Bild på del av förskolegården och huset.

Vitsippan

Rusthållarvägen 145

Visa på karta

Vitsippan är en förskola med två avdelningar. På Lingon är barnen för närvarande 1-3 år, på Blåbär 3-5 år. Vår förskola ligger intill lekparken Tråget och har nära till skog och natur. Vi får mat från närliggande förskola.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
27
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel med förskollärarexamen
50 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp. Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi, humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Vi arbetar utforskande och projektinriktat, nu under temat ”Barnens tankar syns i Bagarmossen”. Barnens enskilda och kollektiva lärprocesser är i fokus. Barnen får möjlighet att uttrycka sina tankar och teorier genom verbalt och kroppsligt språk, genom bland annat drama, musik, dans och rörelse, lera, tecknande, måleri, sand, vatten, bygg och konstruktion. Kunskapsområden som matematik, naturvetenskap och språk blir en integrerad del i projekterandet.

Vi arbetar dagligen med barnens delaktighet och inflytande på förskolan, likaså med normer och värden. Vi sätter stort värde i det ömsesidiga lyssnandet, samspelet och kommunikationen mellan barnen. Barnen på förskolan skapar relationer genom meningsfulla sammanhang och material, till oss pedagoger och barn.

Inne- och utemiljö

Vår förskola ligger intill lekparken Tråget och har nära till skog och natur.

Kost och måltider

På förskolan serveras en mycket hög andel ekologisk mat. All mat tillagas inom stadsdelsområdet och våra kockar arbetar utifrån Livsmedelsverkets ” Bra mat i förskolan”.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar i samband med ditt barns förskolestart. Chef för stödenheten är Ann-Charlotte Zetterqvist. Du når henne på 08-508 15 795 eller ann-charlotte.zetterqvist@stockholm.se

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med förskolechefer alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för alla förskolor i stadsdelsområdet.


Mer om oss

De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är viktigast för barns lärande på kort och lång sikt. De tar sin utgångspunkt i en inkluderande pedagogik och handlar om hur förskolepersonalen förstår, agerar, lyssnar på barnet, hur man förmår att se barnets potential och handlar så barnet känner sig engagerat, dugligt och aktivt i sitt lärande.

Hitta hit

Uppdaterad