Skattkistan Sandalettgatan 9

Sandalettgatan 9

Visa på karta

Vi erbjuder ditt barn en tid full av glädje, vänskap, lärande och utmaningar i lekfullt utforskande sammanhang.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
72
Antal barn per årsarbetare
5,85
Andel med förskollärarexamen
43 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi organiserar och utvecklar verksamheten så att ditt barn kan leka och lära tillsammans med sina vänner i roliga och kreativa sammanhang på förskolan. Vi lär av varandra och vi är beroende av varandra för vår utveckling och framtid.

Förskolan ska lägga en grund för det livslånga lärandet. Vi utgår i från det enskilda barnets förmågor, lust och vilja. Se möjligheterna hos varje barn och utgå ifrån att alla barn är kompetenta, nyfikna och har en lust att lära! Våra ledord olikhet, förundran och utmaning är plattformen i hela vår verksamhet.

Alla barn är välkomna med sina olika erfarenheter, kunskaper och förmågor för att berika vår verksamhet. Tillsammans skapar vi en meningsfull förskoletid.

Inne- och utemiljö

Vi vill ge varje barn möjlighet att utveckla sin potential och sina förmågor fullt ut. Förskolan Skattkistans ligger i hjärtat av Solberga med närhet till både skog och parker.

Miljö, material och förhållningssätt ska främja kreativitet, fantasi och samarbete och bidra till att vi kan hjälpa varandra och vara lyssnande. Pedagoger ska ska fånga barnens intressen och frågor.

Kost och måltider

Vi använder ekologiska produkter så långt det är möjligt.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Vi vill ge varje barn möjlighet att utveckla sin potential och sina förmågor fullt ut. En tydlig värdegrund som utgår ifrån alla människors lika värde och individuella rätt att vara olika genomsyrar vårt arbetssätt och ses som tillgång i det pedagogiska arbetet.

Olikhet, förundran och utmaning är ledord som genomsyrar vår verksamhet.

  • Olikhet – Allas rätt att vara olika. Vi ser olikhet som en tillgång i vårt arbete.
  • Förundran – För att citera Aristoteles: ”All kunskap börjar med förundran”. Genom närvaro, genuint intresse, engagemang, nyfikenhet, öppenhet och fantasi, vill vi skapa stunder av förundran hos barn och pedagoger. Denna blir drivkraften i utveckling och lärande.
  • Utmaning – Vi lär oss genom att utforska vår omvärld och blir utmanande i våra tankar och i mötet med andra. Barnen möts av utmaningar där traditionella bilder av hur respektive kön beter sig suddas ut och vi utgår ifrån att varje barn är ett kompetent nyfiket och kreativt barn med lust att lära.

Vi arbetar också efter fem principer som ska vara vägledande i alla möten som sker i vår verksamhet: helhetsperspektiv, positivt förhållningssätt, delaktighet och inflytande, dialog och samsyn.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Övrigt

Visningar

Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor genomför visningar anpassade efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19. Kontakta förskolans rektor för mer information.

Hitta hit

Uppdaterad