Förskolan Sol och Dur

Förskolan Sol och Dur

Slånbacken 8

Visa på karta

Vi är den lilla förskolan med hög personaltäthet. Här står barnens nyfikenhet och upptäckarglädje i fokus. Vi erbjuder barnen utmanande och utforskande aktiviteter. Våra dagar fylls av skratt, glädje och en varm gemenskap!Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
20
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
http://solochdur.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår verksamhet byggs på att jobba tematiskt/ processinriktat och utforskande tillsammans med barnen. Innehållet utgår från barnens intressen och frågor, men kan även vara någonting som pedagogen vill lyfta. Barnens tankar, frågor och idéer driver arbetet framåt. Pedagogernas arbetssätt präglas av lyhördhet och medvetenhet. Nyfikna barn kräver nyfikna vuxna! Att väcka barns nyfikenhet och lust till fortsatt lärande genomsyrar hela verksamheten.

Våra värdeord:

Delaktighet och inflytande

Barnen ges möjlighet att påverka sin egen vardag, både i aktiviteter och det material som erbjuds på förskolan. Förskolan erbjuder en trygg miljö där alla känner trygghet och omtanke från pedagoger och kamrater. Alla barn ges möjlighet att vara delaktiga i vår verksamhet utifrån sina förutsättningar och behov. Vi utmanar barnen i att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö. De behov och intressen som barnen på olika sätt ger uttryck för ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Lustfyllt lärande

Vår verksamhet utgår ifrån leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Verksamheten erbjuder utmanande aktiviteter som utgår från barnens nyfikenhet och intressen, den lockar till lek och utforskande. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för den pedagogiska verksamheten. Barn lär genom lek!

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön är ett viktigt redskap för oss i vårt arbete med barnen. Miljön ska utmana till lärande, inspirera och stödja barnen i deras utforskande och därmed locka till aktivitet. En lärande miljö är i en ständigt pågående process, en föränderlig miljö, där utformandet utgår ifrån barnens intressen och behov. Vår verksamhet bedrivs lika mycket ute som inne, det man kan göra inne kan man göra ute och vice versa.

Kost och måltider

På förmiddagen serveras frukt till barnen. En cateringfirma levererar dagligen en näringsriktig och vällagad lunch med grönsaker. Till lunchen serveras mjölk/vatten och ibland knäckebröd som tillbehör. Ungefär en dag i veckan serveras ett vegetariskt alternativ till lunch. På eftermiddagen serveras mellanmål. Mellanmålet tillagar vi själva på förskolan. Vi vill i den mån det är möjligt använda oss av närproducerat samt ekologisk mat. Allt vi själva köper in fyller dessa krav.

Mål och vision

På Sol och Dur är en gemensam värdegrund viktig. Den förmedlar en trygghet och norm för hur vi bemöter barn, föräldrar och varandra.

Vi utgår ifrån att alla, barn som vuxna, är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade och intresserade. Alla människor, liten som stor, är lika mycket värda och ska behandlas på ett likvärdigt sätt utifrån sina förutsättningar och behov.

Vi bemöter alla barn, föräldrar, medarbetare och andra vuxna så att varje individs egenvärde och synpunkter respekteras.

Alla ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. Barnen ska kunna påverka sin egen förskolevistelse genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för att systematiskt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten och våra mål. Pedagogerna har reflektionstid både enskilt och tillsammans där särskilt fokus läggs på hur väl verksamheten svarar mot våra mål och hur verksamheten kan utvecklas utifrån barnens intressen. Två gånger per termin görs större kvalitetsrapporter

Mer om oss

Vi arbetar med hållbar utveckling i enligt läroplanen. Därav satsar vi också mycket på utomhuspedagogik. Förutom att vara på förskolans gård nyttjar vi närområdets parker och skog. Varje läsår skrivs en handlingsplan utifrån deras temaområden, där vi beskriver hur vi kommer arbeta med hållbar utveckling inkommande läsår.

Hitta hit

Uppdaterad