Barn tillsammans med pedagog.

Reimers specialförskola

Fatburs Kvarngata 8

Reimers specialförskola är en förskola för barn med intellektuell funktionsnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning som rörelsehinder, epilepsi, hörsel- och synnedsättning. Förskolan har 15 platser på tre avdelningar, för barn 1-6 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
16
Antal barn per årsarbetare
1,25
Andel legitimerade förskollärare
83 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Reimers specialförskola är en unik verksamhet. Vi har en hög personaltäthet. Personalgruppen består av förskollärare, barnskötare, specialpedagog, sjukgymnast, arbetsterapeut, biträdande rektor och rektor. Den samlade kompetensen, kunskapen och erfarenheten gör att personalen kan arbeta med barnen ur ett helhetsperspektiv.

Förskolan erbjuder varje barn, utifrån sina egna specifika förutsättningar, möjlighet till utveckling och lärande. Leken skall vara grunden för verksamheten. Miljön är utformad med hänsyn till barnens varierande behov för att locka till lek, nyfikenhet och rörelse samt för att stimulera och utmana barnens alla sinnen.

Pedagogiken på Reimers Specialförskola utgår från fyra grundläggande områden:

  • Motorik och rörelse
  • Sinnen och perception
  • Kommunikation och samspel/social förmåga
  • Vardagsrutiner

Förskolan erbjuder heldagsomsorg, måndag till fredag.

Inne- och utemiljö

På Reimers specialförskola är den pedagogiska miljön uppbyggd för sinnesstimulering. Förskolan har en egen liten gård med gungor, sandlåda och "ståsandlåda" för utmaningar och upplevelser. I förskolans närhet finns även flera roliga lekparker och härliga parker som vi besöker.

Kost och måltider

På Reimers specialförskola erbjuds näringsriktiga och hälsosamma måltider. Vi beställer ekologisk mat i så stor utsträckning som möjligt. Vi följer också Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolan erbjuder varje barn, utifrån sina egna specifika förutsättningar, möjlighet till utveckling och lärande. Leken skall vara grunden för verksamheten. Miljön är utformad med hänsyn till barnens varierande behov för att locka till lek, nyfikenhet och rörelse samt för att stimulera och utmana barnens alla sinnen.”

Individuella mål

Målen är ett stöd för barnets utveckling.

Målen utformas som delmål och skall kunna relateras till Lpfö och de grundläggande pedagogiska områdena på Reimers Specialförskola. De skall utgå från vilka intressen/behov som barnet har just nu och som behöver uppmuntras, stimuleras och utmanas. Målen skall vara användbara i barnets vardag.

”Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.” (Lpfö, s. 6)

”Alla barn ska få uppleva den tillfredställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och vara en tillgång i gruppen.” (Lpfö, s. 10)

Övrigt

Verksamheten är kommunövergripande och tar emot barn från hela Stockholms stad. Du kan ansöka om plats genom att kontakta rektor på Reimers specialförskola.

Hitta hit

Uppdaterad