Utemiljö med lekytor, sandlåda och rutschkana. Ljusgrön byggnad i bakgrunden och spaljé med klätterväxt i förgrunden.

Parken

Förmansvägen 25

Visa på karta

På Förmansvägen 25 i Årstadal ligger förskolan Parken med närhet till tvärbana, tunnelbana och bussar i Liljeholmen. Förskolan har tre avdelningar; Linden och Lönnen, för de äldre barnen och Björken, för de yngre barnen.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Parken ingår i Årstadals förskolor. Enheten består av sju förskolor och är en del av Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Årstadals förskolor arbetar utifrån en gemensam pedagogisk idé: Mötas – Upptäcka – Lära nytt – Lära mer. På våra förskolor ska alla känna sig trygga och alla ska känna att det är roligt att gå till förskolan. Alla ska ges möjlighet att utveckla sin självkänsla samt respekt och tolerans för andra. Tillsammans skapar vi en förskola för alla barn där lärande sker genom möten med varandra och den pedagogiska miljön.

Verksamheten präglas av demokrati och genom ett projektinriktat arbetssätt är barnen delaktiga i sitt eget lärande. Barnens tankar och idéer fångas upp och de får möjlighet att fördjupa sig i ämnen som intresserar och fascinerar dem. Pedagogisk dokumentation används för att synliggöra barnens läroprocesser. Utifrån det skapas meningsfulla sammanhang där barnen får möjlighet att utforska, utvecklas och lära tillsammans.

På förskolan Parken får barnen möta nyfikna, närvarande och medforskande pedagoger. Pedagogerna ser till det enskilda barnets behov och arbetar såväl individuellt som i grupp med fokus på omsorg, utveckling och lärande. Barngrupperna på förskolan delas kontinuerligt in i mindre grupper för att möjliggöra möten, samtal och aktiviteter.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska lärmiljön, både inne och ute, är föränderlig utifrån barnens intressen samt de projekt som pågår i barngrupperna. Utformningen och materialvalen görs medvetet för att på bästa sätt främja lek, utforskande och lärande. Här skapas också mötesplatser och aktiviteter där barnen får lära av varandra.

Barngrupperna på Parken är ute varje dag, både i närmiljön och ibland på längre utflykter, till exempel till Årstaskogen. Förskolan har en egen gård där många olika aktiviteter erbjuds.

Kost och måltider

Maten på Parken lagas från grunden av kocken på närliggande förskolan Sjötorget. Maten är näringsrik och varierad. Årstadals förskolor vill bidra till hållbar utveckling och väljer i första hand livsmedel som är klimatsmarta, säsongsanpassade och ekologiska.

Vegetarisk kost serveras minst två gånger i veckan. Under dagen serveras frukost, lunch, mellanmål och däremellan serveras frukt.

Våra förskolors kockar träffas regelbundet för att diskutera och inspirera varandra kring kosten i förskolan.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Gemensamt för alla Årstadals förskolor är att vi arbetar utifrån en pedagogisk idé: Mötas – Upptäcka – Lära nytt – Lära mer. Det bygger i hög grad på barnens delaktighet; det är deras nyfikenhet och lust att lära som ligger till grund för valda projekt. Reflektion och samtal mellan alla, både barn och vuxna, är det som leder arbetet framåt.

Vårt projektinriktade arbetssätt utgår från förskolans läroplan och andra, för förskolan gällande styrdokument, till exempel skollagen, FN:s barnkonvention och Stockholms stads skolprogram.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Varje termin bjuder vi in alla vårdnadshavare in till möte eller andra aktiviteter. Utvecklingssamtal genomförs en gång per år eller vid behov.

I Årstadals förskolor har vi också öppna möten där alla vårdnadshavare bjuds in till dialog med ledning och representanter från förskolorna. Detta är ett forum för samverkan mellan förskola och hem och ett tillfälle för samtal kring pedagogiska frågor som rör förskolan. Mötet hålls en gång per termin.

Övrigt

Visningar

Förskolan Parken har visningstid fredag den 26 april klockan 10.00. Föranmäl dig senast onsdag 24 april till camilla.sundberg@edu.stockholm.se

Digital visning

Välkommen till en digital visning av förskolan. Det är samma information i filmen som står på denna sida.

Digital visning av Parken

Hitta hit

Uppdaterad