Skattkistan Sandalettgatan 9

Sandalettgatan 9

Skattkistan ligger i Solberga nära skog och park. Vi har fyra avdelningar fördelat på yngre och äldre barn. Våra lärmiljöer uppmuntrar till utforskande och kreativitet. Vi lägger stor vikt på språkutveckling och utveckling av normer och värderingar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
72
Antal barn per årsarbetare
5,67
Andel legitimerade förskollärare
44 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Skattkistan ingår i Solberga-Sjöängens förskolor. Enheten består av åtta förskolor och är en del av Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Alla förskolor i enheten arbetar med ett övergripande tema kring hållbar utveckling. Vi vill tillsammans med barnen skapa möjligheter och förutsättningar för en gemensam och hållbar framtid.

För oss är det viktigt att alla barn ges möjlighet att uttrycka och kommunicera sina känslor, tankar och sitt eget jag. Genom boksamtal och högläsning vill vi ge barnen de bästa förutsättningarna för det livslånga lärandet. Vi vill att barnen ska finna glädje i att utveckla sitt lärande genom att söka kunskap via alla sina sinnen.

Introduktion

Vi använder oss av en introduktion där du som vårdnadshavare deltar. Längden på introduktionen kan variera. Vi utgår från att du som vårdnadshavare är med på förskolan i fyra dagar och deltar i verksamheten. Men det är viktigt att introduktionen avslutas först när ditt barn känner sig tryggt.

Skolplattformen

Vi använder oss av skolplattformen för dokumentation och närvarohantering. På skolplattformen kan du också läsa nyheter och följa ditt barns utveckling och lärande.

Inne- och utemiljö

Våra lärmiljöer inomhus möjliggör för barnen att bli kompetenta, delaktiga och självständiga. Förskolan har mötesplatser som utmanar barnen att leka, utforska, laborera och samarbeta.

Förskolan har en gård som vi ständigt förbättrar och förnyar utifrån barnens lärande och utveckling. Vi har sandlåda och rutschbana. Vi går gärna på utflykter i närområdet och skogen.

Kost och måltider

Måltiderna är en av höjdpunkterna på dagen. Välsmakande och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Dessutom ser vi måltiderna som ett pedagogiskt verktyg.

Vi har en egen kock som lagar god och näringsrik mat. Vi använder oss av ekologiska produkter i så stor utsträckning som möjligt och undviker sötsaker. Vi arbetar enligt Livsmedelverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Vår pedagogik och verksamhetsidé

En bärande idé i utbildningen är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter och lägga grunden för ett livslångt lärande. Vår värdegrund bygger på ett demokratiskt förhållnings- och arbetssätt där empati, glädje, nyfikenhet, hänsyn, respekt samt rätten att vara olika utgör grundstenar i verksamheten. Vi erbjuder en inne- och utemiljö, som är utmanande och stimulerar till lek, nyfikenhet, kreativitet och egna val.

En viktig del i det pedagogiska arbetet är att arbeta med projekt som är knutna till olika teman, utifrån barnens intressen. Våra projekts huvudsyfte är att främja barns utforskande och att uppmuntra och stödja barnen i att hitta egna lösningar på problem. Genom projekt får barnen använda sig av många olika uttrycksformer så väl analogt som digitalt.

Med rörelse och fysisk aktivitet vill vi lägga grunden för den livslånga rörelseglädjen. Barnen stimuleras både till fysisk aktivitet, lek och upptäckarglädje i olika miljöer där de erbjuds en allsidig användning av kroppen.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

En dag i månaden stänger förskolan klockan 15.30 för APT. Förskolan är helt stängt två dagar per termin för utvecklingsdag. Under jul- och sommarledigheterna samarbetar hela enheten på en av förskolorna.

Visningar

Visning av förskolan klockan 09:15 den 5/2, 15/4 och 20/5

Anmäl er gärna innan visningen till camilla.nieminen@edu.stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad