Grafisk illustration av förskola

Mässen

Strindbergsgatan 31

Visa på karta

Mässen ligger på nedre Gärdet med en egen lekvänlig gård och närhet till grönområden. Förskolan har två avdelningar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
5,67
Andel med förskollärarexamen
29 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Engelbrekt-Gärdets förskolor bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1–6 år. Tillsammans skapar vi en välkomnande pedagogisk atmosfär, en lärande organisation och en reflekterande kultur med fokus på barnens hållbara och livslånga lärande. För oss betyder det att alla barn ska veta att de är lärande individer "Jag är kompetent och någon som kan lära!" Genom tema- och projektarbete får barnen, i mindre grupper, undersöka och fördjupa sig i olika ämnen/områden. Lärandet är lustfyllt och barnen utmanas och är delaktiga med sina tankar, idéer och engagemang. Ett projektarbete pågår olika lång tid och syftar till att ge möjlighet att sätta in barnets lärprocesser i ett sammanhang kopplat till målen i läroplanen, lpfö-18.

Inne- och utemiljö

Förskolan erbjuder en lärmiljö, både utomhus och inomhus, där barnen får leka, skapa, undersöka, reflektera och möta nya utmaningar tillsammans med andra barn och vuxna. Våra avdelningar är indelade efter ålder, med åldersnära grupper kan vi erbjuda alla barn en lärmiljö, situationer, upplevelser, möten mellan barn samt ett material som är mer anpassat till varje åldersgrupp.

Kost och måltider

Maten tillagas i förskolans egna kök.

Vi följer livsmedelsverket rekommendationer och Östermalms riktlinjer för måltider i förskolan.


Mål och vision

”Lust att lära, rätt att lyckas – Tillsammans!”

Målet för vår verksamhet är, att tillsammans med vårdnadshavare, stötta barnen att utvecklas till trygga och hänsynsfulla människor med social, emotionell, motorisk och intellektuell kompetens, nyfikna och redo för nutida och framtida utmaningar. Leken är ett viktigt inslag och skall vara grunden i utbildningen. Genom leken stimuleras barnens fantasi och inlevelse. Leken kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning.

Demokrati

Vår värdegrund är starkt förknippad till demokratibegreppet som beskrivs i Lpfö 18. Demokrati handlar för oss på Engelbrekt-Gärdets enhet om att varje individ ges möjlighet att såväl delta i verksamheten utifrån sina egna förutsättningar som att ges möjlighet att göra sin röst hörd. Genom att se alla människor som individer, men också som del av en grupp, vill vi att alla som deltar på olika sätt i våra verksamheter ska känna att både deras egna behov blir respekterade och tillgodosedda men också att de respekterar andras.

Trygghet och respekt

Alla människor som på olika sätt är delaktiga i enhetens verksamheter ska bli bemötta med respekt och känna sig trygga, lika mycket värda och accepterade som de är. Vårt arbete ska motverka mobbing, trakasserier, diskriminering och kränkande behandling oavsett om den är direkt eller indirekt.

Mer om oss

Engelbrekt-Gärdets förskolor är en kommunal verksamhet som bedriver 11 förskolor. Förskolornas ramtider är 06.30–18.30 men anpassas efter familjernas behov.

Alla visningar är för tillfället inställda. För frågor kring förskolan kontakta platsansvarig Susanna Schönberg

susanna.schonberg@edu.stockholm.seÖvrigt

Introduktion/Inskolning

Inskolningen pågår under ett par veckor och är en introduktion till förskolans verksamhet, där ni som föräldrar är med på förskolan i tre till fem dagar.

Under introduktionstiden får föräldrar en inblick i sina barns vardag på förskolan och möjlighet att lära känna både oss pedagoger och de andra barnen och ert barn får en trygg start på sin förskoletid tillsammans med sina föräldrar.

De första dagarna är ni tillsammans med ert barn. Det är ni som utgör tryggheten och vi som pedagoger som erbjuder barnen spännande aktiviteter att prova på.

Under den tredje dagen utvärderar vi tillsammans om det är lämpligt att lämna barnet den fjärde dagen. Veckan efter introduktionen går barnen mellan kl. 9 - 15, sedan är tanken att barnen kan gå sin ordinarie tid på förskolan.

Hitta hit

Uppdaterad