Utemiljö med lekytor.

Korpen

Schlytervägen 55

Visa på karta

Förskolan Korpen ligger centralt i Aspudden, endast några minuter från tunnelbanan. Barnen är indelade i sex grupper. I tre av grupperna finns de äldre barnen och i de tre andra grupperna går de yngre. Kom gärna och besök oss på våra visningstider!

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Liljeholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
100
Antal barn per årsarbetare
5,17
Andel med förskollärarexamen
40 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi vill att förskolan ska vara en rolig trygg och lärorik plats där lek, musik, rörelse och skapande främjar barnens utveckling och lust till lärande. Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska uppleva glädjen i att tillhöra en grupp.

På förskolan arbetar vi pedagoger med stark förankring i läroplanen och ur den lyfter vi fram olika målområden som vi fördjupar oss i. Vi är inspirerade av Reggio Emilias tankar och filosofier. Vi använder oss av ett tematiskt/projektinriktat arbetssätt.

Inne- och utemiljö

Runt förskolan har vi fina gårdar som inbjuder till lek och utforskande. Vår innemiljö är väl genomtänkt och anpassad till pedagogisk verksamhet.

Kost och måltider

Maten lagas på förskolan av vår kock och vi strävar efter att ha en hög andel ekologiska livsmedel. Vi arbetar efter livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Alla som kommer till förskolan Korpen ska känna sig välkomna och bli bemötta på ett respektfullt sätt. Verksamheten ska präglas av lek och lustfyllt lärande där barnens intressen och tankar styr innehållet. Barnen ska få möta en variationsrik miljö med många skapandeuttryck i olika former som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama.

Vi uppmuntrar och lyfter fram olika tankar och idéer och tar till vara mångfalden när vi utvecklar vår pedagogik. Verksamheten ska präglas av öppenhet och delaktighet och bygga på ett gemensamt lärande.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visning hösten 2019

Vi har visning av förskolan klockan 09.00 följande datum:

  • 25 september
  • 23 oktober
  • 27 november

Varmt välkommen!

Hitta hit

Uppdaterad