Utemiljö med lekytor och sandlåda. Vitt flerbostadshus i bakgrunden.

Sjövik

Fredsborgsgatan 21

Visa på karta

På Fredsborgsgatan 21 i Årstadal ligger förskolan Sjövik med närhet till tvärbana, tunnelbana och bussar i Liljeholmen. Förskolan har tre avdelningar; Ekan och Skutan, för de äldre barnen och Jollen, för de yngre barnen.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
56
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
31 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Sjövik ingår i Årstadals förskolor. Enheten består av sju förskolor och tillhör Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Sjövik har en uteprofil vilket innebär att vi i större utsträckning utgår från naturen i vår verksamhet. Ju äldre barnen blir desto mer är vi utomhus. De äldre barnen på Ekan och Skutan är ute 2–3 heldagar i veckan. I naturen upplever och erfar barnen med hela kroppen och alla sina sinnen. Skogsmiljön främjar fantasi och kreativitet och möjligheterna för lek och lärande är oändliga.

Hos oss ska alla känna sig trygga och känna att det är roligt att gå till förskolan. Alla ska ges möjlighet att utveckla sin självkänsla samt respekt och tolerans för andra. Tillsammans skapar vi en förskola för alla barn där lärande sker genom möten med varandra och den pedagogiska miljön.

Verksamheten präglas av demokrati och genom ett projektinriktat arbetssätt är barnen delaktiga i sitt eget lärande. Barnens tankar och idéer fångas upp och möjlighet ges att fördjupa sig i ämnen som intresserar och fascinerar dem. Dokumentation används för att synliggöra barnens läroprocesser. Utifrån det skapas meningsfulla sammanhang där barnen får möjlighet att utforska, utvecklas och lära tillsammans.

På Sjövik får barnen möta nyfikna, närvarande och medforskande pedagoger. Vi ser till det enskilda barnets behov och arbetar både individuellt och i grupp med fokus på omsorg, utveckling och lärande. Vi delar ofta in barnen i mindre grupper för att möjliggöra möten, samtal och aktiviteter.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska lärmiljön, både inne och ute, är föränderlig utifrån barnens intressen samt de projekt som pågår i barngrupperna. Utformningen och materialvalen görs medvetet för att på bästa sätt främja lek, utforskande och lärande. Här skapas också mötesplatser och aktiviteter där barnen får lära av varandra.

Barngrupperna på Sjövik är ute varje dag, både i närmiljön och ibland på längre utflykter, till exempel till Årstaskogen. Förskolan har en egen gård där många olika aktiviteter erbjuds.

Kost och måltider

Maten på förskolan Sjövik lagas från grunden av förskolans kock. Maten är näringsrik och varierad. Årstadals förskolor vill bidra till hållbar utveckling och försöker i första hand välja livsmedel som är klimatsmarta, säsongsanpassade och ekologiska.

Vegetarisk kost serveras minst två gånger i veckan. Under dagen serveras frukost, lunch, mellanmål och däremellan serveras frukt.

Årstadal förskolors kockar träffas regelbundet för att diskutera och inspirera varandra kring kosten i förskolan.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Gemensamt för alla Årstadals förskolor är att vi arbetar utifrån en pedagogisk idé: Mötas – Upptäcka – Lära nytt – Lära mer. Det bygger i hög grad på barnens delaktighet; det är deras nyfikenhet och lust att lära som ligger till grund för valda projekt. Reflektion och samtal mellan alla, både barn och vuxna, är det som leder arbetet framåt.

Vårt projektinriktade arbetssätt utgår från förskolans läroplan och andra, för förskolan gällande styrdokument, till exempel skollagen, FN:s barnkonvention och Stockholms stads skolprogram.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Varje termin bjuder vi in alla vårdnadshavare in till möte eller andra aktiviteter. Utvecklingssamtal genomförs en gång per år eller vid behov.

I Årstadals förskolor har vi också öppna möten där alla vårdnadshavare bjuds in till dialog med ledning och representanter från förskolorna. Detta är ett forum för samverkan mellan förskola och hem och ett tillfälle för samtal kring pedagogiska frågor som rör förskolan. Mötet hålls en gång per termin.

Övrigt

Visningar

Förskolan Sjövik har visningstid tisdag den 20 februari klockan 09.15–09.45. Föranmäl dig senast söndag 18 februari till emma.englund@edu.stockholm.se

Nästa visning: 30 april 2024

Digital visning

Välkommen till en digital visning av förskolan. Det är samma information i filmen som står på denna sida.

Digital visning av Sjövik

Hitta hit

Uppdaterad