Toppen

Persmässgränd 16

Visa på karta

Toppen ligger i Mälarhöjdens villaområde, nära Mälarhöjdens skola. Vi har två grupper för de äldre barnen och en grupp för de yngre barnen. Vår kock lagar god, hemlagad mat med stor del KRAV-märkta livsmedel.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
48
Antal barn per årsarbetare
5,84
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Verksamheten på förskolan Toppen utgår ifrån förskolans läroplan och våra egna verksamhets- och arbetsplaner. Vi lägger stor vikt vid att skapa en välstrukturerad och fungerande vardag så att barnen successivt kan delta och ta ansvar på sina egna villkor. Vi utgår ifrån barnens egna intressen och ”nyfikenheter” när vi planerar den pedagogiska verksamheten, och skapar tillsammans med barnen korta och långa projekt kring olika teman som är intressanta för barnen. Under sin tid på förskolan ska alla barn få möjlighet att prova på en mängd olika uttrycksätt och material, och pedagogerna har ett tillåtande och uppmuntrande förhållningssätt.

För att barnen ska känna trygghet, men även lära sig ett sätt att förhålla sig till varandra, arbetar pedagogerna alltid nära barnen och hjälper dem att lösa konflikter och skapa ett empatiskt förhållningssätt gentemot varandra.

Vi värnar kontakten med dig som vårdnadshavare dels genom att vara noga med att regelbundet informera, både skriftligt och muntligt, om vad som händer i vår verksamhet. Vi bjuder in till föräldramöten och samtal, samt till vårt förskoleråd som träffas en gång per termin. Redan vid inskolningen, som är föräldraaktiv, får du som vårdnadshavare en god inblick i förskolans verksamhet.

Inne- och utemiljö

Förskolan Toppen har en varierad gård med både asfaltsytor och kuperad naturtomt. Det finns både en spännande nedförsbacke att utforska och sandlådor och rutschkana att leka i. Alldeles intill förskolan finns skolparken och naturområden dit barngrupperna gärna går på utflykt. Förskolan har en gemensam entré för alla barn, en naturlig mötesplats för barn, pedagoger och vårdnadshavare. Lokalerna är indelade i mindre rum och dessutom finns en gemensam ateljé för alla barn att nyttja.

Kost och måltider

Förskolan Toppen har ett eget kök, där Mari som är utbildad kock arbetar. Mari lagar så gott som all mat från grunden och barnen bjuds varje dag på hembakat bröd. Matsedlarna är varierade och livsmedlen till stor del ekologiska. Vi undviker söta livsmedel och processade produkter så långt möjligt.

Förskolan är KRAV-certifierad.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Vårt mål är att vara en viktig del i ett livslångt lärande. Vi vill att vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik. Vår värdegrund bygger på allas lika värde och respekt för varje barns "unika lilla person". På våra förskolor ska våra barn få redskap och stöd i att umgås med andra barn på ett empatiskt och demokratiskt sätt och varje barn ska känna sig uppmärksammat och delaktigt. För att känna sig trygg finns alltid våra pedagoger till hands och stöttar och uppmuntrar, och försäkrar sig om att varje barn har kamrater och trivs.

Vårt lärande ska vara spännande och lustfyllt och varje barn ska få många möjligheter att prova på olika uttrycksmedel under sin tid på förskolan; bild och form, sång, rörelse, drama med mera. Hos oss ska nyfikenheten uppmuntras, verksamheten ska utgå från barnens intressen och våra barn ska känna; Jag kan!

Vårt samarbete med föräldrar ska vara gott och bygga på ömsesidigt förtroende. Vi är noga med att informera om vår verksamhet och att bjuda in till samvaro och delaktighet. Tillsammans med våra föräldrar skapar vi goda möjligheter för varje barn att växa och utvecklas utifrån sina unika möjligheter.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visningar

Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor genomför visningar anpassade efter respektive förskolas förutsättningar. Ring 08-508 23 137 för mer information.

Hitta hit

Uppdaterad