Förskolans utemiljö med lekytor och sandlåda.

Visningar av förskolan anpassas efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19.

Sjövik

Fredsborgsgatan 21

Visa på karta

Förskolan Sjövik ligger på bottenvåningen i ett flervåningshus i Årstadal, nära tvärbanan. Här finns en avdelning för yngre barn och två avdelningar för äldre barn. Hos oss möts barnen i en verksamhet där omsorg, lek och lärande bildar en helhet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
4,7
Andel med förskollärarexamen
50 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan har en utomhusprofil som innebär att vi genom daglig utevistelse i skogen och på andra platser i vår närmiljö, ger barnen förutsättningar för utveckling och lärande. I skogen får barnen stort utrymme till fantasi, kreativitet och utforskande i sin egen takt i en genusneutral miljö. I utomhusmiljön stimuleras även barnens grovmotorik och språkutveckling.

Vi arbetar utifrån en pedagogisk idé ”Mötas - upptäcka - lära nytt - lära mer”. Genom förskolans projektinriktade arbetssätt görs barnen är delaktiga i sitt eget lärande. Det sker bland annat genom gemensamma samtal och reflektioner utifrån bilder och annan dokumentation.

Som medforskande pedagoger ger vi barnen ett förhållningssätt till sin omgivning såväl inne som ute. De äldre barnen vistas återkommande hela dagar utomhus.

Pedagogerna ser till det enskilda barnets behov och arbetar såväl individuellt som i grupp med fokus på språk, motorik och att utveckla den sociala förmågan. Barngrupperna på förskolan delas regelbundet i mindre grupper (grupper i gruppen) där det ges möjlighet till lärande samtal pedagoger-barn och barn-barn.

Varje termin bjuds vårdnadshavarna in till ett föräldramöte och/eller föräldraaktivitet. Utvecklingssamtal genomförs en gång per år eller vid behov. På förskolan finns ett förskoleråd med träffar 1 till 2 gånger per termin. Förskolerådet är ett forum för samverkan mellan förskola och hem samt ett tillfälle för samtal kring pedagogiska frågor som rör förskolan.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en egen förskolegård med sandlåda, rutschkana och lekhus. Förskolans uteprofil gör att barngrupperna ofta vistas i närliggande parker. Förskolegården är ett bra komplement till dessa andra miljöer.

Förskolan erbjuder också en genomtänkt pedagogisk och föränderlig inomhusmiljö. Det pedagogiska materialet följer de projekt som pågår i verksamheten. Sjövik har även tillgång till en ateljé för skapande och kreativitet.

Kost och måltider

Maten på Sjövik lagas från grunden av kocken på förskolan. Menyn är genomtänkt, varierad och maten vällagad, vegetarisk kost serveras varje vecka. När barngrupperna har heldagar ute förbered kocken både lunch och mellanmål som gruppen tar med. I Årstadals förskoleenhet har kockarna regelbundna, gemensamma möten för att diskutera och inspirera varandra kring mat och måltider i förskolan. Vi arbetar efter Livsmedelverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Förskolan Sjövik ingår i Årstadals förskoleenhet. Gemensamt för alla förskolorna i enheten är att vi arbetar utifrån en pedagogisk tanke om att ”Mötas - upptäcka - lära nytt - lära mer” och bygger i hög grad på barnens delaktighet, det är deras nyfikenhet och lust att lära som ligger till grund för valda projekt. Reflektion och samtal mellan alla (både barn och vuxna) är det som leder arbetet framåt. Vårt projektinriktade arbetssätt utgår från förskolans läroplan (Lpfö 98/10) samt andra, för förskolan, gällande styrdokument till exempel Skollagen, FN:s barnkonvention och Stockholms stads skolprogram.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

I Årstadals förskolor ingår förutom Sjövik även förskolorna Kajen, Marievik, Parken, Pytsen, Sjötorget och Ängen.

Övrigt

Öppettider

Närliggande förskolor kan samarbeta kring öppethållande tidig morgon och sen eftermiddag. Förskolan stänger fyra dagar/år för planering och fortbildning. En dag per månad stänger förskolan klockan 15.45 för APT (arbetsplatsträff för pedagogerna).

Visningar

Under hösten 2020 genomför alla kommunala förskolor i Hägersten-Älvsjö visningar anpassade efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19. Kontakta förskolans rektor för mer information om när och hur visningarna planeras.

Hitta hit

Uppdaterad