Förskolans utegård

Gläntan Lotterivägen 17

Lotterivägen 17

Visa på karta

Gläntan ligger i ett lugnt område och har en stor äventyrlig gård och inbjudande lokaler med en lärande miljö. Vi har två grupper för yngre barn och två grupper för äldre barn. Vi arbetar utifrån barnens bästa i centrum. Välkommen på våra visningar!

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Liljeholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
84
Antal barn per årsarbetare
6,3
Andel med förskollärarexamen
24 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Leken är utgångspunkten för barnens lärande och undervisning. Vi är projektinriktade och dokumenterar barnens lärprocesser. Vi är vägledande och medforskande pedagoger som arbetar normkritiskt och utifrån barnkonventionen. Verksamheten utgår från barnens olika intressen, kompetenser och behov. Pedagogerna ansvarar för att skapa goda relationer till vårdnadshavare och barn. Barnen erbjuds en lustfylld och lärande tid där grunden läggs för trygga och nyfikna barn med gott självförtroende.

Förskolans lekmiljöer, såväl inne som ute, utvecklas kontinuerligt utifrån barnens intressen och behov. I leken utvecklar barnen sina sociala kompetenser och förståelser för allas lika värde. Åldersindelningen och gruppstorlek är flexibla och anpassas efter rådande behov och barnens mognad.

Vårdnadshavare är en viktig del i vårt gemensamma arbete med barnen. Vi erbjuder en aktiv introduktion när barnen börjar, årliga utvecklingssamtal, föräldramöten och förskoleråd förutom den värdefulla dagliga kontakten.

Inne- och utemiljö

Utemiljön är äventyrlig och utmanar barnens motorik, fantasi och lekförmåga. Närområdets gröna parker, skogspartier och skulpturer utnyttjas i projekt och kulturupplevelser.

Lokalerna är rymliga med inbjudande lekmiljöer som är utformade utifrån läroplanens mål och riktlinjer. Barngruppen delas regelbundet där det ges möjligheter till lärande samspel mellan pedagog och barn. Miljön stimulerar barnens utveckling och lärande där barnens intressen och utforskande uppmuntras av pedagogerna.

Kost och måltider

Köket är vi extra stolta över och kocken lagar all mat från grunden. Måltiderna är en av höjdpunkterna på dagen. Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Maten är näringsrik och variationsrik med stort inslag av gröna rätter. Vi strävar efter att ha en hög andel ekologiska livsmedel. Måltidsmiljön ger många pedagogiska möjligheter att kommunicera runt maten. Vi har olika temaveckor med mat från hela världen vilket bidrar till intressanta lärande samtal.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

På förskolan Gläntan följer vi skollagen, läroplanen, stadens förskoleplan och kommunfullmäktiges inriktningsmål. Pedagogerna arbetar utifrån läroplanens områden: normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande och samverkan med hemmet. Verksamhetsplanens enhetsmål utvärderas kontinuerligt. Avdelningarnas arbetsplaner är ett viktigt dokument i planering, uppföljning och utvärdering av verksamhetens innehåll.

Alla människor ska bli bemötta på lika villkor avsett kön, kulturell bakgrund, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Barnperspektivet genomsyrar alla verksamheter. Alla barn ska mötas med öppenhet, respekt och omsorg för att på sikt kunna tillägna sig de värden vårt samhälle vilar på. Vi är närvarande vuxna som lyssnar på barnen och tar tag i konflikter direkt när det uppstår. Vi tar alla signaler om kränkande behandling på allvar och har rutiner för att komma tillrätta med dessa genom samtal med barn som är utsatta, de som utsätter samt deras vårdnadshavare. Pedagogerna är tydliga och positiva förebilder. Vi respekterar att alla är delaktiga i att forma verksamheten. Barns bästa är utgångspunkten.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visning av förskolan

Är du vårdnadshavare och vill välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Gläntan! Kontakta Ewa Björck Meltzer, telefon 08-508 232 14.

Måndag 18 februari kl. 9.00
Måndag 1 april kl. 9.00
Måndag 13 maj kl. 9.00

Hitta hit

Uppdaterad