Del av förskolan Muminstugans byggnad och entre.

Muminstugan

Vantörsvägen 150

Visa på karta

Förskolan Muminstugan har ljusa, fräscha lokaler och ligger i Långbro Park. Förskolan gränsar till en allmänning och har nära till skog, natur och parker. Muminstugans förskola ingår i enheten Långbro förskolor.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
49
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
31 %

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi erbjuder en förskolemiljö som präglas av ett lustfyllt lärande med omtanke om och respekt för barn, vuxna och vår miljö.

Vår inspiration hämtas från filosofin i Reggio Emilia och bygger på ett upplevelsebaserat lärande, där barnets kreativitet, intresse och behov är utgångspunkten. Pedagogernas förhållningssätt innebär att se på barnet som kompetent, nyfiket och med en stor vilja att lära. Barnets självständighet uppmuntras genom att det får möjlighet att påverka och att ta ansvar för förskolans miljö samt fatta gemensamma beslut tillsammans med sina kamrater.

Förskolan har två spännande gårdar, på den ena finns sandlådor och klätterställningar och den andra delen består av en stor äng. Gårdarna utmanar och inspirerar till lek och aktiviteter av skilda slag samt fantasi och rörelse.

Inne- och utemiljö

Förskolans pedagogiska miljö formas utifrån läroplanen och Långbro förskolors värdeord: utmanande, utforskande och utvecklande. Pedagogerna ansvarar för att barnen får möta en meningsfull verksamhet där den pedagogiska miljön är utmanande och främjar ett utforskande med olika material och redskap på många olika sätt. Materialet är tydligt presenterat och sorterat så att barnen själva ska kunna göra aktiva val.

Kost och måltider

Långbro förskolor har en gemensam matprofil: Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer om bra och näringsriktig mat, lagad från grunden och så långt det är möjligt av ekologiska, kravmärkta och nyckelhålsmärkta varor. Det ger barnen goda matvanor, matglädje och främjar deras hälsa.

Mål och vision

Verksamhetens innehåll utgår från läroplanens värdegrund och består av lärande, omsorg och utveckling genom lek och utmaningar, som antas utifrån det enskilda barnets och barngruppens behov och förutsättningar.

Pedagogerna inspirerar och bjuder in barnen att lära och våga pröva nya förmågor genom ett projekterande och processinriktat arbetssätt. De gemensamma årslånga projekten utvecklas på spännande och oväntade sätt. Genom barnens aktiva inflytande och pedagogernas engagemang täcker vi på ett naturligt sätt in läroplanens olika områden. Genom pedagogisk dokumentation synliggörs projektet och verksamheten och barnen får följa sitt eget lärande och sina tankeprocesser. Det projekterande arbetssättet ger till resultat att alla på förskolan, både barn och vuxna, lär tillsammans.

Långbro förskolor arbetar utifrån förhållningssättet att ge god service och ett gott bemötande till barn och föräldrar. Detta för att verksamheten ska hålla en hög servicenivå och föräldrar och barn men även pedagoger ska känna sig nöjda med verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad