Förskolans utemiljö med lekytor, sandlådor och klätterställning.

Marievik

Marieviksgatan 44

Visa på karta

Marievik ligger på bottenvåningen i ett flervåningshus i Årstadal, nära tvärbanan. Förskolan har två avdelningar för yngre barn och två avdelningar för äldre barn. Hos oss möts barnen i en verksamhet där omsorg, lek och lärande bildar en helhet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Liljeholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
5,55
Andel med förskollärarexamen
29 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån en pedagogisk idé: Mötas - upptäcka - lära nytt - lära mer. Genom förskolans projektinriktade arbetssätt görs barnen är delaktiga i sitt eget lärande. Det sker bland annat genom gemensamma samtal och reflektioner utifrån bilder och annan dokumentation.

Pedagogerna ser till det enskilda barnets behov och arbetar såväl individuellt som i grupp med fokus på språk, motorik och att utveckla den sociala förmågan. Barngrupperna på förskolan delas regelbundet i mindre grupper (grupper i gruppen) där det ges möjlighet till lärande samtal och aktivter mellan pedagoger-barn och barn-barn. Barngrupperna på Marievik är ute varje dag så gott som hela året, både i närmiljön och ibland på längre utflykter.

Varje termin bjuds vårdnadshavarna in till ett föräldramöte och/eller föräldraaktivitet. Utvecklingssamtal genomförs en gång per år eller vid behov. Barnet är med och förbereder sitt eget samtal genom att välja bilder och annat de vill visa sina föräldrar under samtalet. Barnet deltar i utvecklingssamtalet utifrån ålder och mognad. På förskolan finns ett förskoleråd med träffar 1-2 gånger per termin. Förskolerådet är ett forum för samverkan mellan förskola och hem samt ett tillfälle för samtal kring pedagogiska frågor som rör förskolan.

Inne- och utemiljö

Förskolan har egen förskolegård som går att dela upp i två sektioner. I närheten finns flera parker med gott om plats för lek och rörelse. Vi går också till Årstaskogen och området runt sjön Trekanten.

Vi har en innehållsrik pedagogisk miljö där barnen har tillgång till kreativa rum som inbjuder till lek och utforskande. Innemiljön är föränderlig och det pedagogiska materialet följer de projekt som pågår i verksamheten. Vi har även tillgång till två ateljéer för skapande och kreativitet.

Kost och måltider

Maten på Marievik lagas från grunden av förskolans kock. Menyn är genomtänkt, varierad och maten vällagad, vegetarisk kost serveras varje vecka. I Årstadals förskoleenhet har kockarna regelbundna, gemensamma möten för att diskutera och inspirera varandra kring mat och måltider i förskolan. Vi arbetar efter Livsmedelverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Förskolan Marievik ingår i Årstadals förskoleenhet. Gemensamt för alla förskolorna i enheten är att vi arbetar utifrån en pedagogisk tanke om att ”Mötas - upptäcka - lära nytt - lära mer” och bygger i hög grad på barnens delaktighet, det är deras nyfikenhet och lust att lära som ligger till grund för valda projekt. Reflektion och samtal mellan alla (både barn och vuxna) är det som leder arbetet framåt. Vårt projektinriktade arbetssätt utgår från förskolans läroplan (Lpfö 98/10) samt andra, för förskolan, gällande styrdokument till exempel Skollagen, FNs barnkonvention och Stockholms stads skolprogram.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

I Årstadals förskoleenhet ingår förutom Marievik även förskolorna Kajen, Parken, Pytsen, Sjötorget, Sjövik och Ängen.

Visningar våren 2020

Välkommen på visning sista fredagen varje månad med undantag för juni och juli.

  • Fredag 31 januari klockan 09.15
  • Fredag 28 februari klockan 09.15
  • Fredag 27 mars klockan 09.15
  • Fredag 24 april klockan 09.15
  • Fredag 29 maj klockan 09.15

Övrigt

Öppettider

Som vårdnadshavare har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom den så kallade ramtiden, som är klockan 06.30-18.30. Ramtiden är den maxtid förskolan måste hålla öppet om behov finns, det vill säga om vårdnadshavares arbete eller studier kräver det. Ramtiden gäller helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton. Då är förskolan helt stängd. Öppettiderna gäller även under sommaren och förskolan ska erbjuda alternativ omsorg vid eventuell stängning. Förskolan kan ha kortare öppettider under förutsättning att vårdnadshavarnas behov tagits i beaktning. Närliggande förskolor kan samarbeta kring öppethållande tidig morgon och sen eftermiddag. Förskolan stänger fyra dagar/år för planering och fortbildning. En dag per månad stänger förskolan klockan 15.45 för APT (arbetsplatsträff för pedagogerna).

Hitta hit

Uppdaterad