Illustration - barn påväg till förskola

Strandbackens förskola

Hornstulls strand 11

Vi tycker det är viktigt att erbjuda barnen daglig utevistelse så vi tar emot barnen i parken på morgonen. Vi lägger stor vikt vid det personliga mötet och arbetar aktivt med förhållningssättet hos både barn och vuxna.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
26
Antal barn per årsarbetare
4,3
Andel legitimerade förskollärare
40 %
Webbplats
http://www.tpforskolor.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår verksamhetsidé

Att med välutbildade och socialt kompetenta pedagoger bedriva utvecklande förskoleverksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1–5 år.

Mål och arbetssätt

Med läroplanen som grund arbetar vi med:

  • Språk - Med stöd av "före Bornholmsmodellen" får pedagogerna en modell att systematiskt och kontinuerligt stimulera språkmedvetenheten hos barnen. Vi erbjuder en miljö som innehåller skrift, bild och symboler som ger rika möjligheter till kommunikation och stimulerar barnen att använda det på sitt eget sätt i leken. Det språkutvecklande materialet finns tillgängligt för barnen i den dagliga verksamheten.
  • Hållbar förskola – Den omgivande naturen och närområdet används för att observera, iaktta och öka förståelsen för samspelet mellan människa och miljö utifrån barnens intressen och erfarenheter. Pedagogerna gör medvetna och ”giftfria” val av material. Rutiner kring ”kemikaliesmart” förskola finns och följs.
  • Matematik – Barnen får i det dagliga pedagogiska arbetet beskriva, förklara, dra logiska slutsatser, till exempel uppskatta antal, jämföra, beskriva och räkna ut hur man delar upp saker, mäter och väger och så vidare. Material finns tillgängligt och används av barnen och pedagogerna i vardagliga situationer för att stimulera matematiskt tänkande.

Inne- och utemiljö

Vi erbjuder barnen utforskande och utmanande miljöer som stimulerar till skapande, kreativitet, lek och reflektion så att barnens intresse för lärande stärks.

Vi tycker det är viktigt att erbjuda barnen daglig utevistelse så vi tar emot barnen i parken på morgonen. Vi lägger stor vikt vid det personliga mötet och arbetar aktivt med förhållningssättet hos både barn och vuxna.

Kost och måltider

Vi serverar mat från ett cateringföretag och har daglig städning av våra lokaler. Måltider på våra förskolor ska ge matglädje och möjlighet till social samvaro i en lugn och trevlig miljö. Pedagogerna har ansvar för att skapa goda kostvanor och inspirera barn till att äta och smaka det som serveras. Måltiderna på förskolan fyller en viktig pedagogisk funktion och ger många möjligheter till lärande inom till exempel matematik, språk, motorik, inflytande, hänsynstagande och kultur.

Mål och vision

Värdegrund

Med vår likabehandlingsplan som grund arbetar vi efter samma värderingar – en positiv värdegrund som handlar om att inspirera till att se möjligheter, visa öppenhet och på ett respektfullt sätt möta barn och vårdnadshavare. När vi lär barnen förståelse för alla människors lika värde skapar vi även gemenskap.

Strandbackens förskola ska vara en arena i lärande för alla dess medlemmar. För att leva upp till visionen att ge våra barn den bästa grunden för ett livslångt lärande samarbetar vi alla tillsammans; pedagoger, vårdnadshavare och barn.

Mer om oss

Relationskompetens - som ett stöd i arbetet kring värdegrund och förhållningssätt utbildas alla våra pedagoger i relationskompetens. Jag/du har ett unikt människovärde där ingen är mer värd än någon annan. Pedagogerna arbetar så att alla blir sedda, hörda och tagna på allvar. Vi erbjuder även studiecirklar för vårdnadshavare runt detta tema.

Övrigt

Strandbackens förskola har plats för 20 barn i åldrarna 1–5 år fördelade på två avdelningar, Bojen och Jollen. Öppettiderna styrs utifrån vårdnadshavarnas behov med en ramtid klockan 6.30–18.30. Strandbackens förskola ligger i hörnet av Tantolunden.

TP förskolor är huvudman för förskolan och är ett privat AB som funnits sedan 2001.

Hitta hit

Uppdaterad