Illustration av förskola

Lilla Skogen

Pepparkaksgränd 5

Visa på karta

Förskolan Lilla Skogen ingår som en av sex förskolor i Sköndals kommunala förskolenhet. Förskolan består av fem avdelningar och ligger i en fristående byggnad i Nya Sköndal med närhet till bra kommunikationer.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
84
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Lilla Skogen är Reggio Emilias värden och tankar vår inspirationskälla och pedagogiska plattform. Vi tror på det kloka och kompetenta barnet som har stora förmågor och möjligheter. På samma sätt tror vi på att alla barn föds intelligenta med stark drivkraft att utforska världen och bli demokratiska medborgare. Vi använder oss av ett projektinriktat arbetssätt med pedagogisk dokumentation som vårt främsta verktyg. Vi har tagit ställning för barnens rättigheter vilket ska omfatta alla medarbetares förhållningssätt.

Vi anser det särskilt viktigt att barnen på Lilla Skogen har rätt till

  • Organiseras i mindre grupper under så stor del av dagen som möjligt.
  • Meningsskapande vardag där mål och syfte tydligt framträder.
  • Nyfikna, medforskande och närvarande pedagoger.
  • Välorganiserad, spännande och estetisk miljö.
  • Bli sedda och lyssnade till.

På Lilla Skogen arbetar vi systematiskt med grundläggande värden enligt Förskolans läroplan. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Inne- och utemiljö

Vi har stora ljusa lokaler med rum för lek, skapande och utforskande. Vi erbjuder ett rikt och varierat utbud av olika miljöer och material.. Förskolans gård erbjuder stora möjligheter till rörelse och motorik samt organiserade vuxenstyrda aktiviteter.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock som lagar maten från grunden med stor andel ekologiska varor. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas. Förskolan har matavfallshantering.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskolepsykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Övrigt

Visning av förskolan enligt nedan; Anmäl intresse i god tid genom att mejla till hans.winblad@edu.stockholm.se.

  • Fredag 9 februari kl. 7.30
  • Fredag 24 maj kl. 7.30

Hitta hit

Uppdaterad