Målning

Katarina Västra Förskola

Åsögatan 91

Visa på karta

Katarina Västra drivs av Katarina Barnstugeförening som är en ideell förening vilken startades 1906. Katarina Västra är sedan 1985 en Reggio Emilia inspirerad verksamhet varför vi starkt värnar barns rätt att uttrycka sig på många olika sätt.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
78
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
45 %
Webbplats
http://www.forskola.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är alltså en Reggio Emilia inspirerad verksamhet vilket i praktiken innebär att vi inte tillämpar någon form av traditionell förmedlingsdidaktik, att inte veta eller kunna ska ses som en möjlighet till kunskap. I vår ateljé och i det estetiska processer som där uppstår möjliggörs kunskapande i ett experimentellt sammanhang. Det experimentella sammanhanget ska ge barnen möjligheter till meningsskapande och hypotesprövning utifrån deras frågor på ett kreativt och lustfyllt sätt, TILLSAMMANS med andra barn och vuxna. Vi lär med andra innan vi själva kan det, därför är de kooperativa processerna väldigt viktiga.

Vi ser alltså kunskap som något föränderligt som sker i relation till människor och material.

Pedagogisk dokumentation är därför ett viktigt arbetsverktyg för oss då det är genom denna vi får fatt i vad barnen försöker förstå och kan därigenom understödja deras lärprocesser. Ett fördjupat lärande sker genom att barnen erbjuds möjligheten att använda alla sina sinnen, utifrån ett forskande förhållningssätt, att själva få ställa de frågor och konstruera de problem som de vill undersöka. Vi tror att barn gillar det som är svårt, de söker gärna nya frågor och problem snarare än lösningen.

Vi ser det också som ett barns rättighet att få möjlighet att välja uttryckssätt.

Våra ateljéristor har i detta en viktig funktion och är utbildade inom musik, dans och bildskapande.

Inne- och utemiljö

Både fakta och fantasi är viktiga komponenter i barns kunskapande. Fakta talar om vad något är och fantasin vad något kan bli. Vi lägger därför stor vikt vid våra val av material, riktiga konstnärsmaterial och instrument. Vi har aktivt valt bort färdiga leksaker till förmån för öppna, kreativa material som kan bli och omformas på många olika sätt tillsammans med barnens fantasi. I leken kan materialen få liv på olika sätt som inte är av oss förutbestämda.

Kost och måltider

Vi har en egen kock som lagar all mat ifrån grunden och bakar allt bröd. Vi strävar efter att hålla en så hög andel närproducerat och/eller ekologiskt som möjligt. Vi serverar vegetariskt två dagar veckan som ett led i vårt hållbarhetsarbete.

Mål och vision

Kunskapssyn & lärande

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang där barn och vuxna blir producenter av kunskap snarare än konsumenter.

Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära utifrån barnens intressen. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande och bjuder in till olika sätt att tänka.

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra barn både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att skärpa vår blick och vårt lyssnande på barnens görande samt för att öka medvetenheten om, och utveckla vår pedagogik.

Värdegrund

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans.

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.

Vår förskola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet och ett solidariskt och lyhört förhållningssätt .

Vi vill vara en arena för mötet mellan forskning och praktik.

Att verka för en hållbar utveckling skall vara och är en naturlig del av vår verksamhet.

Särskilt stöd och behov

Vi strävar efter att vara en inkluderande verksamhet där vi välkomnar olikhet i alla dess former.

Mer om oss

Vi jobbar med digitala verktyg, såsom I-pads, projektorer, webbkameror med mera. Arbetet med digitala verktyg skall i den mån det är möjligt sättas i relation till andra uttryckssätt och så vis vara ett valbart verktyg bland många. Går det att översätta det digitala "analogt" så skall det i största möjliga mån erbjudas som ett tillägg och möjlighet till en djupare förståelse av det barnen försöker förstå. Liksom övrig verksamhet skall arbetet med det digitala vara kooperativt.

Övrigt

Arbetslagen består därför av förskollärare, barnskötare och ateljéristor. Förskollärarna har det övergripande ansvaret för barngruppens lärprocesser medan ateljéristans funktion är att värna de estetiska processerna.

Miljön och materialen uppmuntrar till solidaritet och samarbete och barnen kan förändra, byta kontext på dem och därmed bli ämnesöverskridande.Vi hämtar också inspiration till våra projekt ifrån vårt närområde på Södermalm, Nackareservatet samt museum, teatrar och dansföreställningar.

Hitta hit

Uppdaterad