Färgglada klossar och plastdjur.

Förskolan Gärdesbacken

Kampementsgatan 18

Förskolan Gärdesbacken har en egen generöst tilltagen gård och strax utanför staketet ligger Gärdet. Tillsammans utforskar och lär barnen om gemensamma och intresseväckande teman. Allt under lek- och rörelsefyllda former – såväl inom- som utomhus.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
89
Antal barn per årsarbetare
5,37
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolans uppdrag utgår från skollagen och förskolans läroplan, Lpfö18.

I Östermalms kommunala förskolor delar vi en grundsyn på barnens rätt till en god, meningsfull och likvärdig utbildning. Vi utgår också från ett hållbart utvecklingsperspektiv och förmedlar handlingskraft och en positiv framtidstro till barnen.

I Östermalms kommunala förskolor har vi därför ett särskilt engagemang i hälsa, demokrati, tillgängliga lärmiljöer och lekfullt lärande.

I Engelbrekt-Gärdets förskolor har vi även speciellt fokus på barnens ”lust att lära, rätt att lyckas – tillsammans”, för att bidra till deras utveckling som lekande, lärande individer.

Inne- och utemiljö

I Östermalms kommunala förskolor utformas lärmiljöerna för att stötta varje barns utveckling och lärande. Miljöer och material inspirerar barnen till lekfullt utforskande och samspel.

Kost och måltider

I Östermalms kommunala förskolor präglas utbildningen av omsorg om barnens välbefinnande och trygghet. Goda relationer, fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider samt en hälsosam livsstil är dagliga inslag i utbildningen.

Förskolan Gärdesbacken har egen kock som lagar mat från grunden med hög andel ekologiska livsmedel.

Mål och vision

Östermalms kommunala förskolor ska vara meningsskapande mötesplatser för ett livslångt lärande. Barn växer in i världen genom att imitera, undersöka och leka. Att pröva och hitta samband mellan sig själv och sin omvärld skapar mening i barnens tillvaro.
Meningsskapandet främjar i sin tur lärandet och barnens helhetsutveckling. Som stöd i sitt lärande och utforskande av omvärlden har barnen närvarande, lyhörda och erfarna pedagoger med kunskaper om deras behov.

Tillsammans har vi barnens bästa i fokus och arbetar för att de ska känna sig trygga och trivas. För att främja det livslånga lärandet är barnens välmående viktigt. Barn mår bra när de upplever gemenskap och får tilltro till sina förmågor och kunskaper. Vi inkluderar därför alla barn genom att stötta dem utifrån deras behov och förutsättningar.

Leken är ett av barnens språk och uttryckssätt och är grunden för deras utveckling, lärande och välbefinnande. Genom leken får barnen uppleva glädje och känslan att vara kompetent. Samtidigt är leken en vilostund bortom krav och prestation. Därför värdesätter vi glädjen och leken lite extra – det ska vara roligt att gå i förskolan!

Särskilt stöd och behov

Alla barn behöver stöd för sin utveckling – en del behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela förskoletiden. I Östermalms kommunala förskolor ska lärmiljöerna vara tillgängliga för alla barn. Därför är de genomtänkta och anpassade för att stötta varje barns utveckling och lärande.

Mer om oss

Inom Engelbrekt-Gärdets förskolor finns också:

Förskolan 79&Park

Förskolan Bigarrågården

Förskolan Breiten

Förskolan Lärkstaden

Förskolan Mässen

Förskolan Rio

Förskolan Ruddammen

Förskolan Sandhamn

Förskolan Skeppet, Skeppargatan 73

Förskolan Villagatan

Hitta hit

Uppdaterad