Korpen

Schlytervägen 55

Förskolan Korpen är belägen i centrala Aspudden, några minuter från tunnelbanan och vackra grönområden. Korpens barn är indelade i tre yngrebarnsgrupper och tre äldrebarnsgrupper. Förskolan har stora gårdar som inbjuder till utforskande och lek.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
108
Antal barn per årsarbetare
5,14
Andel med förskollärarexamen
38 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Korpen är en av sex förskolor inom Aspuddens förskolor. Inom Aspuddens förskolor vill vi ta vara på barns nyfikenhet, kreativitet, lust, egna drivkrafter och utveckling och lärande. Detta gör vi genom att utgå från att barn inte är på ett speciellt sätt utan blir till på olika sätt i relation till andra barn och vuxna, samt i relation till de möjligheter och normer som förskolans utbildning erbjuder. Lärandet i grupp har en viktig betydelse för det individuella lärandets utveckling och vi menar att kunskap skapas i interaktion mellan olika individer, miljöer och material.

Renovering och tillfällig evakuering våren 2021

Det kommunala skolfastighetsbolaget SISAB, som äger och förvaltar Korpens förskolelokaler, har nyligen gjort bedömningen att förskolan behöver genomgå ett stambyte och renovering av vissa delar av lokalerna. Arbetet sker våren 2021 och medför att verksamheten evakueras.

Tre av Korpens barngrupper evakueras till den nybyggda förskolan Flyttfågeln på Stenkilsgatan 6 och tre grupper till förskolan Örnen på Örnbacken 4. Örnens lokaler står tomma under våren med anledning av att Örnens ordinarie verksamhet flyttar permanent till nya Flyttfågeln. Korpens barngrupper flyttar tillbaka till de renoverade lokalerna på Schlytervägen i augusti 2021.

Förskolan Flyttfågeln

Inne- och utemiljö

Runt förskolan har vi fina gårdar som inbjuder till lek och utforskande. Vår innemiljö är väl genomtänkt och anpassad till pedagogisk verksamhet.

Kost och måltider

Maten lagas på förskolan av vår kock och vi strävar efter att ha en hög andel ekologiska livsmedel. Vi arbetar efter Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Alla som kommer till förskolan Korpen ska känna sig välkomna och bli bemötta på ett respektfullt sätt. Verksamheten ska präglas av lek och lustfyllt lärande där barnens intressen och tankar styr innehållet. Barnen ska få möta en variationsrik miljö med många skapandeuttryck i olika former som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama.

Vi uppmuntrar och lyfter fram olika tankar och idéer och tar till vara mångfalden när vi utvecklar vår pedagogik. Verksamheten ska präglas av öppenhet och delaktighet och bygga på ett gemensamt lärande.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visningar

Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor genomför visningar anpassade efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19. För förskolan Korpen kommer detta att göras genom ett digitalt visningsmaterial som publiceras på denna sida hösten 2021.

Hitta hit

Uppdaterad