Vit enplansbyggnad med gård med grönska, litet berg och klätterställning.

Snöripan

Snöripsvägen 34

Visa på karta

Förskolan Snöripan har ljusa, fräscha lokaler som ligger i Herrängens villaområde. Det är nära till naturområden som skog, park och sjö.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
4,31
Andel med förskollärarexamen
29 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi erbjuder en förskolemiljö som präglas av ett lustfyllt lärande med omtanke om och respekt för barn, vuxna och vår miljö. Våra värdeord är: utmanande, utforskande och utvecklande.

Vår inspiration hämtas från filosofin i Reggio Emilia. Den bygger på ett upplevelsebaserat lärande, där barnets kreativitet, intresse och behov är utgångspunkten. Vårt förhållningssätt är att se på barnet som kompetent, nyfiket och med en stor vilja att lära. Barnets självständighet uppmuntras genom att det får möjlighet att påverka och att ta ansvar för förskolans miljö samt fatta gemensamma beslut tillsammans med sina kamrater.

Inne- och utemiljö

Barnen möter en meningsfull verksamhet där den pedagogiska miljön är utmanande och uppmuntrar ett utforskande med olika material och redskap på många olika sätt. Pedagogerna skapar på så sätt förutsättningar för barns lärande genom att de får möjligheter till ett utvecklande av nya erfarenheter och kunskaper.

Förskolan har två gårdar, där finns sandlådor och klätterställningar samt kuperad terräng som inbjuder och stimulerar till lek, rörelse och fantasi.

Kost och måltider

Långbro-Solbergaskogens förskolor har en gemensam matprofil: Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer om bra och näringsriktig mat, lagad från grunden och så långt det är möjligt av ekologiska, kravmärkta och nyckelhålsmärkta varor. Det ger barnen goda matvanor, matglädje och främjar deras hälsa.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Verksamhetens innehåll utgår från läroplanens värdegrund och består av lärande, omsorg och utveckling genom lek och utmaningar, som antas utifrån det enskilda barnets och barngruppens behov och förutsättningar. Pedagogerna inspirerar och bjuder in barnen att lära och våga pröva nya förmågor genom ett projekterande och processinriktat arbetssätt. De gemensamma årslånga projekten utvecklas på spännande och oväntade sätt. Genom barnens aktiva inflytande och pedagogernas engagemang täcker vi på ett naturligt sätt in läroplanens olika områden. Genom pedagogisk dokumentation synliggörs projektet och verksamheten och barnen får följa sitt eget lärande och sina tankeprocesser. Det projekterande arbetssättet ger till resultat att alla på förskolan, både barn och vuxna, lär tillsammans.

Långbro-Solbergaskogens förskolor arbetar utifrån förhållningssättet att ge god service och ett gott bemötande till barn och föräldrar. Detta för att verksamheten ska hålla en hög servicenivå och föräldrar och barn men även pedagoger ska känna sig nöjda med verksamheten.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visningar

Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor genomför visningar anpassade efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19. Kontakta förskolans rektor för mer information.

Hitta hit

Uppdaterad