Förskolegården med trädgrenar i förgrunden och lekredskap samt förskolehuset i bakgrunden.

Förskolan Solbacken Nords lämnar sina lokaler. Läs under Övrigt.

Solbacken Nord

Byälvsvägen 10

Förskolan Solbacken Nord ligger i Bagarmossen nära det vackra Nackareservatet. På Solbacken Nord ligger Luna, Galaxen och Pluto. Våra gårdar har buskar, träd, klätterställning och sandlåda som lockar till mycket lek.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
53
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel legitimerade förskollärare
36 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Vi tar tillvara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi och humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp.

Vi arbetar aktivt med normkritiskt perspektiv och försöker synliggöra och ifrågasätta de för givet tagna föreställningar som vi bär på.

Förutom egna skapandeprocesser har barnen tillgång till professionella kulturupplevelser i form av teater eller andra konstformer.

Som förälder får du information som ger dig möjlighet till inflytande över ditt barns utveckling och lärande.

Inne- och utemiljö

Ditt barn får möjlighet att utforska sin omgivning, och pröva sig fram bland förskolans erbjudanden, även utanför projekten. Detta genom att ordna en tillgänglig och stimulerande miljö, tydligt uppdelad i olika stationer och hörn med mycket av materialet på barnens nivå. Miljön är föränderlig och anpassas efter den barngrupp vi har, dess behov och intressen. Det är viktigt att den stimulerar till lärande och lek, men att den även erbjuder platser för avskildhet och vila.

Kost och måltider

All mat som serveras tillagas lokalt i någon av våra förskolor i stadsdelsområdet. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra måltider i förskolan". Maten som serveras är god, näringsriktig och säker i enlighet med Stockholms stads matstrategi . Vi har en sockerpolicy samt specialkostpolicy och vi följer stadens vägledning för kemikaliesmart förskola. Under 2020 serverade vi i genomsnitt 65 procent ekologisk mat.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid. Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

Pedagogiskt ledarskap

De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är viktigast för barns lärande på kort och lång sikt. De tar sin utgångspunkt i en inkluderande pedagogik och handlar om hur förskolepersonalen förstår, agerar, lyssnar på barnet, hur man förmår att se barnets potential och handlar så barnet känner sig engagerat, dugligt och aktivt i sitt lärande.

Övrigt

Förskolan Solbacken Nords lokaler är i behov av renovering. Bland annat har lokalerna en mindre bra planlösning som inte klarar dagens energikrav. Enligt hyresvärd Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) är det inte ekonomiskt försvarbart att renovera förskolan och på sikt kommer lokalerna att rivas. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning kommer därför inte att förlänga hyresavtalet för lokalerna från och med hösten 2024.

Barn och personal kommer erbjudas att flytta till den nybyggda förskolan på Stångåvägen som beräknas stå klar samma tid. Här kan du läsa mer om förskolan på Stångåvägen 

Förskolan Stångåvägen
 
Önskar du ha kvar ditt barn i kö till Solbacken Nord, som kommer att flytta sin verksamhet till förskolan Stångåvägen under 2024, behöver du inte göra någon åtgärd. Önskas plats på annan förskola är ni välkomna att ställa ert barn i kö via Min barnomsorg. 

Hitta hit

Uppdaterad