Två barn bygger med klossar

Montessoriförskolan Den lille prinsen

Brunnsgränd 5

Visa på karta

Vår verksamhet främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet och vi arbetar aktivt med att ta tillvara på och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
35 %
Webbplats
http://denlilleprinsen.se/

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Montessoripedagogiken genomsyrar både vårt förhållningssätt och hur vi arbetar. Språklig medvetenhet, vardagsmatematik, delaktighet och inflytande är viktiga delar i vårt dagliga arbete. För att barnen tidigt ska lära sig demokratiska värderingar och metoder tycker vi att det är betydelsefullt att vi pedagoger visar barnen att deras åsikter spelar roll och att de har möjlighet att påverka sin vardag. Det är viktigt för oss att vi alla visar hänsyn och respekt mot varandra i alla situationer.

Montessorimiljön är anpassad utifrån mognad, intresse och förutsättningar och erbjuder barnen möjligheten att utforska på ett sätt som utgår från barnets intresse, möjligheter och utveckling. Materialet vi erbjuder är ämnesindelat där alla delarna är länkade utifrån barnets utveckling, tillgängligt i barnens nivå och barnen kan själva välja utifrån vad de vill arbeta med. För oss är det viktigt att varje barn kan utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Materialet är ett verktyg för att leka och lära. Vi som lärare fungerar som inspirationskälla och handledare, en länk mellan barnet och det som intresserar barnet.

Inne- och utemiljö

Vi har utevistelse varje dag. Då vi inte har en gård som tillhör förskolan promenerar vi över kullerstenarna till de två närliggande parkerna i Gamla Stan eller så använder vi kollektivtrafiken som färdmedel för att ta oss till olika utemiljöer och barnen tränar från en tidig ålder att vara lugna och trygga i trafiken. En dag i veckan åker den äldre avdelningen på en heldagsutflykt och besöker naturen, museer och lekparker i närliggande stadsdelar.

Kost och måltider

Vi ser måltiderna som läro- och samtalstillfällen med glädje, trivsel och turtagning. Maten på förskolan kommer från en cateringfirma som månar om ekologiska råvaror. Olika allergier tillgodoses och de har vegetariskt val. Vi äter endast ekologisk frukt och våra mjölkprodukter är ekologiska. Cateringfirman ger oss även lunchmatsäck vid våra längre utflykter.

Mål och vision

Vi arbetar utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete där planering, dokumentation och utvärdering ger oss vägarna till att utveckla vår verksamhet och ger oss möjlighet att bedöma om vårt arbete är i enlighet med läroplansmålen. Här hittar vi våra möjligheter att förbättra förutsättningarna för våra barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

Det känns viktigt för oss att ni föräldrar vet att det handlar om att kunna utmana och stödja varje barns lärande utifrån just det barnets behov och intressen och vad det barnet tycker är roligt/meningsfullt, men att kunskapen om varje barn aldrig ska användas för att kategorisera eller jämföra barnen med varandra utan vara ett underlag för den fortsatta planeringen av verksamheten som vi bedriver. Det handlar aldrig om att utvärdera individuella barn eller vad individuella barn ska ha uppnått vid olika tidpunkter. Vi vill inte se någon prestationsångest i förskolan, det ska vara roligt. Därför är det verksamheten inte barnen som vi utvärderar kontinuerligt.

När barnen är trygga då växer intresset för att utforska och leka. Omsorg och omtanke är därför viktig för oss och att se varje barn och finnas där för varje barns känslor och behov är kärnan i vårt arbete.

Vår vision är att rusta våra barn med verktyg för olika läroprocesser och kreativt tänkande som de kan använda sig av i livet. Vi hoppas även på att tända en låga till glädje och nyfikenhet för nya saker som skolan kommer fortsätta att ge syre till.


Särskilt stöd och behov

Vi ser till varje barns behov och anpassar vår verksamhet därefter. I samråd med föräldrar söker vi verksamhetsstöd om vi anser att det behövs. Utifrån kost gör vi allergi och vegetariska anpassningar. Däremot har vi inga anpassningar för rullstol på grund av att vi finns i gamla byggnader som är kulturskyddade och där dessa anpassningar ofta inte är tillåtna eller möjliga att genomföra.

Mer om oss

Verksamheten präglas av en pedagogik där omsorg och lärande bildar en helhet. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som verktyg att synliggöra lärandet. Förskolan arbetar aktivt med uppföljning och utvärdering som en del av kvalitetsarbetet. Vi arbetar aktivt med målen enligt förskolans läroplan (Läroplan för förskolan Lpfö 98, Reviderad 2016).

Övrigt

Vi har två avdelningar: Rosen med 14 barn, ålder 1-3 år med tre pedagoger samt avdelningen Räven med 16 barn, ålder 3-6 år med tre pedagoger.

I montessoripedagogiken betonas också att allting har ett samband och att vi alla är beroende utav varandra och naturen. Tanken är att skapa harmoniska människor i harmoni med sin omgivning: ansvarsfulla världsmedborgare. Montessoripedagogiken har inga politiska eller religiösa kopplingar. Det enda ideologiska inslaget är fredstanken och vikten av att leva i harmoni med naturen.

Efter måltiderna på förskolan vilar vi och även de äldre barnen vilar till högläsning från kapitelböcker, eller avslappnande musik, eller klassisk musik, eller CD med saga. Vi upplever det positivt att barnen får en lugn stund mitt på dagen, att de yngre kan sova och hämta nya krafter och att de äldre kan slappna av och vara i sina egna tankar en stund.

Alla barn får också möjlighet till gymnastik och röris minst en gång i veckan.

Hitta hit

Uppdaterad