ok

Matrix Förskola, Ekholmsvägen 226

Ekholmsvägen 226

Våra förskolor grundar sig på Montessori pedagogik och filosofi. Vårt mål är att barnen ska erbjudas barnomsorg av hög kvalitet, att ge barnen en lugn, trygg och utvecklande miljö och att varje barn får arbeta utifrån sina unika förutsättningar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
15
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas
Webbplats
http://www.matrixforskola.se/

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Kontrastmarkering
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Matrix förskola startade sin verksamhet höstterminen 2010 i Skärholmen. Personalen består av en förskolelärare, två barnskötare och en lokalvårdare.

Vår förskola grundar sig på Montessori pedagogik och filosofi med tyngdpunkten på matematik. I vårt arbete utgår vi från förskolans Läroplan och Stockholms stads riktlinjer.

Det innebär att barnet är i centrum. Barnen stimuleras att ta egna initiativ och lära sig att bli självständiga och känna att ”jag kan”. Varje barn får den tid de behöver för att lyckas. Hos oss är det viktigt att barnen känner sig trygga och respekterade.

I vår verksamhet ingår praktiska vardagsövningar, språkutveckling, matematikutveckling, natur och teknik, lek, fritt skapande, bild (färg och form) rim och ramsor, musik och dans, datoranvändning, utevistelse varje dag och utflykter till Museer, Teater och förskolebio, kulturhuset, Junibacken, Akvarium (vattenmuseum), djurpark, bondgård, simhallen, fjärilshuset med mera.

Inne- och utemiljö

Förskolan är placerad i ett hyreshus högt uppe på berget i Skärholmen. Förskolan har en avdelning för barn i åldern 3-5 år med plats för 15 barn.

Inomhusmiljön är anpassad efter barnens behov. Möbler och redskap är i barnstorlek och material ligger synliga på hyllorna. Materialet används för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar.

Miljön utanför förskolan är bilfri. Vi använder vår förskolegård som ligger på gångavstånd på Ekholmsvägen 232 som är utrustad med olika uteleksaker.

Kost och måltider

Vi har en caterings firma RR Matproduktion som levererar dagligen mat till förskolan,

RR Matproduktion har lång erfarenhet i branschen och de levererar idag hälsosam och utsökt mat till olika skolor och förskolor i Stockholmsområdet. Deras verksamhet bygger på närhet, småskalighet och variation som resulterar i goda matupplevelser. De undviker halvfärdiga ingredienser och de använder sig av ekologiska och KRAV-märkta råvaror. För mer information se http://www.matproduktion.se

Mål och vision

Vår vision är att varje individ ska ges förutsättningar till god omsorg och lustfyllt lärande för att kunna lyckas i sitt liv. Vi ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet.

Matrixmodellen: Matrix förskola utmanar barns utveckling och lärande med inspiration av Montessoripedagogiken. Vi utgår även från kraven på systematiskt kvalitetsarbete i skollagen och byggt en styrmodell baserad på läroplanens huvudområden som ger oss unika möjligheter att följa barnens utveckling och verksamhetens utveckling. De huvudområden som aktivt styr är:

 • Normer och värden
 • Omsorg, utveckling och lärande
 • Barns delaktighet och inflytande
 • Förskola och hem
 • Övergång och samverkan
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling
 • Förskollärarens ansvar i undervisningen
 • Rektors ansvar

Hudområden delas upp i ett antal delområden, mål och styrtal. Verksamheten följs upp av utfallet av styrtal inom varje målområde utifrån satta etappmål. Genom utfallet ställt mot förskolans mål görs analys och värdering över vilka aktiviteter som ska utvecklas.

Årligen sammanställs resultatet i en rapport över resultat och utveckling. Rapporten är underlag för Matrix School verksamhet och samverkan med barn och dess föräldrar för att utveckla kvaliteten i ”jag kan”.

Övrigt

Vår värdegrund: Alla vuxna på förskolan ger barnen omsorg, omtanke, trygghet och gemenskap. Personalen är viktiga förebilder som visar barnen vad som är rätt och fel. Det ska finnas en medvetenhet och en beredskap hos personalen för att möta de unika situationer där en del av både skrivna och oskrivna förhållningsregler sätts på prov. Vi ska skapa regler runt rum, material samt måltiderna. Vi ska förmedla miljömedvetenhet till barnen så att vi tillsammans värnar om vår miljö.

Det här är vår värdegrund som vi förverkligar varje dag på vår förskola.

 • Självkänsla
 • Trygghet
 • Ansvar
 • Respekt

Hitta hit

Uppdaterad