Förskolan i bakgrunden och gården med lekredskap och några björkar i förgrunden.

Grönmossen

Emågatan 10

Visa på karta

Det ska vara roligt att vara barn hos oss! Förhållningssätt och arbetssätt styrs av de värden som vi i Bagarmossens förskolor gemensamt har kommit fram till: lyssnande, delaktighet, hållbar utveckling och mångfald.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
95
Antal barn per årsarbetare
5,1
Andel legitimerade förskollärare
41 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi och humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp.

Vi arbetar aktivt med normkritiskt perspektiv och försöker synliggöra och ifrågasätta de för givet tagna föreställningar som vi bär på.

Förutom egna skapandeprocesser har barnen tillgång till professionella kulturupplevelser i form av teater eller andra konstformer.

Som förälder får du information som ger dig möjlighet till inflytande över ditt barns utveckling och lärande.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en stor gård och en närhet till naturen. Gården och naturen lockar till lek och lärande och är en oändlig källa till undersökande och experimenterande.

Våra miljöer är mångfacetterade och tydliga, de signalerar vad man kan göra där. Vi arrangerar material på ett attraktivt sätt för att locka barnen att utforska sin omvärld men också att göra sig förtrogna med olika material och verktyg. Barnen har tillgång till analoga och digitala verktyg som understödjer deras utforskande.

Kost och måltider

All mat som serveras tillagas av vår kock på förskolan. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra måltider i förskolan". Maten som serveras är god, näringsriktig och säker i enlighet med Stockholms stads matstrategi . Vi har en sockerpolicy samt specialkostpolicy och vi följer stadens vägledning för kemikaliesmart förskola. Under 2020 serverade vi i genomsnitt 65 procent ekologisk mat.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Det finns olika kunskapsvägar och vi vill skapa de mest gynnsamma förutsättningarna för barnen att utveckla alla sina kompetenser och styrkor. Måleri, lek, dans, lera, konstruktion, musik och drama är några av uttrycksformerna. Sand och vatten är spännande material för de yngsta barnen. När vi ser att någonting fångar barnens intresse, skapar vi situationer som lockar barnen till vidare utforskande. Ofta arbetar vi i projektform där barnens intressen och frågor kombineras med personalens intentioner utifrån läroplanen.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid. Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

Pedagogiskt ledarskap

De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är viktigast för barns lärande på kort och lång sikt. De tar sin utgångspunkt i en inkluderande pedagogik och handlar om hur förskolepersonalen förstår, agerar, lyssnar på barnet, hur man förmår att se barnets potential och handlar så barnet känner sig engagerat, dugligt och aktivt i sitt lärande.

Hitta hit

Uppdaterad