Ett barn leker i sandlådan med leksaker på förskolans utegård.

Förskolan Ulvsunda Slottsväg 19, 22

Ulvsunda slottsväg 19 och 22

Förskolan Ulvsunda Slottsväg 19, 22 har nära till kollektiva färdmedel, skog och natur. Förskolan är en av sju förskolor i förskoleområde 3 som har förskolor i Johannesfred, Traneberg, Minneberg och Ulvsunda.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
83
Antal barn per årsarbetare
5,9
Andel legitimerade förskollärare
42 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Ulvsunda slottsväg 19 finns det 2 avdelningar, Fjärilen och Humlan.

På förskolan Ulvsunda slottsväg 22 finns det 4 avdelningar, Snigeln, Ekorren, Myrorna och Nyckelpigan. Nyckelpigan är en avdelning som har fokus på uteverksamhet och riktar sig till de äldsta barnen. Närliggande parker och natur ses som en stor resurs. Forskning visar att barn som är ute mycket är friskare och att utevistelse även främjar barnets lärande.

På våra förskolor arbetar vi utifrån värdegrunden och barnsynen i:

  • Läroplan för förskolan
  • Verksamhetsplan
  • Främjande och förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Det innebär att förskolans personal ska vara goda förebilder för barnen genom att visa glädje, hänsyn och omtanke om varandra. Vi visar respekt för barnen och tror på deras kompetens. Vi arbetar aktivt för att främja jämställdhet och ta till vara på mångfaldens möjligheter.

Förskolan erbjuder fantastiska tillfällen till lärande och gemenskap i gruppen. Vi ser även till det enskilda barnets behov. Vi verkar för att förskolan ska vara en trygg och utvecklande plats där alla känner sig välkomna och har ett värde.

Alla barn uppmuntras att uttrycka sina tankar och åsikter, att bli lyssnade till. Alla barn uppmuntras och ges stöd för fortsatt lärande och utveckling utifrån deras intressen och erfarenheter. Barnen delar med sig av sin kunskap till andra kamrater i olika aktiviteter och reflektioner.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön stödjer barnen i deras utforskande. Barnen har tillgång till ett rikt och varierat material som är tydligt exponerat och tillgängligt ur barns perspektiv. För att anpassa miljön till barnens ålder är barngrupperna så långt det är möjligt indelade efter ålder. Utemiljön är en viktig del av vår pedagogiska miljö och barnen vistas dagligen på gården eller i närliggande miljöer.

Kost och måltider

En till två dagar i veckan serveras vegetariskt och vi strävar efter att använda ekologiska ingredienser och produkter. Utifrån våra förutsättningar stävar vi efter att laga maten från grunden och minimera halvfabrikat. 50 procent av inköpen är ekologiska.

Mål och vision

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Förskoleområde 3 arbetar utifrån läroplanen för förskolan och vår verksamhetsplan. Vi erbjuder barnen en verksamhet som utmanar barnen till att pröva själva och att kunna se sitt eget lärande. Förskolepersonalen stödjer barnen att se sina egna möjligheter och tro på sin egen förmåga. Både barn och förskolepersonal ska känna att de finns med i meningsfulla sammanhang.

Mer om oss

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Hitta hit

Uppdaterad