Alla visningar av Hägersten-Liljeholmens kommunala förskolor är inställda tills vidare pga covid-19

Metronomen

Radiusbacken 13

Visa på karta

Metronomen är en ny förskola vid The Brick som öppnar i augusti 2020. Förskolan har plats för fyra barngrupper och ligger centralt vid Telefonplan. Förskolan har ljusa, inspirerande pedagogiska rum och ligger nära parker och grönområden.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
Uppgift saknas
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel med förskollärarexamen
Uppgift saknas

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Metronomen ingår i Telefonplans förskolor. Det är en enhet med sex förskolor i närområdet. Förskolorna i enheten är Timotejen, Metronomen, Paletten, Smeden, Mikrofonen och Luren.

Vi vill tillsammans skapa en förskola i världsklass för alla barn i Telefonplan. Alla våra förskolor är med i vårt övergripande projekt kring hållbar utveckling där vi tillsammans med barnen vill skapa möjligheter och förutsättningar för en gemensam och hållbar framtid.

På Metronomen arbetar vi utforskande inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det är ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn har en stark inneboende drivkraft till att utforska världen.

Vi lägger stor vikt vid barnens glädje, lek och nyfikenhet. Syftet med vår undervisning är att utifrån läroplansmålen för förskolan, ta tillvara och utveckla barns språk, fantasi och kreativitet genom kommunikation, så väl analog som digital, skapande och leken. Pedagogernas uppdrag är att leka och ha roligt och samtidigt ta tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära i undervisningen.

Vi utgår från barnens behov och intressen och processen dokumenteras och följs upp i reflektion tillsammans med barnen. Barnen uppmuntras att framföra sina tankar och synpunkter och vi förmedlar ett demokratiskt förhållningssätt där barnen lär sig att lyssna, respektera andra och ta ansvar.

Inne- och utemiljö

Metronomen har välutvecklade och inspirerande pedagogiska miljöer både ute och inne som är utformade för att inspirera och utmana barnen i deras utveckling och lärande genom olika uttryckssätt, lek och digitalteknik.

Vi har en variationsrik gård som uppmuntrar till lek, utforskande och motoriska utmaningar. Innemiljön är utformad med olika torg och mindre mötesplatser för att möjliggöra lärorika möten mellan barnen.

Vi går ofta på utflykter i närområdet.

Kost och måltider

Måltiderna är en av höjdpunkterna på dagen. Välsmakande och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Dessutom ses måltiderna som ett pedagogiskt verktyg.

Förskolan arbetar för hållbar utveckling genom att göra medvetna val kring inköp. Vi strävar efter att ha en hög andel ekologiska livsmedel och vi serverar näringsrik mat som lagas från grunden på förskolan.

Vi arbetar efter Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Vår vision

En likvärdig förskola i världsklass för alla barn i Telefonplan.

Värdegrund

På våra förskolor ska alla känna sig delaktiga och ha inflytande över sin vardag. Trygghet, glädje och ett utforskande arbetssätt skapar lust att leka och lära. Genom likabehandling ser vi alla människors lika värde och möjliggör att alla får vara sitt bästa jag. Vi verkar tillsammans för en hållbar utveckling.

Likabehandling

FN:s barnkonvention och Likabehandling har hos oss en hög prioritet och det genomsyrar allt vi gör. Vi arbetar med att främja god kamratskap där barnen lär sig visa respekt för olikheter och förståelse för allas lika värde. Tillsammans skapar vi en kultur där barn, föräldrar och pedagoger känner trygghet, upplever delaktighet har förtroende för varandra.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi värnar om en god dialog och samverkan med alla vårdnadshavare. Du som förälder är en viktig tillgång och förutsättning för att vi ska nå goda resultat i vårt arbete.

Vi erbjuder alla vårdnadshavare

  • föräldraaktiv inskolning
  • en dokumenterad verksamhet så att du kan följa ditt barns utveckling
  • utvecklingssamtal, förskoleråd och föräldramöten varje termin.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet.

Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Flyttfågelverksamhet

Det är viktigt för oss att verka för en trygg övergång mellan förskola och skola. Alla blivande skolbarn ingår i en grupp som kallas flyttfåglarna, vars syfte är att arbeta för en trygg övergång till skolan och där barnen tillsammans förbereds inför skolan.

Visningar 2020

Vi har visning en gång i månaden klockan 09.15.

Övrigt

Öppettider

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskola inom ramtiden, det vill säga den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Dessa öppettider gäller även under sommaren och förskolan ska då erbjuda alternativ omsorg vid eventuell stängning. Ramtiden är mellan kl. 06.30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, Midsommarafton och nyårsafton. Förskolan och föräldrarna kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla föräldrars behov beaktas.

Hitta hit

Uppdaterad