Rödkulla

Långängsvägen 56

Visa på karta

Rödkulla ligger mitt i Herrängens villaområde. Förskolan har en kuperad gård med skog och berg. Gården är ett pedagogiskt uterum som ständigt förnyas och förbättras utifrån barnens idéer och intresse och för att väcka nyfikenhet och leklust.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
5,53
Andel legitimerade förskollärare
42 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt där pedagogisk dokumentation är vårt verktyg för att följa barnens och våra läroprocesser. Projektarbetet utgår ifrån barnens intressen och involverar läroplanens olika målområden. Vi har föränderliga miljöer som speglar vårt projektarbete. Miljöerna inbjuder till utforskande och innehåller ett rikligt och varierat material.

Inne- och utemiljö

Vi utformar den pedagogiska lekmiljön i strävan att den ska tilltala alla barn oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund. Miljön utformas så det finns naturliga mötesplatser för barnen, där samspel kan ske och där det finns en variation av material. Miljön ska synliggöra olika kulturer, funktionsnedsättningar och familjekonstellationer genom bilder, litteratur, material och musik. Gården är ett pedagogiskt uterum som ständigt förnyas och förbättras utifrån barnens idéer och intresse.

Kost och måltider

Förskolan har egen kock som lagar all mat från grunden. Vi använder oss av ekologiska produkter i så stor utsträckning som möjligt. Maten är god, vällagad och näringsrik.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Vår verksamhet bygger på att ha en så öppen organisation som möjligt där barn, föräldrar och pedagoger är delaktiga på många olika sätt. Vår värdegrund är vår plattform och våra ledord är demokrati, respekt, trygghet, glädje, delaktighet, ansvar och jämlikhet och genomsyrar hela vår verksamhet.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Vi erbjuder barnen att delta i olika kulturupplevelser, såsom musikföreställningar, museibesök, biblioteket, teater- och dansföreställningar och annat kulturellt utbud i närmiljön.

Övrigt

Ett projekt på förskolan har fokus på Hållbar framtid – ekologisk känslighet. Tillsammans reflekterar vi kring detta på våra nätverk och vi läser litteratur och fördjupar oss tillsammans med barnen i olika projektarbeten.

Vi vill också vara en "kemikaliesmart förskola" där vi undviker produkter som innehåller kemikalier så långt det är möjligt. Vi använder oss av återvinningsmaterial i vår verksamhet i så stor utsträckning som möjligt. Vi är noga med att leksaker, möbler och annat material som köps in till förskolan är miljömärkt.

Visningar

Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor genomför visningar anpassade efter respektive förskolas förutsättningar. Kontakta förskolan för mer information.

Digital visning

Välkommen till en digital visning av förskolan. Det är samma information i filmen som står på denna sida.

Digital visning av Rödkulla

Hitta hit

Uppdaterad