Förskolans utemiljö med lekytor, bord och klätterställning.

Rönneberga

Vattenledningsvägen 24 A och B

Visa på karta

Rönneberga ligger i Midsommarkransens gamla kulturkvarter, nära buss och tunnelbana. Barnen är fördelade i fyra grupper, i två av grupperna är barnen 1–4 år och i de andra två är barnen 3–5 år.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
62
Antal barn per årsarbetare
5,54
Andel legitimerade förskollärare
45 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Rönneberga erbjuder vi barnen en god pedagogisk verksamhet där leken, glädje och nyfikenhet är grunden för ett lustfyllt lärande och tanken är att vår pedagogiska miljö och vårt arbetssätt ska locka till just det. En miljö som lockar till utforskande, väcker frågor och inspirerar till utveckling och lärande.

Vi arbetar projektinriktat, vilket innebär att gruppen samlas och arbetar kring något gemensamt. Vi vill ta tillvara alla barns kompetenser och alla ska känna sig välkomna. Vi skapar möjligheter för barnens spontana lekar både inom- och utomhus.

Barnen uppmuntras att framföra sina tankar och åsikter och vi förmedlar ett demokratiskt förhållningssätt där barnen uppmuntras att lyssna, ta ansvar och respektera sin omgivning.

Du som vårdnadshavare har möjlighet till delaktighet genom introduktion, verksamhetsbrev, föräldramöten och utvecklingssamtal. Vårt mål är att ha en tydlig kommunikation med dig som vårdnadshavare och att du ska uppleva Rönneberga som en plats där ditt barn har roligt och utvecklas. Förskolan Rönneberga introducerar ditt barn och dig genom att du som vårdnadshavare är aktiv de första dagarna

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger på bottenvåningen i ett flerbostadshus, med egna gårdar som är kuperade och bjuder in till en mängd fysiska utmaningar för barnen. Vi utforskar även vår närmiljö tillsammans med barnen och kortare och längre utflykter är en del av vår verksamhet.

Lokalerna består av stora rum, där vi har rum i rummen och barnen kan leka i mindre grupper. I barnens vardag finns många tillfällen till lärande och vi strävar efter att utforma miljön för ett lekfullt och mångsidigt lärande.

Kost och måltider

Maten är en viktig del av kvaliteten i förskolan och vi får vår mat från den intilliggande förskolan. Maten som lagas är både näringsrik och variationsrik. Förskolan arbetar för hållbar utveckling genom att göra medvetna val kring inköp. Vi serverar vegetarisk mat minst en gång i veckan. Vi arbetar efter Livsmedelsverkets rekommendationer. Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Måltiderna ses som ett pedagogiskt verktyg.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen är en grund i vårt vardagliga arbete. Vi utgår från barnen i likabehandlingsarbetet och ska normkritiskt granska vårt förhållningssätt. Vårt pedagogiska ledarskap innebär att vara goda och tydliga förebilder som värdegrunds- och normbärare. Viktiga egenskaper i dagens samhälle är att våga framföra sina åsikter, ha tilltro till sin egen förmåga och känna nyfikenhet inför livet.

Vårt uppdrag består av att erbjuda verksamheter där alla barn får förutsättningar att bli sitt bästa jag. Vi strävar efter att arbeta i ett projektinriktat, utforskande och processinriktat arbetssätt och vår roll är att locka och bjuda in barnen för att de ska bli nyfikna och intresserade.

Vårt mål är att erbjuda en lärandemiljö som är inbjudande, utmanande, kreativ, utforskande, lek- och fantasifull och den ska locka till samtal, reflektion och nyfikenhet. Genom olika kulturella upplevelser ska alla barn med hjälp av kulturen få tillgång till alla sina språk. Verksamheten erbjuder olika former av kultur och vi dokumenterar och synliggör verksamheten för barn, vårdnadshavare och kollegor.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Förskolan Rönneberga tillhör Midsommarkransens förskolor. I enheten ingår även förskolorna Fiberpennan, Kastanjen, LM-gården och Svandammsgården.

Övrigt

Visning av förskolan

Föranmäl dig till visningen genom att skicka sms till telefonnummer: 076-122 21 48.

  • Måndag 26 februari klockan 10.00
  • Måndag 20 maj klockan 10.00

Digital visning

Välkommen till en digital visning av förskolan. Det är samma information i filmen som står på denna sida.

Digital visning av Rönneberga

Hitta hit

Uppdaterad