Grafik på förskola, barn och lekplats.

Strutsen

Dalagatan 35B

Visa på karta

Strutsen är en fristående förskola och drivs som ett personalkooperativ med mycket engagerade och drivna pedagoger. I våra stora, ljusa lokaler finns tre barngrupper. Igelkotten för barn mellan 1–2 år, Flodhästen och Delfinen för barn mellan 2–5 år.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
4,2
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
http://forskolanstrutsen.se/

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt mål är att tillsammans med vårdnadshavare hjälpa och stödja barnen att utvecklas till trygga och hänsynsfulla människor med social, emotionell och intellektuell kompetens, nyfikna och redo för framtida utmaningar. Förskolan Strutsen har en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Visionen är att alla barn ska få bli sitt bästa jag.

Inne- och utemiljö

Våra pedagogiska miljöer präglas av tydlighet och tillgänglighet. Barnen kan se och ta till sig av allt material. Förskolans lokaler består av 650 kvadratmeter yta, vilket gör att vi har möjlighet att skapa rum i rummen där barnen kan mötas i lek och samtal.

Vi är ute minst en gång varje dag. Barnen har tillgång till vår utegård som finns i direkt anslutning till förskolan och alla barn får också möjlighet att upptäcka närmiljön med parker, museum och teater.

Kost och måltider

Vi har en fantastisk kock som lagar god, näringsrik och ekologisk mat. Förskolan har ett eget kök. Ekologiska och KRAV-märkta råvaror utgör en viktig del av de inköp som görs till förskolan.

Mål och vision

På förskolan Strutsen arbetar vi utifrån ett utforskande arbets- och förhållningssätt, vilket innebär att vuxna och barn tillsammans utforskar via olika projekt och blir medskapare av varandras kunskapsprocesser. Vår syn på kunskap och lärande tar sin utgångspunkt i att barn inte är på ett visst sätt, utan barn blir till i relation till miljö, material, sammanhang och relationer. Där kunskap konstrueras och byggs tillsammans med andra personer i samspel med miljö och material, det vill säga ett relationellt lärande. Barn blir kompetenta i en miljö där det erbjuds många möjligheter att uttrycka sig och utveckla sin identitet i meningsfulla sammanhang. Därför försöker vi erbjuda pedagogiska miljöer som utmanar och fångar barnens intresse. Barn lär sig på många olika sätt genom kroppen och alla sina sinnen i samspel med sin omgivning. Det gör att vi vill ge barnen möjlighet att kunna uttrycka sig på flera olika sätt både via språk, kommunikation och estetiska uttryckssätt. För att nå dessa ambitioner strävar vi efter att ha ett rikt och varierat utbud av material som stimulerar till kreativitet och utforskande.

För att uppnå läroplanens mål arbetar vi kontinuerligt med det systematiska kvalitetsarbetet vid reflektionstillfällen, möten och planeringsdagar. Där vi utvärderar, analyserar och utvecklar den pedagogiska verksamheten i relation till läroplanens mål för att förbättra verksamheten för att därigenom skapa bra förutsättningar för barnen i deras lärandeprocesser.

Särskilt stöd och behov

Vi arbetar hela tiden med att se alla barns behov. De barnen som har behov av särskilt stöd uppmärksammar vi tidigt och ser till att de barnen ges det stöd som de har rätt till utifrån sina specifika behov.

Mer om oss

På förskolan Strutsen ska alla, både vuxna och barn, bli bemötta på lika villkor oavsett kön, nationalitet, kultur och livsmiljö. Alla barn ska mötas av öppenhet, respekt, och omsorg för att på sikt kunna tillägna sig de värden som vårt samhälle vilar på. Det ska vara ett tillåtande klimat där olikhet ses som en tillgång, och där alla ska känna sig delaktiga. Det ska vara en bra miljö med kompetenta pedagoger som kan utvecklas tillsammans med barnen.

Hitta hit

Uppdaterad