Kista Stars International Preschool

Isafjordsgatan 30C

Förskolan har en engelskspråkig profil. Engelska är vårt kommunikationsmedium men vi ger även barnen möjligheter att utveckla sitt svenska språk och sitt modersmål.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
62
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
http://www.kistastars.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan har en engelskspråkig profil. Engelska är vårt kommunikationsmedium men vi ger även barnen möjligheter att utveckla sitt svenska språk och modersmål genom att använda litteratur, utformad pedagogisk verksamhet, kreativ lek, sånger, teater, evenemang och vardagsinteraktion. Alla aktiviteter bedrivs i en multikulturell anda genom spel. Vi lägger stor vikt vid Reggio Emilia pedagogiken där skapande verksamhet står i centrum tillsammans med en djup respekt för barns rättigheter och potential.

Inne- och utemiljö

Lokalen på våning fyra som ligger på ett plan är ljus och luftig med många stora och små fönster som släpper in ett naturligt ljus. Avdelningarna är designade med material som är lämpliga för respektive åldersgrupp. Vi har en entré mot vår stora gård. Lokalen har en stor inhägnad gård som är delad i 2 enheter. Den mindre delen har en sandlåda och omgärdad av stängel med en låsbar grind för de mindre barnen. Den större delen av gården är också inhängd med stängsel och låsbar grind.

Kost och måltider

Förskolan kommer att servera lunch från Cateringföretag emedan vi serverar övrig kost från eget serveringskök.

Mål och vision

Förskolan ska arbeta efter att följa skollagen, Lpfö18 och de allmänna råden för förskolan. Vi tar stöd ifrån Skolverket och Skolinspektionens hemsidor för bland annat höjning av kompetens samt att utveckla och bibehålla god kvalité. Utbildningen ska arbetet systematiskt med att utveckla, dokumentera och förbättra sitt arbetssätt, innehåll och den undervisning som bedrivs. Varje barn ska ges stöd, mod och motivation att delta, lära och använda sina idéer och tankar för att berika och forma utbildningen tillsammans med pedagoger, rektor och vårdnadshavare.

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg i vårt systematiska kvalitetsarbete som hjälper oss att utvärdera vår verksamhet mot de mål som vi har att uppfylla i vår Läroplan för förskolan. Vi använder även den pedagogiska dokumentationen för vår planering, för att följa upp hur Lärmiljö och lärverktyg bidrar till uppdraget och för att synliggöra det enskilda barnets utveckling, men även för att synliggöra hela gruppens utveckling i och inom lärmiljön. Vårt mål är att barnen skall vara delaktiga i att utforma utbildningens miljö och att deras behov och intressen ska spegla sig i material/ lärverktyg val och att alla barn ska ha ett real inflytande och god tillgänglighet till tid, plats och material/ lärverktyg i en trygg och uppmuntrande.

Mer om oss

Tivoli Förskolor är en förskolekoncern som driver ett antal förskolor i Stockholm, Solna, Håbo, Västerås och Täby, där vi strävar efter en trygg miljö för de många barn våra duktiga medarbetare ansvarar för varje dag.

Vi tror att det är bäst om det finns många olika, gärna lite mindre, förskolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för barnen.

Övrigt

Det kommer att bli 5 grupper i Förskolan. Vi kommer att ha 3 förskollärare samt 8 barnskötare med barnskötarutbildning eller motsvarande utbildning /erfarenhet. I varje barngrupp kommer det finnas en ansvarig förskollärare som kommer fokusera på det individuella barnets utveckling samt hålla i undervisningen.

Avdelningarna är designade med material som är lämpliga för respektive åldersgrupp. Förskolans lärmiljö, skall stimulera och uppmuntra barnens kreativitet och lust att utforska, leka och lära. Våra lokaler skall kunna användas på många olika sätt. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter vägs samman på ett balanserat sätt. Vi skapar lek och lärmiljöer och tillhandahåller olika material som rör alla läroplansmålen skapande, teknik, matematik, språk, naturvetenskap, motorik. Miljön skall vara tillgänglig för barnen, så att de kan göra egna val. Barnen delas in i olika grupper under dagen då vi använder våra ateljéer, större och mindre rum utifrån olika aktiviteter.

Hitta hit

Uppdaterad