Enplans hus med träd och buskar på gården

Förskolan Växthuset, Bengt Bagares gränd 5

Bengt Bagares gränd 5

Visa på karta

Förskolan Växthuset ingår som en av sex förskolor i Sköndals kommunala förskolenhet. Förskolan består av fyra avdelningar och ligger i centrum i Sköndal med närhet till bra kommunikationer.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel legitimerade förskollärare
42 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Växthuset är Reggio Emilias värden och tankar vår inspirationskälla och pedagogiska plattform. Vi tror på det kloka och kompetenta barnet som har stora förmågor och möjligheter. På samma sätt tror vi på att alla barn föds intelligenta med stark drivkraft att utforska världen och bli demokratiska medborgare. Vi använder oss av ett projektinriktat arbetssätt med pedagogisk dokumentation som vårt främsta verktyg.

Vi har tagit ställning för barnens rättigheter vilket ska omfatta alla medarbetares förhållningssätt. Vi anser det särskilt viktigt att barnen på Växthuset har rätt till:

  • att organiseras i mindre grupper under så stor del av dagen som möjligt
  • en meningsskapande vardag där mål och syfte tydligt framträder
  • nyfikna, medforskande och närvarande pedagoger
  • en välorganiserad, spännande och estetisk miljö
  • att bli sedda och lyssnade till.

På Växthuset arbetar vi systematiskt med grundläggande värden enligt Förskolans läroplan. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Inne- och utemiljö

Vi har ljusa lokaler med rum för lek, skapande och utforskande. Vi erbjuder ett rikt och varierat utbud av olika material. Förskolans gård erbjuder stora möjligheter till lek och utforskande samt organiserade vuxenstyrda aktiviteter.

Förskolan har en planerad gård med många spännande utmaningar Inom gångavstånd finns också lekparker och skogsområden som ett komplement till vad förskolan har att erbjuda.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock som lagar maten från grunden med stor andel ekologiska varor. Vi sätter stor vikt till att barnen ska utveckla goda och hälsosamma matvanor. Vi äter frukost klockan 07.00 och lunch klockan 11.00. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskolepsykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Övrigt

Visning av förskolan enligt nedan; Anmäl intresse i god tid genom att mejla hans.winblad@edu.stockholm.sedag 9 februari kl.15.30

  • Fredag 16 februari k.9.00
  • Fredag 3 maj kl.9.00

Hitta hit

Uppdaterad