Förskolans utemiljö med lekytor, sandlådor och klätterställning.

Visningar av förskolan anpassas efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19.

Sjötorget

Marieviksgatan 47

Visa på karta

Sjötorget ligger på bottenvåningen i ett flervåningshus i Årstadal, nära tvärbanan. Förskolan har två avdelningar för de yngre barnen och två för de äldre barnen. Hos oss möts barnen i en verksamhet där omsorg, lek och lärande bildar en helhet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
62
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel med förskollärarexamen
22 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Sjötorget arbetar vi projektinriktat i mindre grupper utifrån en arbetsmodell där vi utgår från barnens intressen och behov. Vi ger barnen förutsättningar för utveckling och lärande genom att ta tillvara på deras nyfikenhet och lust till att lära. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation där vi lyssnar in barnens tankar, åsikter och görande för att på så sätt synliggöra lärandet. Vi skapar kontinuerligt tillfällen för reflektion tillsammans med barnen. Vi arbetar utforskande och vi vuxna är engagerade medforskare som stödjer barnen i att ställa frågor till omvärlden. Tillsammans gör vi förskolan till en lärorik mötesplats.

Barngrupperna på Sjötorget är ute så gott som varje dag hela året, både i närmiljön och ibland på längre utflykter.

Varje termin bjuds vårdnadshavarna in till ett föräldramöte och/eller föräldraaktivitet. Utvecklingssamtal genomförs en gång per år eller vid behov. Barnet är med och förbereder sitt eget samtal genom att välja bilder och annat de vill visa sina föräldrar under samtalet. Barnet deltar i utvecklingssamtalet utifrån ålder och mognad. På förskolan finns ett förskoleråd med träffar 1-2 gånger per termin. Förskolerådet är ett forum för samverkan mellan förskola och hem samt ett tillfälle för samtal kring pedagogiska frågor som rör förskolan.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en innehållsrik miljö där barnen har tillgång till kreativa rum som inbjuder till en lekfull och utforskande förskoledag. Innemiljön är föränderlig och det pedagogiska materialet följer de projekt som pågår.

Förskolan Sjötorget ger också barnen möjlighet att utforska olika utomhusmiljöer. Vi besöker skogen och parker i närområdet och vi ger oss ut på upptäcktsfärder längre bort. På förskolan Sjötorget finns en stor ateljé där arbetet leds av enhetens ateljérista/ateljépedagog.

Kost och måltider

Maten på Sjötorget lagas från grunden av kocken på förskolan. Menyn är genomtänkt, varierad och maten vällagad, vegetarisk kost serveras varje vecka. I Årstadals förskoleenhet har kockarna regelbundna, gemensamma möten för att diskutera och inspirera varandra kring mat och måltider i förskolan. Vi arbetar efter Livsmedelverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Förskolan Sjötorget ingår i Årstadals förskoleenhet. Gemensamt för alla förskolorna i enheten är att vi arbetar utifrån en pedagogisk tanke om att ”Mötas - upptäcka - lära nytt - lära mer” och bygger i hög grad på barnens delaktighet, det är deras nyfikenhet och lust att lära som ligger till grund för valda projekt. Reflektion och samtal mellan alla (både barn och vuxna) är det som leder arbetet framåt. Vårt projektinriktade arbetssätt utgår från förskolans läroplan (Lpfö 98/10) samt andra, för förskolan, gällande styrdokument till exempel Skollagen, FN:s barnkonvention och Stockholms stads skolprogram.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

I Årstadals förskoleenhet ingår förutom Sjötorget även förskolorna Kajen, Marievik, Parken, Pytsen, Sjövik och Ängen.

Visningar

Under hösten 2020 genomför alla kommunala förskolor i Hägersten-Älvsjö visningar anpassade efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19. Kontakta förskolans rektor för mer information om när och hur visningarna planeras.

Övrigt

Öppettider

Närliggande förskolor kan samarbeta kring öppethållande tidig morgon och sen eftermiddag. Förskolan stänger fyra dagar/år för planering och fortbildning. En dag per månad stänger förskolan klockan 15.45 för APT (arbetsplatsträff för pedagogerna).

Hitta hit

Uppdaterad