Målning

Förskolan Spaden

Essinge kyrkväg 11B

Föräldrakooperativet Spaden är en plats där lärande, gemenskap, glädje och fantasi möts. Vi är en liten förskola med två avdelningar och finns mitt på Stora Essingen i nyrenoverade fina lokaler, med egen gård och närhet till skog, vatten och marker.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.spaden.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Spaden är en liten förskola, med 34 barn i åldrarna 1-5 år samt åtta engagerade pedagoger. På avdelningen Krokodilen går 13 barn mellan 1-3 år, på Rosa Draken går tio barn i åldrarna 3-4 år och på Gröna Draken går elva barn i åldrarna 5-6 år. Vi har ett tätt samarbete mellan avdelningarna och barnen leker också tillsammans på vår gård.

Vi erbjuder barnen att vistas i mindre grupper varje dag, i olika konstellationer och aktiviteter. Det kan vara allt från att ta en promenad i närområdet till att närstudera rotfrukter för att sedan teckna dessa, att dansa till olika typer av musik eller att konstruera i någon av våra bygghörnor. Vi befinner oss i en process där vi utvecklar ett projekterande arbetssätt och där vi vill ge barnen tillgång till många olika estetiska uttrycksformer.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön är viktig för oss, den är i ständig rörelse för att inspirera till lek och lärande utifrån de intressen barnen visar. Vår ateljé erbjuder möjligheter till skapande i olika former och material. Vi ser utevistelse som en viktig del av dagen - barnen sin motorik och i mötet med naturen kan vi medvetandegöra vikten av respekt för allt som växer. De äldre barnen rör sig både i närområdet och åker på utflykt till skogen eller parker medan de yngre upptäcker Stora Essingen.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock och vi strävar efter att vår mat ska vara till 50 procent ekologisk. Vårt mål är också att erbjuda barnen en mer växtbaserad kost med ambitionen att servera kött och fisk en gång/vecka vardera och vegetariskt resten av veckan.

Mål och vision

Som pedagoger är vi medforskande och upptäcker och undersöker världen tillsammans med barnen. I denna process låter vi barnens intressen och kompetenser utgöra grunden för vår planering. För att uppmuntra till en mångfald av språk vill vi ge barnen tillgång till olika estetiska uttryckssätt såsom dans, musik, drama och olika former av skapande.

För oss är det viktigt att se det enskilda barnet och att varje barn får uppleva sig vara en tillgång för gruppen. Vi vill också verka för ett klimat där barnen stöttar och hjälper varandra och där deras olikheter respekteras och ses som en styrka för både individen och gruppen.

Spadens värdeord fantasi ska genomsyra både planering och genomförande av aktiviteter och undervisning i verksamheten. I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi verktyg som hjälper oss att säkra att vi hela tiden har läroplanens olika målområden i fokus.

Övrigt

Föräldrakooperativet Spaden ekonomisk förening har ett Beslut om undantag från skollagens öppenhetskrav enligt utbildningsnämndens delegationsordning, punkt 106.

Att vara förälder på Spaden innebär ett engagemang som ger möjlighet att vara delaktig i ditt barns vardag. Alla föräldrar ansvarar tillsammans för kooperativet, vi sköter ekonomi och förvaltning av lokaler. Vi är även arbetsgivare med personalansvar.

Totalt förväntas varje familj delta i jourarbete vid maximalt 5 tillfällen per läsår. Det finns även möjlighet att engagera sig i fixargrupp, matråd, och IT-ansvar på förskolan.

Samtliga medlemmar på Spaden förväntas sitta i styrelsen minst ett år per inskrivet barn. Styrelsen sammanträder cirka var sjätte vecka.

Då Spaden är ett föräldrakooperativ där alla familjer ingår som medlemmar, förväntas deltagande på de två medlemsmöten per år som styrelsen kallar till. Under dessa möten diskuterar vi gemensamt utvecklingen av Spaden. Årsmöte hålls i samband med vårterminens möte.

Hitta hit

Uppdaterad