Illustration - barn på väg till förskola

Martingården Solrosen

Munstycksvägen 18

Solrosen är belägen i Martinskolans lokaler på Munstycksvägen 18. Barnen kan börja på Solrosen från att de fyllt ett år och vara kvar tills de fyller sex år. Därefter går de flesta över till Martinskolan som är en waldorfskola för åk F-9.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
58
Antal barn per årsarbetare
4,62
Andel legitimerade förskollärare
12 %
Webbplats
https://www.martinskolan.se/forskola/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Waldorfförskola

Solrosen är en waldorfförskola där barns lek står i fokus. Barnet erövrar sakta sin miljö, sociala omgivning och sig själv i relation till andra. I den fria leken, som är ett begrepp inom waldorfpedagogiken och som innebär att pedagogerna ger utrymme till barnet att självständigt gestalta egna aktiviteter och lärande i samspel med sin omgivande miljö och sina kamrater.

Under en sådan fri lek situation, befinner sig barnet i en skapande process. Fantasin och det sociala samspelet får ett fritt utrymme att utvecklas. Till den fria leken erbjuds därför barnet enkla saker av naturmaterial som kan förvandlas till det som fordras för ögonblicket. I leken lär sig barnet genom att öva och pröva gränser och möjligheter med dessa enkla material. På detta sätt stimuleras och utvecklas barnens motorik, matematik, kroppsuppfattning, sociala samspel, språkliga förmåga, empati, uppfinnings- och idérikedom. Avsikten med den fria leken är att barnet ska ges de bästa möjligheterna till att utveckla sig själv genom reella erfarenheter av omgivningen och sina kamrater.

Att uppmärksamma och delta i årsloppets och årstidernas växlingar är en självklar del av den pedagogiska verksamheten på Martingårdens förskolor. Årstidsfester och högtider är därför återkommande inslag i den pedagogiska verksamheten. Genom att uppmärksamma och delta i årsloppets skiftningar i färger, ljus och mörker, värme och kyla, skapas medvetenhet om tiden och naturens skiftande liv för barnen.

Inne- och utemiljö

Miljön som ger liv

Hela miljö, både ute och inne, ska stimulera barnen till lek, utveckling och lärande. Inomhusmiljön är byggd av naturmaterial och har laserade väggar i milda kulörer, allt är giftfritt. Barnen tillhör ett "hemrum", där all inomhusaktivitet förekommer. Här äter barnen sin lunch och mellanmål, de vilar, läser och lyssnar till sagor och dockspel, de målar, knådar bivax, samt upptäcker världen och deltar i undervisningen. Barnen är ute med pedagogerna två gånger varje dag.

Kost och måltider

På förskolorna serveras vegetarisk mat. Solrosen får sin mat från Martinskolans kök. Varje dag tillagas maten av vår kökschef som omsorgsfullt komponerar våra måltider till förskolan och till skolans alla barn och vuxna. Alla råvaror är till största delen biodynamiska/ekologiska och matsedeln planeras utifrån säsongens grönsaker och frukter.

Mål och vision

Förskolans mål och värdegrund utgår från den nationella läroplanen, LpFö 18, som ligger till grund för Solrosens dagliga arbete på waldorfförskolan, som alltid arbetar med helheten. Vi dokumenterar barnens lärande och utveckling såväl på verksamhetsnivå som på barnets enskilda nivå. Vi uppnår läroplansmålen genom barnets lek och nyfikenhet. Vi väcker barnets intressen genom att erbjuda dem möjligheter till att utforska världen och livet tillsammans med oss.

Huvudmålsättningen är att varje barn ska kunna bli sett och bli accepterat samtidigt som de lär sig att se och acceptera sina kamrater och vuxna. På vägen mot vårt övergripande mål så ser vi till att barnet utvecklar sitt språk, matematiska förmågor och får intresse för så väl teknik, naturkunskap som rörelse. Vägarna till kunskap sker genom alla former av konstnärligt övande. För att skapa en helhetssyn på barnets utveckling och förskolevistelse är ett gott samarbete mellan förskolan och hemmet en central angelägenhet för oss på Solrosen.

Särskilt stöd och behov

Vi har ett gott samarbete med autismcenter småbarn och vi allergianpassar framförallt maten. Men kan också anpassa lokalerna efter behov till exempel vid hörselnedsättning med mera.

Mer om oss

Vi använder oss av alla typer av olika naturmaterial och tekniker i undervisningen såväl med som utan digitala verktyg. Vi vill med dem utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturkunskap och teknik, barnen ska också få utveckla sina kunskaper att dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer.

Hitta hit

Uppdaterad