Avgifter för förskola

När ditt barn går i förskola eller pedagogisk omsorg betalar du en månadsavgift. Avgiften beräknas utifrån hushållets inkomst, antalet barn i hushållet och om ditt barn går deltid eller heltid.

Avgiften gäller från första inskolningsdagen och betalas den sista dagen i varje månad. Du betalar avgift även när ditt barn är ledigt, till exempel under sommaren. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.

Säg upp förskoleplats eller byt förskola

Avgiftens storlek

Avgiften för förskola och pedagogisk omsorg beräknas på

 • den sammanlagda månadsinkomsten i det hushåll där ditt barn är folkbokfört
 • antalet barn som är folkbokförda i samma hushåll
 • den tid ditt barn är på förskolan (vistelsetid).

Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt.

Maxtaxa

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 46 080 kronor/månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 1 382 kronor/månad.

Ny maxtaxa från den 1 februari: Från och med den 1 februari 2019 är maxtaxan 1 425 kronor/månad. Den baseras på en sammanlagd inkomst som är 47 490 kronor eller mer per månad.

Heltidsavgift

Heltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går mer än 30 timmar i veckan i förskola eller pedagogisk omsorg. I augusti det år barnet fyller tre år ändras beloppet till deltidsavgift, oavsett antal timmar.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 3 % av inkomsten, högst 1 382 kronor/månad
  (1 425 kronor från och med 1 februari)
 • Barn 2: 2 % av inkomsten, högst 922 kronor/månad
  (950 kronor från och med 1 februari)
 • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 461 kronor/månad
  (475 kronor från och med 1 februari)
 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Deltidsavgift

Deltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går högst 30 timmar i veckan i förskola eller pedagogisk omsorg. I augusti det år barnet fyller tre år gäller deltidsavgift, oavsett antal timmar.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 2 % av inkomsten, högst 922 kronor/månad
  (950 kronor från och med 1 februari)
 • Barn 2: 1 % av inkomsten, högst 461 kronor/månad
  (475 kronor från och med 1 februari)
 • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 461 kronor/månad
  (475 kronor från och med 1 februari)
 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Allmän förskola är avgiftsfri

Barn som är tre till fem år får under skolterminerna gå i förskola eller pedagogisk gratis 15 timmar i veckan. Det gäller från och med augusti det år barnet fyller tre år. Går barnet fler än 15 timmar gäller deltidsavgift.

Inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är normalt hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Om du inte lämnar en inkomstuppgift, eller om vi inte kan kontrollera dina uppgifter, får du betala högsta avgift. Om din inkomst visar sig vara högre än du angett kan du få betala höjd avgift i efterhand. Kontroller mot inkomst görs årligen när Skatteverket är klar med att fastställa taxerad inkomst.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • lön/inkomst från eget företag
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • pension
 • sjukbidrag.

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån).

Ändring av inkomst eller familjeförhållanden

Om hushållets sammanlagda inkomst ändras kan det påverka din avgift till förskolan. Därför måste du anmäla förändrad inkomst. Du anmäler ändringen via e-tjänsten Min barnomsorg. Den nya avgiften gäller från nästkommande månadsskifte.

Du kan även använda en blankett för att anmäla ny eller förändrad inkomst.

Inkomstblankett – Avgift för förskola och fritidshem (pdf, 616 kB, nytt fönster)

English: Income Form – Childcare fee for pre-school children and schoolchildren (pdf, 656 kB, new window)

Om du separerar eller flyttar ihop med någon, kan det förändra hushållets sammanlagda inkomst och därmed påverka avgiften. Anmälan av ändrade familjeförhållanden gör du på en blankett.

Anmälan av ändrade familjeförhållanden (pdf, 557 kB, nytt fönster)

Vistelsetid

Den tid under dagen som ditt barn är på förskolan kallas vistelsetid. Din avgift kan påverkas av vistelsetiden. Om du vill ändra, från till exempel heltid till deltid, gör du det i e-tjänsten Min barnomsorg. Anmäl ändringen senast 30 dagar innan du vill att den nya tiden ska börja gälla.

Exempel: Om du gör ändringen den 15 mars gäller den nya tiden från den 1 maj.

Kontollera avgiften

Kontrollera att du betalar rätt avgift. Om du har betalat för hög avgift kan du få tillbaka pengar för högst två månader. Om du har betalat för lite ska du betala i efterhand, som längst tre år tillbaka i tiden. I så fall får du en justerad faktura med följebrev. Kontroller görs årligen mot taxerad inkomst.

Justering av avgift – följebrev till faktura (pdf, 16 kB, nytt fönster)

Senast uppdaterad