Bild på förskolan Lagunen, ett ljusgrönt enplanshus

Lagunen

Dalbobranten 4

Visa på karta

Förskolan Lagunen ingår som en av sex förskolor i Sköndals kommunala förskolenhet.. Förskolan ligger i fristående byggnad nära centrum med närhet till bra kommunikationer. Förskolan har en fantastisk gård med spännande utmaningar.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel legitimerade förskollärare
42 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Lagunen är Reggio Emilias värden och tankar vår inspirationskälla och pedagogiska plattform. Vi tror på det kloka och kompetenta barnet som har stora förmågor och möjligheter. På samma sätt tror vi på att alla barn föds intelligenta med stark drivkraft att utforska världen och bli demokratiska medborgare. Vi använder oss av ett projektinriktat arbetssätt med pedagogisk dokumentation som vårt främsta verktyg. Vi har tagit ställning för barnens rättigheter vilket ska omfatta alla medarbetares förhållningssätt. Vi anser det särskilt viktigt att barnen på Lagunen har rätt till:

  • att organiseras i mindre grupper under så stor del av dagen som möjligt
  • meningsskapande vardag där mål och syfte tydligt framträder
  • nyfikna, medforskande och närvarande pedagoger
  • välorganiserad, spännande och estetisk miljö
  • att bli sedda och lyssnade till.

På Lagunen arbetar vi systematiskt med grundläggande värden enligt Förskolans läroplan. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Inne- och utemiljö

Vi har stora ljusa lokaler med rum för lek, skapande och utforskande. Vi erbjuder ett rikt och varierat utbud av olika material. Förskolan har en gemensam ateljé. Förskolans gård erbjuder stora möjligheter till rörelse och motorik samt organiserade vuxenstyrda aktiviteter.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock som lagar maten från grunden med stor andel ekologiska varor. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas. Förskolan har matavfallshantering.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskole- psykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Övrigt

Visning av förskolan enligt nedan; Anmäl intresse i god tid genom att mejla hans.winblad@edu.stockholm.se.

  • Fredag 15 september kl. 9.00
  • Fredag 17 november kl. 9.00

Hitta hit

Uppdaterad