Bild

Humlan förskola, Mubarak Förskolor AB

Hjulstabackar 24

Visa på karta

Vi erbjuder en lekfull och inspirerande pedagogisk miljö för barn i åldern 1-5 år. En mångkulturell förskola med trygghet, glädje och utveckling i centrum!Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
14
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
http://mubarak.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I våra förskolor stimuleras barnens utveckling av en högklassig pedagogisk miljö med kompetent och engagerad personal. Vår profil är mångkulturell med fokus på språk, matematik och naturvetenskap. Våra förskolor är en social och kulturell mötesplats där barn från olika etniska grupper möts och utvecklar sin förmåga att förstå, respektera och värdesätta olikheter och att se det som en inspirationskälla.

Inne- och utemiljö

Förskolans tanke och ständiga mål kommer vara att ha en inspirerande och varierande miljö som belyser alla sorters olika möjligheter till lustfyllt lärande och utveckling för varje enskild individ på förskolan. Vi tror starkt på en förskola i ständig utveckling och förändring och försöker utmana barnen genom att arrangera om inne- och utemiljön kontinuerligt. Dessutom så ska barnsäkerhetsronden omfatta så väl som inomhus- som utomhusmiljön, lekmaterial samt lekredskap.

Kost och måltider

Vill vi att barnen ska äta en vällagad och nyttig kost och få möjligheter att utveckla sin rörelseförmåga. Mat och rörelse har positiva effekter på lärandet. Vi har kökspersonal i förskolan som lagar maten på plats. Vi har även reklamationsblankett på förskolan. På detta sätt utvärderar vi kontinuerligt kosten och pröva på annat om vi ser att maten inte håller kvalitén eller om förskolebarnen inte uppskattar den mat som erbjuds. Vi satsa på variation och ekologiskt produkter.

Mål och vision

För att utveckla kvalitén i förskolan arbetar vi med pedagogiska dokumentationer där vi följer barnens utveckling. Metoderna, det vill säga det praktiska hantverket med dokumentation, som vi använder oss av är bland annat analys, barnens fotografier, film, barnens teckningar, observationer, intervju med barn, pedagoger och föräldrar och dagboksanteckningar.

Genom pedagogisk dokumentation synliggör och ökar vi medvetenheten om det egna arbetet i förskola, och därmed gör vi det möjligt att utveckla och reflektera över vårt förhållningssätt, våra arbetssätt samt lärandeprocesser. När det gäller dokumentation är det viktigt att tänka på vad som ska dokumenteras, varför det ska göras, vem som ska göra det, hur det ska göras och hur dokumentation ska användas. Vi följer upp och analyserar dokumentationerna utifrån frågeställningarna: Vad ville vi? Hur gjorde vi? Hur gick det? Vad blev det för resultat? Hur stämmer det med läroplanens intentioner? Hur går vi vidare?

Att dokumentera är att sätt att förhålla sig till verksamheten för att bli medveten om vad som sker, hur man gör och varför. Vi diskuterar kontinuerligt viktiga frågor som rör verksamheten. Vi har bland annat gått igenom läroplanen. Vi tillsammans med förskolechefen har diskuterat hur man kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och arbetar målinriktat med att systematiskt dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla kvalitetsarbetet i förskolan.

Särskilt stöd och behov

Behovet av stöd är varierande. Begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” syftar inte till någon enhetlig eller klart avgränsad grupp. Alla barn behöver stöd för sin utveckling i förskolan, några behöver särskilt stöd under vissa perioder medan andra behöver stöd under hela förskoltiden. Barns behov av särskilt stöd är relaterat till den miljö de vistas i, vilket betyder att barn kan behöva särskilt stöd i en miljö men inte i en annan.

Hitta hit

Uppdaterad