Närbild på barn som arbetar med en lärplatta och legoklossar.

Visningar av förskolan anpassas efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19.

Viveln

Vivelvägen 40

Visa på karta

Förskolan Viveln har ljusa, fräscha lokaler och ligger i Långbro villaområde. Förskolans värdeord är Utmanande, Utforskande och Utvecklande.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
51
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
32 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi erbjuder en förskolemiljö som präglas av ett lustfyllt lärande med omtanke om och respekt för barn, vuxna och vår miljö. Vår inspiration hämtas från filosofin i Reggio Emilia och bygger på ett upplevelsebaserat lärande, där barnets kreativitet, intresse och behov är utgångspunkten. Vårt förhållningssätt innebär att se på barnet som kompetent, nyfiket och med en stor vilja att lära. Barnets självständighet uppmuntras genom att det får möjlighet att påverka och att ta ansvar för förskolans miljö samt fatta gemensamma beslut tillsammans med sina kamrater.

Inne- och utemiljö

Förskolans miljö formas utifrån läroplanen och värdeorden Utmanande, Utforskande och Utvecklande. Barnen möter en meningsfull verksamhet där den pedagogiska miljön är utmanande och uppmuntrar ett utforskande med olika material och redskap på många olika sätt. Materialet är tydligt presenterat och sorterat så att barnen ska kunna göra aktiva val. Vi skapar på detta sätt förutsättningar för barns lärande genom att de får möjligheter till nya erfarenheter och kunskaper.

Kost och måltider

Långbro-Solbergaskogens förskolor har en gemensam matprofil. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer om bra och näringsriktig mat, lagad från grunden och så långt det är möjligt av ekologiska, kravmärkta och nyckelhålsmärkta varor. Det ger barnen goda matvanor, matglädje och främjar deras hälsa.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Verksamhetens innehåll utgår från läroplanens värdegrund och består av lärande, omsorg och utveckling genom lek och utmaningar, som antas utifrån det enskilda barnets och barngruppens behov och förutsättningar. Vi inspirerar och bjuder in barnen att lära och våga pröva nya förmågor genom ett projekterande och processinriktat arbetssätt. De gemensamma årslånga projekten utvecklas på spännande och oväntade sätt. Genom barnens aktiva inflytande och pedagogernas engagemang täcker vi på ett naturligt sätt in läroplanens olika områden. Genom pedagogisk dokumentation synliggörs projektet och verksamheten och barnen får följa sitt eget lärande och sina tankeprocesser. Det projekterande arbetssättet ger till resultat att alla på förskolan, både barn och vuxna, lär tillsammans.

Långbro-Solbergaskogens förskolor arbetar utifrån förhållningssättet att ge god service och ett gott bemötande till barn och föräldrar. Detta för att verksamheten ska hålla en hög servicenivå och föräldrar och barn men även pedagoger ska känna sig nöjda med verksamheten.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visningar

Under hösten 2020 genomför alla kommunala förskolor i Hägersten-Älvsjö visningar anpassade efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19. Kontakta förskolans rektor för mer information om när och hur visningarna planeras.

Hitta hit

Uppdaterad