Bild på förskolan

SPIRA Förskolor Gula villan

Duvbovägen 75

Visa på karta

SPIRA Förskolor arbetar Reggio Emilia inspirerat med fokus på hållbar utveckling. Vår profil ger uttryck i verksamheten genom att det lustfyllda och omsorgsfulla lärandet står i centrum. Vår värdegrund bygger på glädje, trygghet, omtanke och ansvar.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
60
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
27 %
Webbplats
https://spiraforskolor.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

SPIRA Förskolor arbetar Reggio Emilia inspirerade med fokus på hållbar utveckling. Vår profilering ger uttryck i verksamheten genom att det lustfyllda och omsorgsfulla lärandet står i centrum.

Vi organiserar oss i små grupper och arbetar projektinriktat där barnen får möjlighet att fördjupa sig i sitt utforskande. Projekten skapas bland annat utifrån ett lyssnande där pedagogerna är aktiva medforskare. Arbetssättet inkluderar barnens synpunkter, funderingar och deras nyfikenhet tas som utgångspunkt för ett planerat projekt. Under projektens gång jobbar vi transdisciplinärt då de kompetenta barnen får möjlighet att utforska, förstå och lära sig med alla sinnen. Miljö och material utvecklas kontinuerligt och anpassas utifrån barnens intressen och behov.

I SPIRA Förskolor tar pedagogerna barnens åsikter på allvar i utbildningen. Barnen ska få möjlighet att bilda sig sina egna tolkningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar och intressen. SPIRAs barn får öva sig på att bli hörda genom att uttrycka sitt val, rösta och ta ansvar för gemensamma beslut samt följa röstningens resultat. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sina egna förmågor samt bli delaktiga och utöva inflytande över sina vardagar i verksamheten.

Inne- och utemiljö

Förskolan har ett fint naturnära läge och har närhet till bra kommunikationer. Det är en fin och ljus förskola och materialet är på barnens nivå. Avdelningarna har många rum som möjliggör att arbeta med mindre grupper. Till förskolan hör en lummig gård som utmanar till lek och rörelse med klätterställning och sandlådor. Trygghet och god omsorg är viktigt för barnens välmående och utveckling. Vi arbetar med goda och regelbundna vanor gällande mat och utevistelse och balans mellan lek och vila.

Kost och måltider

Måltiderna i förskolan är en av våra höjdpunkter. För oss är det viktigt med matglädje och att måltiden blir en stund för gemenskap. SPIRA beställer maten från Beckombergaskolans storkök, där maten lagas från grunden. Minst 50 procent av matvarorna ska vara ekologiska. Utöver detta så serverar SPIRA ekologisk mjölk, yoghurt och andra mejeriprodukter. En dag i veckan serveras det vegetarisk kost och till varje måltid erbjuds det grönsaker.

Mål och vision

SPIRA Förskolors vision är ”En förskola att längta till och vara stolt över”. Genom det Reggio Emilia-inspirerade arbetssättet inkluderas barnens synpunkter och ett planerat projekt utgår från den nyfikenhet, det intresse och den utvecklingsnivå som barnen visar i nuet. Deras spontana kommentarer och arbetsresultat visar inriktningen för det fortsatta arbetet. Upplevelser och nya kunskaper prövas och kommuniceras genom arbete med skapande i olika former som lek, bild, rörelse, dans, sång, musik och drama.

Vi arbetar medvetet med sånger, rim och ramsor och berättelser. Språkutveckling är en av de givna grundstenarna i förskolan. Genom att redan vid tre års ålder använda oss av engelskan visar vi på glädjen och nyttan av att tala flera språk. Barnen blir bekanta med engelska och får en känsla för språket.

Vår verksamhet bygger på läroplanens mål och riktlinjer. Vårdnadshavarna får ta del av barnens utveckling och lärande genom vårt digitala verktyg Förskoleappen.

Särskilt stöd och behov

Barn som behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar. Vid övergång till skolan ska förskollärare särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling. Rektor ansvarar för att anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd och de utmaningar som de behöver.

Mer om oss

SPIRA Förskolor arbetar med ett nära samarbete mellan hemmet och förskolan. I Förskoleappen kan pedagoger lägga upp dokumentation i form av bilder, texter och filmer som kan kopplas till SPIRAs egna verksamhetsmål och till läroplansmålen för vårdnadshavare att ta del av. Alla avdelningar arbetar med lärplattor i den dagliga verksamheten som ett pedagogiskt verktyg för att stödja barns lärande och utveckling. Sedan 2022 är vi en del av skolkoncernen Cedergrenska.

Hitta hit

Uppdaterad