du schemat dit.

Om du inte har tillgång till e-tjänsten anmäler du ändringen via blankett.

Deltidsavtal förskola eller pedagogisk omsorg (pdf)

Kontrollera avgiften

Kontrollera att du betalar rätt avgift. Har du betalat för hög avgift kan du få tillbaka pengar för högst två månader. Har du betalat för lite ska du betala i efterhand, som längst tre år tillbaka i tiden. I så fall får du en justerad faktura med följebrev. Kontroller görs årligen mot taxerad inkomst.

Justering av avgift – följebrev till faktura (pdf)

Adjustment of fees – accompanying letter to the invoice (pdf)

Ansök om autogiro

Du ansöker om att din avgift ska betalas via autogiro i din internetbank. Sök fram den stadsdelsförvaltning som förskolan tillhör som betalningsmottagare och ange ditt kundnummer som du hittar på din senaste faktura.

Det går bra att betala för någon annans fakturor, till exempel för sambo, make eller maka, ange då både kundnummer och dennes personnummer i ansökan.

Uppdaterad