Ett barn kryper i sandlåda.

Förskolan Tunnlandsvägen 30

Tunnlandsvägen 30

Visa på karta

Förskolan Tunnlandsvägen 30 är en av åtta förskolor som ingår i förskoleområde 4. Vi har nära till kollektiva färdmedel, skog och natur.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
74
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel med förskollärarexamen
30 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Tunnlandsvägen 30 är en av förskolorna som ingår i Område 4 som består av kommunala förskolor i Abrahamsberg, Ulvsunda och Åkeslund i Bromma.

De yngsta barnen är på avdelningarna Junibacken och Lönneberga och de äldre barnen är på Katthult och Solbacka.

På våra förskolor arbetar vi utifrån värdegrunden och barnsynen i:

  • Läroplan för förskolan
  • Stockholms stads förskoleprogram
  • Verksamhets- och likabehandlingsplan.

Det innebär att förskolans personal ska vara goda förebilder för barnen genom att visa glädje, hänsyn och omtanke om varandra. Vi visar respekt för barnen och tror på deras kompetens. Vi arbetar aktivt för att främja jämställdhet och ta till vara på mångfaldens möjligheter.

Förskolan erbjuder fantastiska tillfällen till lärande och gemenskap i gruppen. Vi ser även till det enskilda barnets behov. Vi verkar för att förskolan ska vara en trygg och utvecklande plats där alla känner sig välkomna och har ett värde.

Alla barn uppmuntras att uttrycka sina tankar och åsikter, att bli lyssnade till. Alla barn uppmuntras och ges stöd för fortsatt lärande och utveckling utifrån deras intressen och erfarenheter. Barnen delar med sig av sin kunskap till andra kamrater i olika aktiviteter och reflektioner.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön stödjer barnen i deras utforskande. Barnen har tillgång till ett rikt och varierat material som är tydligt exponerat och tillgängligt ur barns perspektiv. För att anpassa miljön till barnens ålder är barngrupperna så långt det är möjligt indelade efter ålder. Utemiljön är en viktig del av vår pedagogiska miljö och barnen vistas dagligen på gården eller i närliggande miljöer.

Kost och måltider

En/två dagar i veckan är det vegetariskt och vi strävar efter att använda ekologiska ingredienser och produkter. Utifrån våra förutsättningar stävar vi efter att laga maten från grunden och minimera halvfabrikat. 50 procent av inköpen är ekologiska.

Mål och vision

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Ulvsunda–Åkeslunds förskolor arbetar utifrån läroplanen för förskolan och Stockholms stads förskoleplan. Vi erbjuder barnen en verksamhet som utmanar barnen till att pröva själva och att kunna se sitt eget lärande. Förskolepersonalen stödjer barnen att se sina egna möjligheter och tro på sin egen förmåga. Både barn och förskolepersonal ska känna att de finns med i meningsfulla sammanhang.

Våra ställningstaganden som verksamheten vilar på är:

  • Interkulturellt förhållningssätt, att alla ska mötas av öppenhet, förståelse och nyfikenhet.
  • Normkritiskt perspektiv, att vi reflekterar kring de normer och värderingar som vi i vår förskolekultur erbjuder barnen.
  • Projektinriktat arbetssätt där vi utgår från barns intressen och frågeställningar.
  • Ett av våra pedagogiska verktyg är pedagogisk dokumentation, där vi tillsammans med barn, vårdnadshavare och kollegor emellan kan samtala och reflektera utifrån olika perspektiv.

Mer om oss

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Övrigt

Ni är välkomna att besöka oss på förskolevisning kl 8.30 den

  • 7 maj
  • 4 juni

Anmäl dig via telefon 08-508 069 73, 08-508 069 75 eller via mejl som du hittar under kontakt.

Hitta hit

Uppdaterad