Bild

Fredric Eens Minne

Polhemsgatan 9

Förskolan drivs Stiftelsen Fredric Eens Minne och har plats för 50 barn. Vi är Grön Flagg-certifierade vi låter oss inspireras av Reggio Emilias filosofi. Våra lokaler är ljusa och rymliga och ligger på plan fyra och fem.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
60 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Fredric Eens Minne är en stiftelse med syfte att bedriva förskoleverksamhet. Verksamheten startade 1935 och drivs utan vinstintresse. Förskolan erbjuder hög personaltäthet, egen kokerska samt ljusa och rymliga lokaler.

Vi hämtar inspiration från Reggio Emilias filosofi. Förskolan är Grön flagg-certifierad.

Vår verksamhet ska genomsyras av respekt och empati för varandra. Alla ska kunna mötas på vår förskola där demokrati, jämställdhet och solidaritet är självklarheter och där varje individs åsikt, kunskap och resurs är en tillgång – vare sig du är barn eller vuxen.

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser, därför är det viktigt att pedagogerna är medvetna om sin betydelse som förebilder i sitt förhållningssätt och agerande. Barn och vuxna ska föra en ständig dialog om hur vi ska bemöta varandra, utan att för den skull ge avkall på den individuella utvecklingen.

Pedagogisk dokumentation

För att synliggöra och utveckla vår verksamhet använder vi oss av pedagogisk dokumentation.

Inne- och utemiljö

Förskolan är utformad så att det finns flera rum inne och ute, för olika aktiviteter. Pontonjärparken som ligger i anslutning till förskolan, nås utan att behöva ge sig ut i trafiken. Parken tillför våra egna lokaler och utomhusmiljöer dimensionen ”Skogen i staden” där barnen dels följer ett träd per läsår och har möjlighet till rörelse och lek i naturmiljö. Riddarfjärden som ligger inom syn och promenadavstånd, öppnar upp för rika tillfällen till utforskande kring naturfenomen och liv i vatten

Kost och måltider

Maten tillagas på förskolan av utbildad kokerska och är sammansatt utifrån näringsriktig allsidighet och medvetenhet av att undvika onödigt socker och felaktigt fett. Ekologiska och närproducerade råvaror används när det är ett möjligt alternativ.

Mål och vision

Våra tre ledord
MÖTEN – TILLSAMMANS - KOMMUNIKATION
är med oss när vi organiserar vår utbildning

För att uppnå målen i Förskolans läroplan (Lpfö 98) har vi en struktur som skapar förutsättningar för barnen att leka och lära under trygga former under hela dagen. Barnen vistas i mindre grupper en del av dagen för projektarbete, lek, utevistelse, lunch och vila och så vidare. På eftermiddagen erbjuds barnen möjlighet att göra sina individuella val utifrån pedagog, kompis, aktivitet och/eller miljö. För att ge barnen möjlighet till egna val och inflytande använder vi oss av tre viktiga funktioner

  • Våra lärmiljöer, organiserar vi utifrån tanken om ”ansvarsrum” och ”ansvarspedagog” detta för att ta tillvara personalens kompetens och erfarenheter optimalt. För att kunna följa leken och utforskandet befinner sig ansvarig pedagog i sitt rum för att följa, stötta, utmana och rikta fokus i undervisningen.
  • En förskollärare med övergripande ansvar utifrån ett barnperspektiv att samordna och hjälpa barnen i övergångar.
  • Vår ateljerista som är en viktig inspiratör, motor och sammanhållande länk i de estetiska lärprocesserna och stöd och bollplank för alla pedagoger.

Hela förskolan arbetar med ett gemensamt årslångt TEMA utifrån de fyra elementen, där barnens intressen, motivation och önskemål är vägvisare. Under ett läsår fokuserar vi på ett av elementen i olika större och mindre projekt.

Hitta hit

Uppdaterad