Byggnad i tre våningar i rött tegel

Vasan

Vasaloppsvägen 110

Visa på karta

Vasan öppnade 2016, har ljusa lokaler och en stor, härlig gård som omges av skog på två sidor. Vi har åtta barngrupper indelade efter yngre, mellan och äldre åldrar. Besöka oss gärna på våra visningstider!

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Liljeholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
120
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
25 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Vasan tillämpar vi traditionell förskolepedagogik vilket innebär att verksamheten utgår ifrån Förskolans läroplan (LPFÖ98/16) samt den demokratiska värdegrund och övriga styrdokument som finns för förskolan. Vårt pedagogiska arbete bygger på en positiv barnsyn där pedagoger och barn utforskar och upptäcker tillsammans utifrån barnens intressen.

Verksamheten erbjuder en mångfald av kreativa uttryckssätt som exempelvis dans, musik, drama, måleri, teckning och lera. Vi använder oss av digitala hjälpmedel som lärplattor, datorer och projektorer. Barnens lärprocesser synliggörs, bearbetas och utmanas vidare genom pedagogisk dokumentation. Vi strävar efter att barnen ska bli självständiga, trygga och empatiska kamrater som respekterar olikheter och allas lika värde.

Vi värnar om ett gott samarbete med alla vårdnadshavare och lägger stor vikt vid det dagliga mötet. Vår inskolningsmetod är föräldraaktiv vilket innebär att du som vårdnadshavare deltar under ca tre hela dagar. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år samt vid behov. Föräldramöte/sammankomst sker en gång per termin liksom förskoleråd som är ett forum där förskolechef inbjuder till informationsutbyte runt verksamheten.

Inne- och utemiljö

Innemiljön är föränderlig och utformas utifrån barnens pågående intressen och projekt. Vi skapar ”rum-i rummen” där barnen kan mötas i mindre grupper med olika pedagogiska material. Varje grupp har en hemvist och på torgen/ateljéerna träffar barnen kamrater från granngruppen.

Förskolan har en stor härlig gård, uppdelad i två delar, som inspirerar och utmanar. Nära finns grönområden och skog som är lättillgängliga för utforskande av djur och natur.

Kost och måltider

Vår kock Marie lagar varierad och näringsrik mat från grunden och använder en hög andel ekologiska livsmedel. Följ henne gärna på Instagram: @vasankoket. Vegetarisk mat serveras minst en gång i veckan. Vi följer Stockholms stads typmatsedel och Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Förskolans verksamhet utgår ifrån FN:s barnkonvention, Skollagen och vår egen Verksamhetsplan som grundar sig på Läroplan för förskolan(LPFÖ98/16) samt Kommunfullmäktiges mål för innevarande år. Förskolans egen Likabehandlingsplan följs upp kontinuerligt och revideras årligen. Vår utgångspunkt är att vi ska erbjuda en stimulerande lärandemiljö där alla barns individuella förutsättningar tas tillvara och där alla barn får möjlighet att utvecklas. Alla barns nyfikenhet, lärande och intressen ska uppmuntras i en miljö som är rolig, trygg och lärorik. Miljön ska ge lust och möjlighet till kreativt skapande tillsammans med lyhörda och kunniga pedagoger.

Föräldrar ska känna sig välkomna och vara välinformerade om förskolans verksamhet. Vi lägger stor vikt vid det dagliga mötet och föräldrar är alltid välkomna att ta del av dokumentationen som finns på våra väggar. Vi skickar regelbundet ut skriftlig information om vad som pågår i barngrupperna. Övriga forum för dialog och samråd mellan förskola och hem är föräldramöten och förskoleråd.

Vårt bemötande ska präglas av respekt och värme. Tillsammans ska vi skapa goda relationer med barn, föräldrar och kollegor.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Förskolan stänger klockan 15.45 en dag per månad för APT. Förskolan är helt stängd två dagar per termin för utvecklingsdag. Under jul- och sommarledighet samarbetar hela enheten på en av förskolorna.

Visning

Visning av förskolan sker sista torsdagen varje månad klockan 09.15. Du bokar in dig på telefon 08-508 23 822. Välkommen att besöka oss!

Hitta hit

Uppdaterad