Förskolan Björngården

Pysslingen Björngården

Ekehjelmstorget 10

Förskolan är belägen i ett lugnt bostadsområde med egen gård. Alla ska känna sig lika välkomna till oss oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Vi har en kock som lagar mat och bakar bröd.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
63
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
27 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/bjorngarden/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Verksamhetsidé: Vi bedriver vår verksamhet utifrån läroplanen (Lpfö-98, rev 2010) och Pysslingens styrdokument. Vi har en allmänpedagogisk inriktning där vi planerar vår verksamhet med utgångspunkt från barnens intressen. Vi tror på att skapa ett gemensamt lärandeklimat där alla pedagoger nyfiket letar efter ny kunskap tillsammans med barnen. Pedagogerna är medforskare tillsammans med barnen. Det som bär vår verksamhet på Björngården är vårt fördjupade värdegrunds arbete. Genom lyhördhet och ett inlyssnande förhållningssätt skapar vi en trygg förskola där varje individ får sitt utrymme att växa tillsammans med sina vänner.

Vi har ett väl förankrat jämställdhetsperspektiv som avspeglar så väl i pedagogernas förhållningssätt som i vårt val av litteratur, sånger och övrigt material. Under 2014 genomgick alla pedagoger en utbildning i HBT i RSFL:s regi som har lett till en HBT-certifiering som gäller i tre år. Utbildningen innebar ett fördjupat värdegrundsarbete kring samtliga diskrimineringsgrunder.

Inne- och utemiljö

Vi värnar om en lugn atmosfär på förskolan, därför arbetar vi medvetet med en genomtänkt lärmiljö. Inomhusmiljön på avdelningarna är utformade för att stimulera och utmana fantasin utifrån barnens ålder och behov och förändras under läsåret utifrån barnens intressen och förskolans pågående projekt och temaarbeten. Förskolan har en egen liten gård samt ligger nära Södra station och har nära till många parker och till skogen.

Kost och måltider

På förskolan har vi en egen kock som lagar all mat från grunden, inget onödigt socker eller andra tillsatser. Vi strävar hela tiden efter att utöka våra ekologiska inköp. Maten är uppskattad av såväl barn som pedagoger.

Mål och vision

Mål och arbetssätt: Vår barnsyn är att alla barn är kompetenta, att barn vill samarbeta och vara delaktiga. Vår roll som pedagog blir då att skapa förutsättningar så att alla barn kan utveckla sin fulla potential. Det gör vi genom att dela in barnen i mindre grupper, där vi hinner se och vara nära varje barn. Lyfta olikheter och likheter. Genom att arbeta i projekt väcker vi synen på lärandet i allt vi gör, medvetenheten sprids till alla ämnesområden. Vi tror på det kompetenta barnet och ger inte färdiga svar utan vi hjälper barnet att hjälpa sig själv.

Vi har ett projekt/temainriktat arbetssätt som är baserat på barnens intressen och erfarenheter, vi tillför nytt stoff i form av nya ord eller material till det som pågår och är av intresse utifrån läroplanens alla målområden. Vi följer upp, utvärderar och utvecklar vår verksamhet med hjälp av pedagogisk dokumentation. Vi har ett lyssnande och reflekterande arbetssätt.

Vi börjar varje termin med att ”spana” på barnens intressen för att starta olika projekt. Pedagogisk dokumentation synliggör barns lärande och ger oss möjligheter att kommunicera och reflektera tillsammans med barnen, föräldrar och kollegor. Dessutom är den ett underlag för uppföljning vilket leder till verksamhetsutveckling.

Övrigt

Björngården ingår i Pysslingen Förskolor AB och är en hbtq-certifierad förskola. Viktigt för oss är att arbeta utifrån ett fördjupat värdegrundsarbete utifrån samtliga diskrimineringsgrunderna.

Hitta hit

Uppdaterad