לערנען אין מאמע לשון

קינדער וואס רעדן אדער זענען פארבינדן מיט א נאציאנאלע מינאריטעט שפראך (פיניש, מעינקיעלי, סאמי, ראמאני, און אידיש) האבן א רעכט צו נאך שפראך שטיצע אין אלע פריסקולס. זאגט וואס דער שפראך איז אין אייער פריסקול אפליקאציע.

שטאקהאלם איז אן אדמיניסטראטיווע פלאץ פאר פיניש, מעינקיעלי און סאמי, וואס מיינט אז אייער קינד איז בארעכטיגט צו א פריסקול וואו אלע אדער א גרויסע טייל פון אקטיוויטעטן ווערן דורכגעפירט אין פיניש, מעינקיעלי און סאמי, אפגעזען פון וואס איר רעדט אינדערהיים. דער צוועק פון א צוויישפראכיגע פריסקול איז צו ערמעגליכן קינדער צו אנטוויקלען און פרעזערווירן זייער שפראך און קולטור אידענטיטעט.

Uppdaterad