Byggnad i tre våningar i rött tegel.

Vasan

Vasaloppsvägen 110

Visa på karta

Förskolan Vasan har ljusa lokaler och en stor, härlig gård som omges av skog på två sidor. Vi har åtta barngrupper indelade efter yngre, mellan och äldre åldrar.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
105
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel legitimerade förskollärare
39 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt pedagogiska arbete bygger på en positiv barnsyn där pedagoger och barn utforskar och upptäcker tillsammans utifrån barnens intressen. Verksamheten erbjuder en mångfald av kreativa uttryckssätt som exempelvis dans, musik, drama, måleri, teckning och lera.

Vi använder oss av digitala hjälpmedel som lärplattor, datorer och projektorer. Barnens lärprocesser synliggörs, bearbetas och utmanas vidare genom pedagogisk dokumentation. Vi strävar efter att barnen ska bli självständiga, trygga och empatiska kamrater som respekterar olikheter och allas lika värde.

Vi värnar om ett gott samarbete med alla vårdnadshavare och lägger stor vikt vid det dagliga mötet. Vår inskolningsmetod är föräldraaktiv vilket innebär att du som vårdnadshavare deltar under cirka tre hela dagar.

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år samt vid behov. Möte för vårdnadshavare eller annan sammankomst sker en gång per termin.

Inne- och utemiljö

Innemiljön är föränderlig och utformas utifrån barnens pågående intressen och projekt. Vi skapar ”rum-i rummen” där barnen kan mötas i mindre grupper med olika pedagogiska material. Varje grupp har en hemvist och på torgen/ateljéerna träffar barnen kamrater från granngruppen.

Förskolan har en stor härlig gård, uppdelad i två delar, som inspirerar och utmanar. Nära finns grönområden och skog som är lättillgängliga för utforskande av djur och natur.

Kost och måltider

Vår kock lagar varierad och näringsrik mat från grunden och använder en hög andel ekologiska livsmedel. Vegetarisk mat serveras minst en gång i veckan. Vi följer Stockholms stads typmatsedel och Livsmedelsverkets rekommendationer. Förutom frukost, lunch och mellanmål, erbjuds frukt på för- och eftermiddagen.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Förskolans verksamhet utgår ifrån FN:s barnkonvention, skollagen och vår egen verksamhetsplan som grundar sig på Läroplan för förskolan (LPFÖ18) samt Kommunfullmäktiges mål för innevarande år. Förskolans egna Aktiv åtgärder och plan mot kränkande behandling följs upp kontinuerligt och revideras årligen. 

Vår utgångspunkt är att vi ska erbjuda en stimulerande lärandemiljö där alla barns individuella förutsättningar tas tillvara och där alla barn får möjlighet att utvecklas. Alla barns nyfikenhet, lärande och intressen ska uppmuntras i en miljö som är rolig, trygg och lärorik. Miljön ska ge lust och möjlighet till kreativt skapande tillsammans med lyhörda och kunniga pedagoger.

Vårdnadshavare ska känna sig välkomna och vara välinformerade om förskolans verksamhet. Vi lägger stor vikt vid det dagliga mötet och vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av dokumentationen som finns på våra väggar. Vi lägger regelbundet ut information från förskolan på Skolplattformen. 

Vårt bemötande ska präglas av respekt och värme. Tillsammans ska vi skapa goda relationer med barn, föräldrar och kollegor.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Förskolan ingår i Fruängens förskolor tillsammans med förskolorna Ellen Key, Kata Dalström, Ellen Key och Hanna Rydh. En dag i månaden öppnar förskolan klockan 09.15 på grund av APT. Förskolan är helt stängt två dagar per termin för utvecklingsdag. Under jul- och sommarledigheterna samarbetar hela enheten på en av förskolorna.

Övrigt

Visning av förskolan

  • 25 januari klockan 09.30
  • 15 februari klockan 09.30
  • 14 mars klockan 09.30
  • 25 april klockan 09.30
  • 23 maj klockan 09.30

För anmälan till visning kontaktar du:

adeile.da.campo@edu.stockholm.se
monica.sandstrom@edu.stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad