Detaljer och lärmaterial i ett fönster, med höghus utanför i bakgrunden.

Metronomen

Radiusbacken 31

Visa på karta

Metronomen är en nybyggd förskola vid The Brick, Telefonplan. Vi har plats för fyra barngrupper i våra ljusa, inspirerande pedagogiska rum. I närheten finns parker och grönområden.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
65
Antal barn per årsarbetare
5,56
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Inriktning och profil

Metronomen ingår i Telefonplans förskolor. Det är en enhet med sex förskolor i närområdet. Förskolorna i enheten är Timotejen, Metronomen, Paletten, Smeden, Mikrofonen och Luren.

Vi vill tillsammans skapa en förskola i världsklass för alla barn i Telefonplan. Alla våra förskolor är med i vårt övergripande projekt kring hållbar utveckling där vi tillsammans med barnen vill skapa möjligheter och förutsättningar för en gemensam och hållbar framtid.

På Metronomen arbetar vi utforskande inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det är ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn har en stark inneboende drivkraft till att utforska världen.

Vi lägger stor vikt vid barnens glädje, lek och nyfikenhet. Syftet med vår undervisning är att utifrån läroplansmålen för förskolan, ta tillvara och utveckla barns språk, fantasi och kreativitet genom kommunikation, så väl analog som digital, skapande och leken. Pedagogernas uppdrag är att leka och ha roligt och samtidigt ta tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära i undervisningen.

Vi utgår från barnens behov och intressen och processen dokumenteras och följs upp i reflektion tillsammans med barnen. Barnen uppmuntras att framföra sina tankar och synpunkter och vi förmedlar ett demokratiskt förhållningssätt där barnen lär sig att lyssna, respektera andra och ta ansvar.

Inne- och utemiljö

Metronomen har välutvecklade och inspirerande pedagogiska miljöer både ute och inne som är utformade för att inspirera och utmana barnen i deras utveckling och lärande genom olika uttryckssätt, lek och digitalteknik.

Vi har en variationsrik gård som uppmuntrar till lek, utforskande och motoriska utmaningar. Innemiljön är utformad med olika torg och mindre mötesplatser för att möjliggöra lärorika möten mellan barnen.

Vi går ofta på utflykter i närområdet.

Kost och måltider

Måltiderna är en av höjdpunkterna på dagen. Välsmakande och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Dessutom ses måltiderna som ett pedagogiskt verktyg.

Förskolan arbetar för hållbar utveckling genom att göra medvetna val kring inköp. Vi strävar efter att ha en hög andel ekologiska livsmedel och vi serverar näringsrik mat som lagas från grunden på förskolan.

Vi arbetar efter Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Vår vision

En likvärdig förskola i världsklass för alla barn i Telefonplan.

Värdegrund

På våra förskolor ska alla känna sig delaktiga och ha inflytande över sin vardag. Trygghet, glädje och ett utforskande arbetssätt skapar lust att leka och lära. Genom likabehandling ser vi alla människors lika värde och möjliggör att alla får vara sitt bästa jag. Vi verkar tillsammans för en hållbar utveckling.

Likabehandling

FN:s barnkonvention och Likabehandling har hos oss en hög prioritet och det genomsyrar allt vi gör. Vi arbetar med att främja god kamratskap där barnen lär sig visa respekt för olikheter och förståelse för allas lika värde. Tillsammans skapar vi en kultur där barn, föräldrar och pedagoger känner trygghet, upplever delaktighet har förtroende för varandra.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi värnar om en god dialog och samverkan med alla vårdnadshavare. Du som förälder är en viktig tillgång och förutsättning för att vi ska nå goda resultat i vårt arbete.

Vi erbjuder alla vårdnadshavare

  • föräldraaktiv inskolning
  • en dokumenterad verksamhet så att du kan följa ditt barns utveckling
  • utvecklingssamtal och föräldramöte varje läsår.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Flyttfågelverksamhet

Det är viktigt för oss att verka för en trygg övergång mellan förskola och skola. Alla blivande skolbarn ingår i en grupp som kallas flyttfåglarna, vars syfte är att arbeta för en trygg övergång till skolan och där barnen tillsammans förbereds inför skolan.

Övrigt

Visningsdagar

Höstterminen 2023

  • 26 september
  • 31 oktober
  • 28 november

Vårterminen 2024

  • 16 januari
  • 12 mars
  • 14 maj
  • 11 juni

Visningstiden är 09.30–10.00.

Anmälan görs till nadine.dahlman@edu.stockholm.se och annika.bengtson@edu.stockholm.se

Digital visning

Välkommen till en digital visning av förskolan. Det är samma information i filmen som står på denna sida.

Digital visning av Metronomen

Hitta hit

Uppdaterad