Förskolans utemiljö med lekytor, sandlådor och rutschkana.

Parken

Förmansvägen 25

Visa på karta

Parken ligger på bottenvåningen i ett flervåningshus i Årstadal, nära tvärbanan. Förskolan har en avdelning för de yngre barnen och två avdelningar för de äldre barnen. Hos oss möts barnen i en verksamhet där omsorg, lek och lärande bildar en helhet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Liljeholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel med förskollärarexamen
42 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Parken arbetar vi projektinriktat i mindre grupper utifrån en arbetsmodell där vi utgår från barnens intressen och behov. Vi ger barnen förutsättningar för utveckling och lärande genom att ta tillvara på barnens nyfikenhet och lust till att lära. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation där vi lyssnar in barnens tankar, åsikter och görande för att på så sätt synliggöra lärandet. Vi skapar kontinuerligt tillfällen för reflektion tillsammans med barnen. Vi arbetar utforskande och vi vuxna är engagerade medforskare som stödjer barnen i att ställa frågor till omvärlden. Tillsammans gör vi förskolan till en lärorik mötesplats.

Barngrupperna på Parken är ute varje dag så gott som hela året, både i närmiljön och ibland på längre utflykter. Heldagar med lunch ute är återkommande varje vecka för de båda äldrebarnsgrupperna Linden och Lönnen.

Förskolan Parken är certifierad enligt Grön Flagg – ett verktyg för hållbar utveckling för förskola och grundskola.

Varje termin bjuds vårdnadshavarna in till ett föräldramöte och/eller föräldraaktivitet. Utvecklingssamtal genomförs en gång per år eller vid behov. På förskolan finns ett förskoleråd med träffar 1-2 gånger per termin. Förskolerådet är ett forum för samverkan mellan förskola och hem samt ett tillfälle för samtal kring pedagogiska frågor som rör förskolan.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en egen förskolegård med sandlåda, lekhus och rutschkana och möjlighet att äta mellanmål ute. I närheten finns Blomsterdalen, Kaninparken och Årstaskogen, som vi ofta besöker.

Förskolan har en innehållsrik pedagogisk miljö där barnen har tillgång till kreativa rum som inbjuder till lek och utforskande. Innemiljön är föränderlig och det pedagogiska materialet följer de projekt som pågår i verksamheten. Parken har även tillgång till en ateljé i området för skapande och kreativitet.

Kost och måltider

Maten på förskolan Parken lagas från grunden av kocken på närliggande förskolan Sjötorget. Menyn är genomtänkt, varierad och maten vällagad, vegetarisk kost serveras varje vecka. I Årstadals förskoleenhet har kockarna regelbundna, gemensamma möten för att diskutera och inspirera varandra kring mat och måltider i förskolan. Vi arbetar efter Livsmedelverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Förskolan Parken ingår i Årstadals förskoleenhet. Gemensamt för alla förskolorna i enheten är att vi arbetar utifrån en pedagogisk tanke om att ”Mötas - upptäcka - lära nytt - lära mer” som i hög grad på barnens delaktighet, det är deras nyfikenhet och lust att lära som ligger till grund för valda projekt. Reflektion och samtal mellan alla (både barn och vuxna) är det som leder arbetet framåt. Vårt projektinriktade arbetssätt utgår från förskolans läroplan (Lpfö 98/10) samt andra, för förskolan, gällande styrdokument till exempel Skollagen, FNs barnkonvention och Stockholms stads skolprogram.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

I Årstadals förskoleenhet ingår förutom Parken även förskolorna Kajen, Marievik, Pytsen, Sjötorget, Sjövik och Ängen.

Visning av förskolan

Visning för vårdnadshavare som står i kö eller önskar ställa sig i kö sker första torsdagen varje månad (undantaget juli och augusti) klockan 09.00.

Övrigt

Öppettider

Som vårdnadshavare har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom den så kallade ramtiden, som är klockan 06.30-18.30. Ramtiden är den maxtid förskolan måste hålla öppet om behov finns, det vill säga om vårdnadshavares arbete eller studier kräver det. Ramtiden gäller helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton. Då är förskolan helt stängd. Öppettiderna gäller även under sommaren och förskolan ska erbjuda alternativ omsorg vid eventuell stängning. Förskolan kan ha kortare öppettider under förutsättning att vårdnadshavarnas behov tagits i beaktning. Närliggande förskolor kan samarbeta kring öppethållande tidig morgon och sen eftermiddag. Förskolan stänger fyra dagar/år för planering och fortbildning. En dag per månad stänger förskolan klockan 15.45 för APT (arbetsplatsträff för pedagogerna).

Hitta hit

Uppdaterad