Barn som bygger ett torn av träklossar

Snabelskon

Sulvägen 62

Visa på karta

Förskolan Snabelskon ligger i Solbergaskogen. Vi lägger stor vikt vid barns språkutveckling och utveckling av normer och värderingar.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
72
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Snabelskon ingår i Solberga/ Sjöängens förskolor. Enheten består av åtta förskolor och är en del av Hägersten- Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Alla förskolor i enheten arbetar med ett övergripande tema kring hållbar utveckling. Vi vill tillsammans med barnen skapa möjligheter och förutsättningar för en gemensam och hållbar framtid.

För oss är det viktigt att alla barn ges möjlighet att uttrycka och kommunicera sina känslor, tankar och sitt eget jag. Genom boksamtal och högläsning vill vi ge barnen de bästa förutsättningarna för det livslånga lärandet. Vi vill att barnen ska finna glädje i att utveckla sitt lärande genom att söka kunskap via alla sina sinnen.

Vi använder oss av en föräldraaktiv introduktion. Längden på introduktionen kan variera. Vi utgår från att vårdnadshavaren är med på förskolan i fyra dagar och deltar i verksamheten men det är viktigt att veta att introduktionen avslutas först när barnet känner sig tryggt.

Vi använder oss av Skolplattformen för dokumentation och närvarohantering. På Skolplattformen kan du läsa nyheter och följa ditt barns utveckling och lärande.

Inne- och utemiljö

Våra lärandemiljöer inomhus gör det möjligt för barnen att bli kompetenta, delaktiga och självständiga. Förskolan har mötesplatser som utmanar barnen att leka, utforska, laborera och samarbeta.

Förskolan har en gård som uppmuntrar barns lärande och utveckling. Gården inspirerar till roliga upptäckter och spännande lekar. Vi har sandlåda och olika lekredskap. Vi går gärna på utflykter i närområdet och skogen.

Kost och måltider

Måltiderna är en av höjdpunkterna på dagen. Välsmakande och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Dessutom ses måltiderna som ett pedagogiskt verktyg.

Vi har en egen kock som lagar god och näringsrik mat. Vi använder oss av ekologiska produkter i så stor utsträckning som möjligt och undviker sötsaker.

Vi arbetar enligt Livsmedelverkets rekommendationer.

Mål och vision

En bärande idé i utbildningen är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter och lägga grunden för ett livslångt lärande. Vår värdegrund bygger på ett demokratiskt förhållnings- och arbetssätt där empati, glädje, nyfikenhet, hänsyn, respekt samt rätten att vara olika utgör grundstenar i verksamheten. Vi erbjuder en inne- och utemiljö, som är utmanande och stimulerar till lek, nyfikenhet, kreativitet och egna val.

En viktig del i det pedagogiska arbetet är att arbeta med projekt som är knutna till olika teman, utifrån barnens intressen. Våra projekts huvudsyfte är att främja barns utforskande och att uppmuntra och stödja barnen i att hitta egna lösningar på problem. Genom projekt får barnen använda sig av många olika uttrycksformer så väl analogt som digitalt.

Med rörelse och fysisk aktivitet vill vi lägga grunden för den livslånga rörelseglädjen. Barnen stimuleras både till fysisk aktivitet, lek och upptäckarglädje i olika miljöer där de erbjuds en allsidig användning av kroppen.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finn en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

En dag i månaden stänger förskolan klockan 15.30 för APT. Förskolan är helt stängt två dagar per termin för utvecklingsdag. Under jul- och sommarledigheterna samarbetar hela enheten på en av förskolorna.

Övrigt

Visning av förskolan klockan 09:15 den 6/2, 16/4 och 21/5

Anmäl er gärna innan visningen till camilla.nieminen@edu.stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad