Grafik på förskola, barn och lekplats.

Innovitaskolan Banérporten – Rigagatan

Rigagatan 1

Innovitaskolan Banérporten Rigagatan finns i två verksamheter, intill Gustav Adolfsparken på Östermalm. Vi arbetar i åldersblandade barngrupper med en Reggio Emilia inspirerad verksamhet. Vi följer Stockholms stads ramtider för öppethållande.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
59
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
https://innovitaskolan.se/banerporten/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Innovitaskolan Banérporten driver förskoleverksamhet för familjer i Stockholms stad. Vi följer de riktlinjer och övergripande mål som kommunen lagt upp samt lpfö-98 reviderad 2016.

Vår förskolas verksamhetsidé är att alla barn ska ges möjlighet att utvecklas till självständiga och trygga individer och att det lustfyllda lärande ska stå i fokus. I vår verksamhet ska alla barn tydligt erbjudas möjligheter att vara delaktiga och påverka sin dag i såväl utomhus som inomhus aktiviteter och lärande miljöer.

Vi ska erbjuda våra barn möjligheten att uttrycka sig i en mångfald av uttrycksformer så som skapande, drama, naturvetenskap, rörelse, skriftspråk, talspråk, musik och att lära inom alla av läroplanen uppsatta ämnesområden.

Vi ska erbjuda en multikulturell verksamhet där varje barn ges möjlighet till att utveckla sin egen kulturella tillhörighet samt få kännedom om en mångfald av kulturella yttringar. Modersmål integreras i verksamheten främst genom litteratur och musik.

Verksamheten ska vara öppen för förändring för allas möjlighet att påverka, såväl föräldrar, barn och pedagoger. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som underlag för all vår planering, utvärdering och genomförande. I den pedagogiska dokumentation så menar vi att det ska göras synligt hur vi tänker innan vi gör, vad vi gör, hur vi tänker om det vi gör och vad de pedagogiska konsekvenserna blir.

Inne- och utemiljö

Våra lokaler utformas i enlighet med vårt pedagogiska syfte och mål, de utformas därför med barnens lärande och delaktighet i fokus. I samarbete med barnen så ska vi skapa en tillåtande, inbjudande, utmanande och föränderlig miljö som stimulerar lärandet.

Innovitaskolan Banérportens verksamheter är grönflaggcertifierade och förskolan arbetar målmedvetet med miljöfrågor och barnens delaktighet kring dessa.

Kost och måltider

Maten vi serverar är inspirerad av såväl det nya moderna köket som svensk husmanskost, och är anpassad för barn och skolungdomar för att ge en positiv syn på måltiden. En dag i veckan serveras en vegetarisk måltid. En stor del av våra råvaror är ekologiskt odlade.

Näringsinnehållet beräknas med hjälp av dietist och näringsberäkningsprogram för såväl normalkost som specialkost, allt för att måltiden ska bli så energirik som möjligt.

Mål och vision

I vår verksamhet ska alla barn ges möjlighet att utvecklas till självständiga, trygga individer och det lustfyllda lärandet ska stå i fokus. I vår verksamhet ska alla barn vara delaktiga och ges möjlighet att påverka sin vardag och sitt lärande. Alla i vår verksamhet ska känna en trygghet i att vi möter varandra med respekt oavsett ålder, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, kön eller könsöverskridande identitet.

Vår verksamhet ska vara jämställd, demokratisk och vila på vetenskaplig grund. Förskolans ständiga mål och uppdrag är att alla barn ska ges möjlighet att utvecklas till trygga och självständiga individer och att alla barns nyfikenhet och intresse för att lära ska stå i fokus för vårt arbete. På Innovitaskolan Banérportens förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Alla delar av vår verksamhet ska tydligt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter.

Vår likabehandlingsplan ska ur ett normkritiskt perspektiv säkerställa att vi i vår verksamhet tydligt arbetar med att medvetet främja alla barns rättigheter och möjligheter.

Mer om oss

På Innovitaskolan Banérporten arbetar vi efter tre ledord:

  • Trygghet
  • Glädje
  • Utveckling.

Tillsammans representerar orden den värdegrund som genomsyrar all vår verksamhet.

Övrigt

Våra intagningskriterier/urvalsgrunder ska vara:

1. Barn med syskon inskrivna på Innovitaskolan Banérportens förskola.

2. Barn med längst kötid till Innovitaskolan Banérportens förskola.

Hitta hit

Uppdaterad