Gård

Torpstugan

Torpstugegränd 5

Visa på karta

Förskolan Torpstugan startades 1993 som en av de första fristående förskolorna i Stockholmsområdet. Den ingår i Rönnbergs Friskolor AB som driver förskolor i flera kommuner.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
57
Antal barn per årsarbetare
5,1
Andel legitimerade förskollärare
15 %
Webbplats
http://www.ronnbergs.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnets fysiska, emotionella och sociala utveckling utmanas och stimuleras i en lugn och trygg miljö, där barnen får möjlighet att utveckla en sin självkänsla. Den pedagogiska miljön är föränderlig och anpassad efter barnens intresse och behov. Material finns tillgängligt på barnens nivå och de kan välja aktivitet efter önskemål.

Pedagogerna planerar undervisningen utifrån läroplansmålen med utgångspunkt i barnens intressen, erfarenheter och behov. De genomför stimulerande och utmanande aktiviteter, så att varje barn får möjlighet att lära på sitt sätt och efter sina förmågor. I grundverksamheten ingår rutinsituationer som pedagogerna spontant tar till vara för att stimulera barnens utveckling. I olika planerade aktiviteter utmanas barnen att utveckla förmågor inom de olika läroplansområden såsom normer och värden, hälsa och rörelse, språk och kommunikation, problemlösning och matematik, teknik i vardagen och digital teknik, sång och musik, skapande och naturkunskap.

Förskolans värdegrund vilar på demokratiska grunder och alla människors lika värde. Genom olika samarbeten lär sig barnen att ta hänsyn, lyssna på varandra och respektera människors olikheter och ta ansvar för sig själv och sin omgivning. Höstterminen präglas av temat ”kompis”, där barnen lär känna sig själv och varandra. Det samtalas om olika känslor, hur de känns i kroppen och hur man uttrycker och hanterar dem på bra sätt. Barns integritet är viktig och att arbeta med ”Stopp min kropp” ingår i tema ”kompis”.

Inne- och utemiljö

Förskolan finns i ett friliggande hus med en gård för utevistelse på vardera sidan av huset. En för de yngre barnen och en för de äldre barnen. Båda gårdarna har sandlåda och för de äldre barnen finns en större klätterställning med rutschkana, medan de yngre barnen har tillgång till en rutschkana anpassad för dem på sin gård.

Kost och måltider

Det finns en kock i förskolans kök som tillagar näringsrik och varierad mat till barnen. I möjligaste mån används ekologiska och närproducerade varor. Vegetarisk mat serveras minst två gånger i veckan. Onödigt socker och andra tillsatser i maten undviks. Ingen mat med glutamat och/eller aspartam serveras. Barnen uppmuntras att smaka på allt, men väljer själva vad de vill äta av det som serveras. Till lunchen serveras vatten som måltidsdryck och till frukost och mellanmål serveras mjölkprodukter

Mål och vision

Torpstugans verksamhetsidé utgår från en helhetssyn på människan och stimulerar utveckling och lärande för hela barnet – hjärta, hjärna, kropp och själ.

Förskolans ambition är att skapa en harmonisk och stressfri arbetsmiljö för både barn och vuxna, som en förutsättning för välmående och utveckling. Självständighet uppmuntras genom att pedagogerna ger barn ”hjälp till självhjälp” i en miljö där varje barns individuella behov påverkar verksamhetens utformning, samtidigt som det ger barnet erfarenhet av att samverka i grupp.

Barnen ges inflytande och är viktiga medskapare i det som sker på förskolan. Pedagogerna är nyfikna på barnens frågor och utmanar dem att undersöka sina hypoteser tillsammans i syfte att främja utveckling och lärande. Varje barns unika förmågor bekräftas så att de utvecklar självkänsla och självkännedom, förmåga att ta ansvar för sig själva och miljön, samt lär sig respektera andra människor och naturen. Förskolan arbetar aktivt med att främja likabehandling utifrån individuella behov, förståelse för allas lika värde och acceptans av olikheter. Med ett interkulturellt arbetssätt lyfter förskolan fram olikheter och likheter från olika kulturer och samtalar kring dem i naturliga sammanhang på förskolan. Pojkar och flickor ges lika förutsättningar att pröva olika aktiviteter i verksamheten utan att begränsas av stereotypa könsroller. Pedagogerna arbetar medvetet med att granska vilka normer som styr deras arbete.

Särskilt stöd och behov

Förskolan arbetar inkluderande med barn som har behov av särskilt stöd. Förskolechefen ansvarar för att det skrivs en handlingsplan för hur barnet skall stöttas och vem som ansvarar för vad. Dessa barn har en egen handlingsplan som tas fram i samråd med föräldrarna och eventuella externa aktörer som är aktuella kring barnet som det gäller. Barn med behov av särskilt stöd får alltid extra stimulans av rytmisk rörelseträning, samt övrig stimulans och träning utifrån framtagen handlingsplan.

Mer om oss

Barnen har möjlighet till inflytande genom pedagogernas tillåtande förhållningssätt till barnens förslag och önskemål. Barnen tillåts påverka både form och innehåll i verksamheten. Pedagogerna tar tillvara på tillfällen i vardagen som stimulerar till kunskap inom de olika läroplansområdena såsom naturkunskap, teknik och matematik och undervisningen sker genom lärande samtal och sampel under ledning av förskollärare.

Övrigt

Förskolan har föräldraaktiv introduktion som innebär att en förälder är med på förskolan under en tredagarsperiod och deltar i de aktiviteter som sker på förskolan.

Det är föräldramöte minst en gång per år under hösttermin och minst ett utvecklingssamtal per år, mer om så önskas från pedagoger eller föräldrar.

Förskolan bjuder in föräldrar till någon form av Luciafirande (inte alltid ett traditionellt Luciatåg) och till en sommaravslutning.

Förskolan har ett föräldraråd som träffas en gång per termin

Hitta hit

Uppdaterad