Trollskogen Elinsborgsbacken 12 och 13–15

Elinsborgsbacken 12 och 13-15

Våra förskolor arbetar för att göra barnen medvetna om vikten att främja en hållbar livsmiljö. Varje dag har vi fysiska aktiviteter utomhus. Vi serverar hemlagad mat på alla våra förskolor, halalkost och vegetarisk kost vid behov.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
68
Antal barn per årsarbetare
3,9
Andel legitimerade förskollärare
29 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Trollskogen är belägen mitt emellan Tensta och Hjulsta. Vi har en stor gård och förskolan ligger bredvid Parkleken Erikslund. Vi arbetar för en hållbar livsmiljö och har Grön Flagg certifiering på förskolan. Vi har inriktning idrott och hälsa, samt natur och miljö och arbetar utifrån förskolans styrdokument. Vi arbetar med musik, sång och rörelse för att stärka barns alla språk. Trollskogen erbjuder en trivsam och stimulerande miljö som utmanar och lockar till kreativ lek och lärande. Alla strävar efter att sätta barnens behov i centrum och arbetar för att tiden på förskolan ska vara lustfylld, inspirerande och utvecklande.

Förskolan består av småbarnsavdelningen Nallarna 1-3 år, storbarnsavdelningen Ekorren 4-5 år, smågruppsavdelningen Trollet 4-5 år och Astma-allergiavdelningen Kristallen 1-5 år som ligger på Elinsborgsbacken 12. Två avdelningar har finskspråkig personal.

Inne- och utemiljö

Trollskogen har en pedagogisk miljö där materialet på avdelningarna utgår från läroplanens målområden; skapande, bygg- och konstruktion, naturvetenskap, matematik, teknik, språk- och kommunikation. Förskolans gård är stor med både en framsida och baksida som pryds av en allé av almar. Gården är inhägnad med staket och rymmer sandlåda, lekstuga, klätterställning, rutschkana och asfalterade lekytor. Under vår och sommar odlar vi på gården så barnen kan följa utvecklingen från frö till planta.

Kost och måltider

Vi serverar hemlagad mat på alla våra förskolor, halalkost och vegetarisk kost vid behov. Kosten kan också anpassas till barns allergier utifrån medicinska behov. Av de livsmedel vi använder är cirka 40 procent ekologiska varor. Vi har en kostbroschyr som alla vårdnadshavare får.

Mål och vision

Trollskogens värdegrund och vision:

Det är vårt ansvar som pedagoger att upprätthålla dessa värden genom att agera som goda förebilder. Vi vill att alla barn på förskolan ska

  • få uppleva jämlikhet, samhörighet, delaktighet, ömsesidig respekt och hänsyn
  • vara trygga, känna glädje och må bra på förskolan
  • få vara nyfikna och ha samma möjligheter till att lära och söka kunskap
  • få uppleva att jag är bra som jag är och jag är viktig för andra människor i min omgivning
  • lägga en grund för det livslånga lärande och ha en positiv vision och drömmar om framtiden.

Särskilt stöd och behov

Östra Tensta förskolor har tre regionala smågrupper för barn i behov av särskilt stöd. En av avdelningarna riktar sig mot allergi, astma och infektionskänslighet. Plats till dessa avdelningar söks genom stödenheten för förskolan på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Mer om oss

Om vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet kan de vända sig till avdelningspersonalen i första hand som då noterar det på vår blankett för synpunkt och klagomålshantering. Klagomål och synpunkter kan göras muntligt, via e-post, via brev, telefon eller vid den årliga utvärderingen av verksamheten. Rektor informeras alltid omedelbart vid större klagomål. Synpunkter tas upp under våra avdelningsmöten försöker åtgärda det som ligger inom vårt uppdrag för verksamheten.

Övrigt

Se film om förskolan i Spånga-Tensta

Hitta hit

Uppdaterad