Särskilt stöd på förskola

Förskolan tar emot alla barn. För de barn som behöver särskilt stöd finns det olika former av verksamhetsstöd. Det kan vara handledning av psykolog, specialpedagog eller extra personalresurser.

Den ansvariga på förskolan ska alltid utgå från det enskilda barnets behov. I skollagen står det bland annat att alla barn har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar.  

Om du har frågor om förskola för barn i behov av särskilt stöd, kontakta förskolechefen på ditt barns förskola eller den förskola där du ansökt om plats. Om ditt barn inte har plats i förskolan i dag, hör av dig till Kontaktcenter för vägledning.

Funktionshindersombudsmannen stödjer stadens verksamheter

Stockholms stad har en funktionshindersombudsman. Funktionshindersombudsmannen arbetar med att stödja stadens verksamheter i arbetet för att leva upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Funktionshindersombudsmannen (Stockholms stads ordinarie webbplats)

Senast uppdaterad