Fotografi, förskolan Rönnbärsgårdens gård. Lekplats och träd i förgrunden.

Rönnbärsgårdens verksamhet pausar från och med Mars 2024. 

Förskolan Rönnbärsgården

Åsgärdevägen 93-97

Visa på karta

Förskolan Rönnbärsgården ingår i enheten Blåsut/Dalens förskolor. Rönnbärsgårdens verksamhet pausar från och med Mars 2024. Befintlig avdelning flyttar in till Förskolan Ekgården.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
30 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Blåsut/Dalens förskolor bedriver en god pedagogisk verksamhet som vilar på en demokratisk grund med hög kvalitet.

Medarbetare ska genom undervisning i vår utbildning utmana och stimulera barnen i dess utveckling med utgångspunkt från förskolans läroplan och övriga styrdokument. Undervisningen ska vara rolig, trygg och lärorik och barnen ska få den omsorg och närhet de behöver för sin utveckling och vi ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Genom en god samverkan med vårdnadshavare ska de känna sig trygga i att lämna sina barn hos oss. Alla medarbetare ska ha en öppen, lyhörd dialog och kommunikation med vårdnadshavarna om det enskilda barnet samt förskolans mål, innehåll och arbetssätt.

Den pedagogiska dokumentationen ska synliggöra barnens lärprocesser, arbetslagens arbetssätt och de normer och värderingar som genomsyrar utbildningen.

Ledningen har tillsammans med förskollärare, barnskötare och kockar ansvaret för kvaliteten i förskolan och för det systematiska kvalitetsarbetet.

Inne- och utemiljö

Blåsut/Dalens förskolor har en miljö där vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för alla barns olika sinnen samt att förskolan erbjuder en utmanade och stimulerande miljö, inne och utomhus.

Förskolan Rönnbärsgården ligger i Dalen som är ett bostadsområde med flerfamiljshus byggda i gårdsformationer. Gårdarna har namn efter olika trädsorter. Förskolan ligger i bottenplan i ett bostadsrättshus och består av tre avdelningar.

Kost och måltider

Hos oss lagas all mat från grunden och med hög andel ekologiska livsmedel. Vi, liksom alla kockar i Enskede-Årsta-Vantör, använder kostdatasystemet Matilda som möjliggör näringsriktiga måltider.

Mål och vision

På Blåsut/Dalens förskolor ska alla barn känna sig delaktiga och få möjlighet till att vara medskapare i sin egen miljö. Barnen ska möta aktiva och intresserade vuxna som skapar förutsättningar för lek och lärande. Alla medarbetare på Blåsut/Dalens förskolor arbetar i relation med läroplansmålen och har ett medvetet förhållningssätt och arbetssätt för att skapa goda förutsättningar för barns lärande och utveckling. Vi strävar efter likvärdighet och delaktighet på alla förskolor i enheten.

På våra förskolor ska alla vuxna känna sig delaktiga och medskapare av sin arbetsmiljö. De ska känna ett ansvar i hur hen bemöter andra och påverkar sin arbetsplats och i hur den fungerar.

Verksamheten ska präglas av glädje, meningsfullhet, helhetssyn och flexibilitet. På vår enhet ska alla mötas med respekt och inga former av förtryck och handlingar som leder till att barn, vårdnadshavare eller medarbetare känner sig kränkta får förekomma. Olikheter ska ses som en tillgång och tas tillvara. Flickor och pojkar ska ha lika möjligheter till inflytande och utrymme i verksamheten. Barnen oavsett könstillhörighet ska känna sig trygga hos oss så att de utvecklar sin nyfikenhet, sin lust att leka och lära.

Övrigt

Föräldravisning av förskolan

För information och bokning av visning:

Rönnbärsgården (Blomman) 08-50820593

Digital rundvandring

Här kan du få en digital rundvandring på förskolans lokaler.

Digital rundvandring

Hitta hit

Uppdaterad